Време за промяна

Цикъл информации от ММС

Печат

 

 

 

 

Цикъл информации от ММС

 

НАСТРОЙВАНЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ 

 

12.06.2009 г.

 

Вътрешното пространство създава подходяща система за Духа, за да може той да преобразува неотработените енергийни пластове. Достоверността на информацията е много важен момент в работата. Между съзнателно възприемащия контрагент и излъчващия източник възниква връзка, която поддържа канала в готовност. Когато човекът настрои съзнанието си към Източника, тогава към него потича необходимата информация. Този елемент от подготовката на вътрешното съзнание е много важен. Когато приемащият успее да постигне състояние на съвършен баланс, той вече е постигнал състояние на готовност да работи и приема истинското учение. Готов е за приемането му чрез ментално и телепатично общуване.

 

Мисълта е енергия, но вие все още не умеете да навлизате дълбоко във вътрешното си съзнание. Вие се разсейвате с мисли, които ви отдалечават от истинското, съвършено състояние на Духа. Едва когато успеете да преодолеете своето его, Духът ще достигне до съзнателно съприкосновение с Душата. След като осъществите тази симбиоза между Душа и Дух, вашето вътрешно съзнание ще започне да отразява вътрешния ви глас. Доброто начало се изразява в съзнателното ви участие в процесите на единение с Източника.

 

Опитвам се в достъпен словесен вид да отразя необходимата информация. Моята последователна дейност в излагането на учението е от значение за творческия процес.

 

Тези, които успеят да пресъздадат съзнателно своя автентичен звук и засияят в съответстващите му цветове, ще достигнат до защитените зони. Там се сътворяват световете, където дейни ангели са задействали своя енергиен потенциал. Те ще достигнат до съвместно сътрудничество с онези от вас, които отговарят в синхрон на заложения в цикъла енергиен контролен акорд. Изходящият сигнал може да се извиси в менталните полета, когато вашите съвършени, привлечени от светлината проводници, завибрират в съответствие с излъчения тон от свещения заряд. Менталната звучаща струна ще завибрира в тези от вас, които са изразили своя първоначално заложен в атома на Душата, звук. Това се осъществява чрез съзнателно вътрешно усещане.

 

Бих искал да добавя още нещо. Моята духовна монада вибрира в синхрон с вашите духовни проводници и моят вътрешен повик ме зове към тези от вас, които долавят и реагират на ментално звучащия в пространството тон. Този елементарен звук се носи в простора от началното семе. Времето ще повдигне своя съзнателен плаващ енергиен поток. Моята духовна страна е закодирала в тези времена аз да поведа онези духовни същества, които отговарят на достигащия до тях звук. Приемам сътрудничеството с тези човешки същества и извисявам духовно менталния си проводник.

 

За северното присъствие в енергийното тяло е заложен един ментален код, чийто ключ е наличен в този момент. Опитваме се да проведем съзнателно обучението на човека по отношение на извисяването на неговото Духовно тяло. Така човешкото семейство ще се издигне до следващото ментално ядро в еволюцията. ( Тези процеси са изложени в Енциклопедичния речник на Е. Блаватска. За по-голяма яснота са представени в цикъл лекции за Менталното ядрено синтезиращо поле).

 

Менталният отпечатък е заложен в централното ядро на Еволюционния цикъл. Моята историческа разходка ще приключи, щом като предам информацията, която имам за вас. Менталният ядрен заряд е повдигащ и съзнателно е заложен в онзи етап, когато вие ще издигнете съзнанието си, за да усвоите необходимите знания. Духовните течения в историческото ви развитие представляват изложени отделни части от тази синтезирана информация.

 

Вие ще подобрите способността си за общуване, когато усвоите изкуството на телепатията. Ще усвоите и телепортацията. Ще узнаете скритите тайни за произхода на вашия свят. Този отпечатък от историческото развитие за сега е скрит от вас. Ще ви се открие тогава, когато превъзмогнете стремежа си към надмощие и лично присвояване, за да отворите сърцата си за Любовта.

 

Моята вътрешна духовна сила се постига в процеса на израстване на Духа. Това е ваш дълг и е необходимо условие за достъп до знанието – важно условие! Вие все още не сте преоткрили себе си и не сте изявили своите духовни ядрени същности от светлина поради силното привличане, което изпитвате към материалното. Не сте в състояние да постигнете необходимото Божествено състояние , за да привлечете към себе си Духовния свят. Постигането на това е вашият неотменен вътрешен стремеж. Задействайте своите позитивни енергийни вълни и отворете своя изначален заряд.

 

За постигането на точния звук се изисква истинско вътрешно изразено и съзнателно решение. Друго важно условие, за да приведете своите силни полеви структури в синхрон с идващите към вас синхронизирани полета, излъчени от Космическия център. Информацията, съдържаща се във високите октави, е достъпна за тези, които са в постоянна връзка с Космоса.

 

Аз улавям вашите енергийни вълни и ви отговарям. Не се страхувайте! Излъчените сигнали се отразяват в енергийния център, за да изразят потенциала в себе си. Новото, което предстои да се случи във връзка с Еволюцията на вашия свят, е заложено в съзнанието на Източника и ще повиши вибрациите ви до необходимото ниво на трептене. Тогава вие ще отразите енергийната си сигнатура в кондензирания поток светлина.

 

Ние изграждаме и поддържаме мостовете от светлина, свързващи енергийните ви тела с менталните слоеве. Този момент става възможен, когато вие уловите сигнала насочен към централното поле на вашите ядрени системи. В литературата това е известно като информационно конфиденциално служене. Аз приемам вашите енергийни заряди, за да осъществя сложното преобразуване на телата в менталните сфери. Тук се осъществяват необратими процеси, които протичат в етапа на синтезиране и синхронизиране на менталните полета.

 

В случая има един елемент, който е много важен за разбиране. Моята дейност се състои в това да задействам синхронността в енергийните полета на вашите енергийни тела, които ще повдигнат своите носители до следващия етап на еволюционното развитие.

 

За мен се отваря нов енергиен канал за връзка и чрез него мога в синтезиран вид да предам знанията за елементарното енергийно извисяване. Аз поемам сложното задание да изразя в слово този неизвестен за вас процес.

 

Сантовал

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ

 

15.06.2009 г.

 

Величието на Свещените , претворени в светлина проекти, се изразява в техните необозрими и намиращи се във високите нива енергийни проекции. Аз излъчвам словото и поемам своята водеща роля във вечния кръговрат. Своеобразието в света се изразява в творческото присъствие на Източника във всяко едно творение. Аз се опитвам да изразя чрез словото протичащите в момента процеси.

 

Неумението ти да се извисиш до височината на висшия съзнателен звук ме затруднява. Повторенията са необходими на този етап, за да отразим адекватно новото свещено знание. Заеми позицията, която ще ти позволи да усвоиш незнайното и приеми информацията. Аз ти помагам да извисиш своя Дух и привличам ново енергийно поле, в което да отразиш своята проекция. С помощта на словото изразявам същността на процесите и проявявам търпение, за да преодолея твоя синтетичен ум. Мозъчните елементи се напрягат, за да се получи повишаване на честотата на трептене до онзи моментен заряд, който ще доведе до съзнателно извисяване на ума. Така се осъществява процеса на менталното включване към ефирния слой. По този начин ти позволяваш на моята енергийна струна да достигне до теб, след което настъпва съзнателен енергиен съвпад, който ти съзнателно поддържаш.

 

Това са процеси, които подготвят следващия етап в мозъчния трансфер, настъпващ при директния контакт с източника на менталния трансфер. Следва мощно енергийно включване, което се отразява на мозъчната тъкан и тя повишава своето енергийно излъчване. Това е процес на директно общуване с менталните светове.

 

Източникът не е единствения творящ елемент. Твоят ментален център се настройва и е в готовност да отрази достигащия до него поток. Така че творческото дело не е едностранно, а съвместно действие.

 

Всички частици от Източника поемат съзнателния поток светлина, насочен към техните централни енергийни заряди. Творението привежда всички елементи в готовност. Творческият принцип е заложен в ядрата на всяко индивидуално звено.

 

Изградил съм свой път, за да отразя възникването и начина на действие на вътрешния енергиен канал. Излъчвам съвместно с потока от енергия, вложен от Източника. Съвсем съзнателно се опитах отново да повторя и обясня изначалния кондензиран проект чрез символизма и изразих ментално своя съзнателен план.

 

Дошли сме тук от далечен за вас свят, за да работим съзнателно на базата на сътрудничеството с тези, които уловят повика ни за сътрудничество. Ще уловите моя отворен и намиращ се в синхрон с вашите волвеи импулси, канал, когато усвоите телепатичното общуване. Опитвам се да трасирам пътя в твоя ум за предаване на новото образование на човешкия вид. Готов съм за сътрудничество с вашия свят. Мога да създам низходящия канал, насочен към творенията, намиращи се на тази планета. Изразявам своята воля в ментален разговор. Изобилието от изразни методи за общуване ме стимулира да преодолея контролния пакет енергийни вълни, заложени в ефира и да приведа съзнанието в готовност за изложение на потока информация, който ми предстои да предам на земния план. Необходимостта да изразя съвместно с енергийния поток и моята лъчиста енергия, е ново задание за мен.

 

На лице е сложен информационен заряд. Изложението е необходимо с цел да подпомогна човешкото семейство за процесите на извисяване. Хората трябва да се подготвят за момента на извисяването, за да може когато настъпи мигът, те да успеят да се извисят чрез енергийно преобразуване на своята кодирана и завишена енергийна сигнатура. Менталните полеви гранични слоеве ще извисят до съобразено ниво своя енергиен потенциал, за да издигнат вашите проводящи полета до съвършения поток от енергия, излъчена от Източника.

 

В този сублимен момент на трансформация, когато съзнателният човешки елемент загребе собственото си полево излъчване , сътрудниците ще излъчат синтезирания лъч. Той ще повдигне творенията до енергийно полевия заряд, за да могат да изградят съзнателно елементите на новия метасинтезиращ* източник на сътворяване и изграждане на новия полеви слой. Изначалният атом в тялото на човека ще избухне в съвпад с енергийното творящо начало, повдигащо заряда в ядрото на първичния атом. Този първоначален взрив ще ескалира в бурен каскадообразен залп, за да освободи електронния възход. Зависимото събитие ще привлече към своя център символа на творческия абстрактен божествен атом.

 

Изложенията ми в проза са синхронизирани сентенции. Моята воля е да изложа модела на прехода от гледна точка на човешкия интелектуален подход в изучаването на цикличното еволюционно развитие на светлинното преобразяване. В менталния слой всичко може да се изрази с помощта на ментални образи и творческият елемент да пресъздаде Прехода в пълнотата на Еволюционното учение.

 

Тук съм ограничен от словесния начин на изразяване и това ме затруднява при изразяването на процеса.

 

М.М.Содоан

 

 

 

*в случая трансформирано разграждане на градивна енергия

 

 

 

ПРЕМИНАВАМЕ ОТ ЕДНО СЪСТОЯНИЕ В ДРУГО

 

16.06.2009 г.

 

Освобождаването на съзнанието е едно от важните условия за постигане на съвършен вътрешен баланс. В такива моменти от вашите вътрешни енергийни полета се издига лъч, който отвежда мисления ви образ в менталния ефирен свят. Този семантичен образ изгражда съзнателна връзка с ядрото, което е отговорно за вашата проекция на земен план. Моментът на единение с вашия, намиращ се в ефирния слой, висш проект, е закодиран в началния творчески стикет. Това, което се случва, е следствие,закодирано във вашата Монада като резултат от поведението ви в света на твърдата материя.

 

Аз отразявам системата в общ вид. Звученето в ефирния свят преминава в звучащ акорд в момента, когато Монадата отговори в синхрон. В мига на извисяване се излъчва семантичен октаедричен сноп светлина, който озвучава възвисената духовна монада.

 

Ти улавяш своя духовен еталон, за да изградиш менталната си проекция, която ще продължи да трепти в твоите характерни звукови вълни.Този ендемичен скок в ефирния слой е достижим за повечето човешки същества. Известно и определено количество енергия се излъчва от централното ядро в Монадата, за да отрази двойния тетраедър* в който се излъчва свободния атом за повторно елементарно присъединяване към Монадичното поле.

 

Аз издигам съзнателно моето поле до всяко отделно човешко същество в този сублимен момент, за да проведа в синхрон необходимия, звучащ в съответното енергийно семе, тон. Той издига творящия си звук до съответното енергийно звено, за да отрази изначалния звук от Източника. Достигнал до атомичния поток, звукът задейства елементарното ядрено вещество и то засиява в тон с излъчения звук. Сензорният елемент в този сложен аналитичен процес е закодиран в ендемичния сензорен стикет. Творящото поле задейства висшето енергийно поле и излъчва своя център в контура, като повишава енергийния заряд на ядрото. То се взривява в централното поле и зависимият знак отваря менталното поле. Тук, в това поле, се вгражда звукът и тук е заложен знака на съответния индивид. Образува се новият енергиен кондензиран пакет, който съдържа информацията за еволюционния цикъл на дадения човек. Този пакет ( енергиен код ) е новото досие за съответното ядрено синтезирано поле, което е заложено в изначалното досие. Съзнателното и необратимо извисяване в духовното поведение ще помогне на индивида да усвои съвършените елементарни кодове.

 

М.М. Содоан

 

 

 

*Извисяващият се човек издига своята ментална проекция в съответното поле, където се образува двоен тетраедър. В него се освобождава създадената по време на този процес енергия. Този пространствен тетраедричен източник е видим от менталното поле като октаедричен. Аз имам предвид това, че изначалният атом е заложен във всяко живо същество. Той има собствена енергийна проекция в космичното пространство, изразена чрез тетраедричното октаедрично поле. Интелектът много трудно може да разбере този момент. Извисяващият се човек излъчва съзнанието си чрез тази проекция в пространството.

 

Мога да кажа, че менталното, издигащо се поле ,излъчва синтезирано лъчение, което отговаря в известен смисъл на тази фигура, която се опитваш да си изясниш и която наричаме условно двоен тетраедър. Тетраедричното поле вплита в себе си два противоположни тетраедъра и възпламенява изначалното поле, което излъчва такъв интензитет на вълната, който се разпространява в ефира и достига да извора на своя първоначален създател. Менталната проекция на това поле се издига до следващото енергийно ниво. Така завършва индивидуалният цикъл в семантичния проект, заложен в съзнанието на човешкото същество. Мощното поле изгражда своя информационна кодирана следа, за да изложи в пълнота интензивното преобразяване в светлина.

 

 

 

ВЪТРЕШНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ Е НЕОБХОДИМА СТЪПКА ПО ПЪТЯ НА ЕВОЛЮЦИЯТА

 

18.06.2009 г.

 

Вътрешното усещане на човешките сърца е необходимо да бъде изчистено и извадено на светло. Моята препоръка е да извисите вътрешния си стремеж до висшите октави на Светлината. Там можете в пълнота да превъзмогнете всички външни различия. Духовните ви Азове са Светлина. Тялото е проводник и то е изложено на известно напрежение. Съвместното ви участие във всяко едно начинание, което издига Духа в ефирните слоеве от Светлина е вътрешно израстване на Духа.

 

Менталните полета съдържат всичко, което ви е необходимо за израстването в следващия цикъл от Еволюцията. Извисяването до тях се осъществява когато изчистите противоречията помежду си и все по-отговорно приемете висшия повик, който всяко висше Аз отправя към същността на своя изначален , въплътен в материята духовен атом.

 

Менталното извисяване е необходимо за да изградите връзката за сътрудничество между световете. Тази връзка е важен елемент от веригата , защото творческото ви участие е наложително в процеса на извисяване в духовното пространство. Източникът залага във всяко изначално зрънце своя код за връзка с небесния свят. Но този код е скрит от външното ви съзнание. Той е доловим в моменти на вглъбяване и освобождаване на съзнанието от външния свят. Тогава става единение на душата с Духа и в това единение съзнанието възприема достигащите до него енергийни вълни, които задействат потока на извисяване в човешкия индивид, в резултат на което той може да отключи своите изначално закодирани възможности и да вземе дейно участие в тези колосални процеси, които са започнали в света около вас. Съвместно с менталното енергийно поле ще преодолеете съпротивлението в тялото и ще задействате своя код за изчистване на досегашния си товар, сътворен по време на дългия ви път на земята.

 

Изложих в схематичен вид процеса на вътрешния творчески цикъл протичащ в човека и необходим за неговото развитие. Постиженията са трамплин в еволюцията на Духа. Без този вътрешен растеж е невъзможно да преодолеете инерцията на материалния свят. Истинските ми сътрудници осъществяват свой съзнателен и превъзходен полет на Духа в етапа на Еволюцията. Само така се постига чистотата , която ще ви позволи да преминете отвъд скритото за вас пространство и да изгреете в нови, истински енергийни отблясъци.

 

Аз отговорих на зададения въпрос. Исках да отразя истинския съзнателен преход на човешкия индивид по време на настоящия еволюционен етап към сферите на светлината. Само тези, които освободят съзнанието си чрез вътрешно осъзнаване на Истината за Твореца и света като цяло, ще бъдат готови за своята енергийна промяна.

 

Аз очаквам менталното ви присъединяване към моя духовен свят и съм готов да сътруднича на всеки искрен и извисен човешки Дух!

 

М.М.Содоан

 

От междугалактическия кораб в служба на Светлината и от целият Междугалактически съвет, ви пожелавам да успеете да отворите своите духовни същности за последователно и отговорно извисяване в сферите на Светлината!

 

 

 

УВЕРЕНОТО СЛЕДВАНЕ НА ПЪТЯ ВОДИ В ДУХОВНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

 

17.06.2009 г.

 

Учението, което се предлага в тези времена, има за цел да издигне съзнанието на хората и да ги подготви за предстоящите промени. Търсещите духовни знания души, имат съзнателно изграден вътрешен усет за Истината. Когато въображението ви ескалира в света на фантастиката, вътрешния усет ви насочва към правилната посока. Умението да насочвате вътрешния си поглед към Светлината е все по-ясно изразено извисяване на съзнанието в посока към съзнателното възприемане на действителността.

 

Този, който има безброй въпроси, има и свои вътрешни ориентири за вярното възприемане и усвояване на достигащите до него информационни пакети.

 

Изложеното в следващия висш информационен пакет ще накара вашите вътрешно устремени в потока енергийни полета да завибрират в новото високочестотно трептене на Епохата. Този момент е много важен за всички, които се намират във въплъщение в момента на Земята. Неумението да извисявате съзнанието си, ви изключва от Потока. Така губите връзката с Източника. Остават само излъчените мисъл – форми, които се намират в пространството близко до Земята. И вашите неустойчиви енергийни полета се включват към този обособен слой. По този начин себеосвобождаващия повик на Духовните ви проводници се изолира. В резултат на това излъчването на вашия неуверен сигнал е твърде неудовлетворително в тънките полета.

 

Тук се намират повдигащите ментални полета, но в повечето случаи вие се свързвате не с с висшите проекции на Духа, а задействате наслоените от векове енергийни отражения , излъчени в пространството около планетата Земя.

 

Източникът е заложил своите светлинни вълни навсякъде, където може да изрази своята същност. Висшия свят излъчва необозрим енергиен поток, за да извиси съзнанията на тези, които са чувствителни за неговия повик. Творческия елемент в световете е задействал своя извисяващ и излъчващ високочестотно трептене сигнал. Творенията имат свободната воля да вземат решение за следващия етап от своето развитие. Менталните слоеве са заредени с нужните енергийни пластове, които са висш продукт подпомагащ съзнателното вътрешно присъединяване към Извора.

 

Аз излъчвам в този миг своята вълна към вашия свят с надеждата да успея да достигна до съзнанието на повечето хора, които са достигнали в своето развитие до етапа на израстване и са способни да извисят съзнанието си до енергийните слоеве, където Източника е достижим за вътрешното съзнание. Моята роля на този етап е да отговоря адекватно на търсещите Духовни същества. Да поведа в менталните полета съзнателните човешки единици и да подпомогна вътрешното израстване на тези човешки души.

 

Моята духовна енергийна вълна е синхронизирана в този етап от Еволюцията в пълно съответствие в повелите на Епохата.

 

Съзнанията които са достатъчно чувствителни ще установят контакт. И този вътрешен контакт с менталните слоеве има голям ефект за всички поели в Истинския Път. Моята задача ще бъде да извися вашите енергийни полета в еманацията на синхронизирани енергийно полеви структури. Тези ваши енергийно полеви структури преобразуват излъчените вълни в съзнателно отразени вълни, които без да излъчат своя разрушителен ефект ще ви издигнат в ефирните октави.

 

Нивото на вибриране на полевите ви структури се повишава. В момента на земен план се наблюдава нагнетяване на излъчването идващо от космическото пространство. Творческите сътрудници подготвят съзнанията в момента на големия енергиен взрив да могат да излъчат своите енергийни полета в синхрон с външното лъчение. По този начин те ще изградят съзнателно своите нови енергийни тела излъчващи в диапазона на новото време. Интензивността в търсещия Пътя индивид издига неговия полеви заряд и в етапа на зараждане на новото и той съзнателно усвоява подадената към него енергийна вълна. Твърдостта на материята повишава своята съпротивителна сила. В момента в който се осъществява процеса на извисяване, в търсещия настъпва духовна промяна на неговата полева структура. Тя позволява на тялото да преобразува своята структура в следващия творящ цикличен елемент. Изначалното вътрешно информационно поле в атома на Душата се събужда, за да подложи в готовност съзнателното издигане в следващото вибрационно ниво. Телесното вещество преобразува съзнателно своята структура в нов вибрационен код и предизвиква съзнателно издигане на вътрешното трептене в материята.

 

Тук има неизвестен закон, който поддържа сигнала в степен на готовност. В момента на прехода вашите енергийно полеви структури ще се извисят до тези нива, където ще преодолеете съпротивлението и ще продължите в следващия цикъл.

 

Менталния слой е готов да поеме вълната от издигащи се енергийни тела. В сътрудничество с енергийния поток от Космоса ще пристигне голям творчески екип, които ще извиси съзнателно приетите ментално структури.

 

Аз изложих в синтезиран и много обобщен вид етапа на прехода в момента на енергийния взрив, излъчен във вътрешните ви структури. Моята задача е да приведа в готовност вашите енергийни тела за момента на прехода.

 

М.М.Содоан

 

 

 

ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗВИСЯВАНЕ ПРОТИЧАТ И В МОМЕНТА

 

22.06.2009 г.

 

Ти ще продължиш да приемаш словото , за да го предаваш на земен план. Истинското Божествено излъчване в твоя свят ще усилва твоята вяра в Бог Отец. Аз предавам информационен поток и излъчвам светлина в теб. Така те извисявам в просторите , където моята Духовна Монада ще продължи да обслужва Истинната Божествена същност. Аз отговарям за творческия подем в момента на земята и излъчвам своята информационна вълна, насочена към сърдечния център на четящия словото, изпратено от високите октави. По този начин въздействам върху вътрешния ви център, отговорен за извисяване на вашето съзнание.

 

В този момент е възможно да привлечете високи енергии от Космоса и да отворите своите ментални тела за издигане в ефирните октави. Моята роля тук е доброволно сътрудничество в полза на Божественото привеждане на вашите освободени и привлечени към светлината енергийни тела. Менталният свят е отворен и очаква съзнателното ви участие в процесите на преминаване в по-високите енергийни нива. Излъчването от космическото пространство повишава вътрешния заряд и нагнетява пространството. Вие извисявате вътрешното си съзнание до момента на съвпад с неговия енергиен заряд. Тогава настъпва енергиен резонанс на вашите тела и външните полета. Вие преминавате в готовност да излъчвате съзнателно своя ментален творчески заряд в пространството и да творите в съзнанието си истинно светлинно творчество. С това се издигате в ефира за да продължите своя жизнен цикъл в Реалния свят.

 

Менталния свят продължава да излъчва енергиен заряд. Творческия импулс се задейства за да изрази първоначално заложения заряд в процеса на сътворение на нови енергийни тела на извисените в ефирните простори човешки единици. Творческия принцип никога не е в състояние на покой. Той излъчва към невъзнесените човеци своя лъч светлина и очаква те да задействат своите енергийни полета за да приведат съзнателно енергийната си система в подходящо състояние. Защото едва тогава ще могат да се извисят до нужното енергийно ниво, където техните Висши Азове ще осъществят прехода в следващата октава. Енергийните полета на всеки човек трептят в характерната за него вибрация. Това е индивидуалното излъчване на енергийното тяло на единицата, която се опознава в самостоятелно същество и се обособява в света на материята като самостоятелен елемент. Този момент на разделяне от Цялото е достигнал своята крайност. Ти се издигаш в този момент за да излъчим в теб нужната информация, която да събуди спящите енергийни тела и да завихри импулсите вложени от самото сътворение. Всеки е индивидуален Аз, който има свое съответствие в Ефира и има свой Върховен Аз. Точно този върховен Аз се отваря за да излъчи порция светлина към намиращия се в състояние на изолация индивид в материалния свят. Този импулс светлина пробужда съзнанието и творящия заряд се излъчва по струната на индивидуалния канал. Насоченият елементарен импулс завихря атома в Духовното тяло, за да излъчи своята енергийна вълна, която ще повиши съзнателния устрем в менталното тяло. То излъчва своя импулс в синхрон с трептящия енергиен център в отвореното вътрешно поле на човешката душа и това се предава на творческия център, който излъчва в творящото поле на индивида пребиваващ в материалния план. Тук се слага началото и този момент е повратната точка в еволюцията на човешкия индивид. Той осъзнава своята единосъщност с Твореца и приема отговорността си за следващия цикъл от еволюцията си. Това се нарича епохално привличане на централното ядро към Източника. Тук настъпват енергийни промени в индивидуалния заряд на единицата. Това звучащо енергийно ядро привлича в своя обсег всичките излъчени в този момент индивидуални вълни, за да извиси в следващия етап целия енергиен комплекс, който преобразува заряда си в синхрон със звучащия тон излъчен от Монадата. Така излъчения импулс достига до централното поле , където енергийната система задейства нов импулс. Излъчва се силно магнитно поле, което се завихря и привлича съвместно с менталното поле извисяващия се ментален сигнал. В централния ядрен заряд възниква силно лъчение, което извисява цялата система. Тук има синхронизирано лъчево поле, което повдига заряда в менталното поле , за да излъчи съзнателно енергийната сила.

 

Индивидуалното поле излъчва сигнал до централното ядро в Източника. За да усъвършенства сигнала то поема излъчения в момента към него енергиен лъч от Монадичното поле и привежда своята система в синхрон с менталния поток. Полето на индивида издига вибрационния си заряд за да осъществи прехода в нивото на съзнанието и да осъществи своя цикличен скок в следващото енергийно ниво от своето развитие.

 

Творецът възприема и излъчва синхронизирани вълни в менталния слой и така подпомага издигането на човешките единици в менталните полета. Това е заложено още при сътворяването на вашата вселена като вариант от нейното развитие. Вие сте тези, които ще осъществят епохалния скок в еволюцията на световете от този участък на Вселената.

 

Излъчих поредната информационна вълна към вашия свят. За момента ще спра до тук.

 

ММС

 

 

 

ПРИНЦИПЪТ НА РЕЗОНАНСА

 

25.06.2009 г.

 

Освободеното съзнание е готово да изгради своя висш канал за връзка и да осъществи собствен мост от светлина. Творенията приемат висшия повик и отговарят чрез своя освободен и изчистен от материалистичното съзнание поглед върху енергийно повишения творчески план. Аз излъчвам своята енергийна вълна и ви призовавам да приведете съзнанието си в синхрон с повелите на времето. Знанието, което ви предавам е за онези, които са почувствали в сърцата си повика на своята висша част. Творческият процес изисква всяко човешко същество да опознае свободата в себе си.

 

Изучаването и извисяването водят в полевите системи, където времето е различно. Тук изучаването и прилагането на всяко нещо е зависимо от времето. В моето измерение е възможно неограничено приложение на всички изучени знания. Тук се прилагат уменията, получени в процесите на проявление във всички ваши жизнени потоци. Всичко което е придобито в процеса на вашето израстване е запазило своя отпечатък в записа на жизнения ви статус. Това е необходимо и вие уместно използвате придобитите знания в моята времева рамка. Тя е неограничена в посока и ние винаги имаме възможност по всяко време и съзнателно да използваме и изучаваме невидимия за вас запас , отложен през времето на вашите предишни животи. Така новото умение има за цел да ви улесни в следващите ви повторения . Вие придобивате умението да използвате нужните ви за момента опитности в етапа на творческото ви присъединяване в новия цикъл.

 

Аз предавам повдигащо съзнанията ви учение и употребявам в излъчения в менталното поле информационен обем, който ме упълномощава да предам в пълнота необходимите знания.

 

Творческите приложения имат собствен изобразителен способ. Новото учение се преподава вече чрез елементи на образен елементарен език. Междинното звено за трансформиране и изобразяване в цикъла на обучение ще пребивава в пълнота. Моята извисена душа привлича в потока нови слоеве информация, която да предам изчерпателно. Излъчвам собствен ментален информационен поток и ти имаш свой канал по който да възпроизведеш в слово моята информация. Това се получава в менталната система на твоята полева структура. Ти имаш съответно код за връзка и приемаш нужния пакет информационни вълни.

 

Символиката в посланията ще изгради съответното полево информационно звено, чрез което информацията вложена в текста ще достигне до умовете на четящите. Това е необходим способ в случаите, където знанието е сложно и не би могло да извиси по друг начин умовете на тези, които са достигнали в този момент до етапа на извисяване. Моята интерпретация ще позволи вие да достигнете сложното преобразуване на своята енергетика, по пътя на трансформацията на материалното тяло в силни енергийни импулси, излъчващи заряда в поносим за тялото диапазон. Елементарните вълни отвън ще дообработят неусвоеното извън телесния проводник лъчение. Импулса на енергията ще извиси вашите вътрешни ментални вълни и така ще поставите своите начални положителни ядра до енергийните заряди на повдигащите ви вълни. Оттам се излъчват невероятно интензивни енергийни импулси, които задействат вашите кондензирани полета.За да се постигне синхрон с Източника ще възникнат вълнови вихри които отвеждат менталния ви момент в този на менталното поле. Ще синхронизирате своите вълнови моменти с енергийното поле на менталния свят. Източника е във връзка с енергията , която излъчват синтезираните ядрени системи. В интензивния участък ще възникнат заряди които излъчват енергийни импулси в телесния проводник. Това е новото ментално интензивно тяло, което вашите ментални вълни ще изградят.

 

Менталните полета ще привлекат към себе си своите вълни и ще издигнат този нов елемент от себе си.

 

Творческият елемент в този етап се изразява в индивидуалния път на всяка единица, която преобразува своята енергийна система.

 

Твоята външна енергетика ме информира, че умееш да издигаш самостоятелно съзнанието си до менталното поле. Аз ще отразя начина на този процес в няколко етапа. Интересът в това отношение ме стимулира да предам система от информационни пакети и въпросът ще бъде обяснен.

 

Интензивното излъчване в менталните сфери е важно условие за всяко индивидуално съзнание. Менталните нива съдържат строго ограничени слоеве. Тези които са интелектуално насочени не могат да достигнат в горните слоеве. Тук менталния интелект е синхронизиран в голям диапазон с Източника и тези които излъчват светлинни импулси с голям интензитет са привлечени в този кондензиран слой за да усвоят новите знания. Хората с интензитет порядъка на средните нива се излъчват в този слой и получават необразователни ментални усещания. Тук има голям избор в усещанията. Който е с наклонност в областта на енергетиката е интелектуално повдигнат в този енергиен слой. Тук има сложен компонент в творческия процес. Ментално изкуството се стимулира в нисшия слой.

 

Енергийното преобразуване на съня в който изпадате е енергийно извисяване в зоната на астралните нива. Търсещия контакт с ефира се насочва според резонанса в енергетиката.

 

Изборът на информацията която се предава е резонно с нуждите на единицата в този момент. Астралните нива излъчват голям енергиен заряд в момента и вие изразявате индивидуално своите предпочитания. Менталните слоеве поемат ограничен брой индивиди, за да извисят онези нови индивидуални съзнания, които са постигнали своята повратна точка в развитието, когато Духът позволява на единицата да привлече новото енергийно поле излъчвано в ефира на менталните полета и да изгради своята нова система от тела. Тук менталните полета извисяват вибрационния фон на привлечения индивид, за да изградят нужното поле в индивидуалния план на единицата.

 

Този е пътят на издигане в нивата съответно на индивидуалното ниво на вибрация.

 

Тук ще спра за сега!

 

ММС

 

 Tanyta