Време за промяна

Принципи на изграждане и развитие на структурите

Печат

Принципи на изграждане и развитие на структурите в нашия план на съществуване

 

Като основен потенциал в тази система е нужно да се формулира и идентифицира експоненциалния момент на съществуване в тази среда, която отговаря за създаване на взаимовръзки и отношения на свързване и разединяване на основните компоненти на единното поле на съзнанието. Основния модел на съществуване в тази среда е единното познание на системата. Без неговата съединителна връзка не  могат да се създадат нужните потенциално опознавателни резултати и да се съединят в основен поток всички тези звена.

 От научна гледна точка е доста разчупен този модел на съзнателно и опосредствено приобщаване на действителните заряди в общото поле. След като се създадат и активират основните полеви структури следва и осигуряващия поток на слънчеви ядра, които осъществяват връзката с полето на съзнанието на трептящото енергийно поле, което пък осигурява един строен комплекс от вълни и трептящи звукови полета, носещо последователни звукови трептения и осигуряващо слепването на знаковите ядра в тази система.

Последователността на свързване е осигурена от проводящото звуково поле, което е единно съзнателно проявление на основния носещ в себе си планомерното възпроизвеждане на системата модел. Последователността е от важно значение за осигуряване стабилността на тази енерго-информационна структура, моделираща самото енергийно и полево разпределение на ядрата в оксиметричния модел.

Сложността е достатъчно голяма, за да се опрости в един елементарен модел на съзнателно изграждане на проектиращото звено. Няма съответстващи слогоритмични звуци  в твоята словоредна азбучна основа. Не е възможен пълен и цялостен анализ на тази система, но е достъпен един по-сложен от гледна точка на земния модел на мислене поток. Има единно и необяснимо в такъв стил продуктово поле, което поддържа системата в сложен антизвуков поток, за да се осигури цялостния етап на зареждане и освобождаване от звуковия ефект на саморазрушаване. Има системни полета, които са вградени в единични полеви структури, за да се създаде единна резонансна вълна в доплеровия комплекс, който е един от моделите на захващане и задържане на потенциалното поле, което е нужен елемент от цялостното вграждащо поле.

От всички достижими за вашето съзнание модели има един, който е особено интересен от гледна точка на самото ви интегриране и освобождаване от несвойствените за вас енергийни заряди. Чрез освобождаването от тях се осъществява последователния приток на вълни и заряди в системата, осигуряващи нейното еволюиране в спираловидното осем степенно изграждане и сложно присъединяване към системата С…...*

Възприемането на тази информационна вълна е от съществено значение за следващия ви скок в еволюцията. Не се налагат сложни и нетипични пресиращи потоци. Всичко е строго потенциирано във вашите вълново-корпускулярни енергийни потоци в земния план на съществуване и ще бъде осигурен коридор на прехода в следващите нива.

Така в индивидуален план всяка единица може да се позиционира в дадения вълнов коридор, за да се слее в следващото ниво на съзнание със своя енергоносител. Така в следващите години предстои един много интересен от гледна точка на индивидуалните еволюции етап, много от човешките полета ще бъдат интегрирани успешно към следващото звено от еволюцията на тази планетарна система.

Моят принос е свързан с интеграционния етап в прехода. Не мога да създам нови интегриращи потоци в системата, ако не е налице нужния синхрон и резониращо поле за свръзка с ядрата на системата. Нужен е индивидуален принос на всяка частица, за да се осъществи прехода. Напредването по спиралата е индивидуално до толкова, до колкото всеки е в състояние да създаде нужния синхрон с потоците на прехода. Аз съм тук и очаквам всяко ново появило се поле, за да го присъединя към новия етап в развитието на Духа. За мен е чест да бъда част от вашия индивидуален преход. Амен!

 

---------------------------------------

* Сложна система от лъчи, носещи новия енергиен заряд. Основните вълнови полета са свързващото звено и могат да се интегрират едва когато нивото се изравни с този енергиен поток, който е основен за следващото слънчево поле, интегриращо вълнови потоци от цялостния етап на възнесението. Система от конкретни вълнови прояви. В нея се създават и преобладават онези лъчи, които носят в себе си слънчевите вихри за осигуряване на достъп до Съзнанието на Източника. Сложността на тези състояния е обяснение, ненужно за момента. Не смятам, че е нужно да правим това отклонение за в този момент. Приемам, че е достатъчно като информация за сега. Амен

 

26.01.2016 г

Tanyta

Sunday the 31st. Spiralata.net 2002-2019