Време за промяна

Вътрешния стремеж към усъвършенстване – път към единение с духа

Печат

Вътрешния стремеж към усъвършенстване – път към единение с духа*

 

Във всяка система е закодирана и има единна вътрешна посока, която отговаря на системното изграждане на основната посока на системата. Всяка отделна посока е изградена от лъчи, носещи съответните за системата енергийни вълни и вътрешни посоки, които носят енергийната константа на системата. В повечето случаи има и подпомагащи вълни, защото няма как да се изгради основния еквивалент, ако не е заложен предварително планът на основния кодиращ експоненциал. Сложността в изграждането и осигуряването на основните полеви структури зависи от основния енергиен потенциал. До основния експонент е заложен и вторичен, който има ролята на подпомагащо звено.

Системата е стабилна тогава, когато е на лице синхрон с основното ядро, Има множество нетипични за системата синхронични вълни, които осигуряват основния тон в съзвучието на компонентите. Диктовката е заложена в основните посоки, защото без тяхната синхронизираща и осигуряваща стабилност, роля, няма как да се изградят отделните вълнови потоци, носещи вътрешните експоненциални зависимости между отделните потоци.

С установяването на енергийния синхрон се осигуряват и съответните щрихи, които да трасират пътя на отделните единици, носещи ядрените характеристики на отделните вълнови потоци, отговорни за сложния комплексен заряд на системата. С модулирането на основния скелет на ядрения потенциал се подпомагат и отделните характерни вълнови потоци, които имат задачата да осигуряват плавното и синхронизирано изграждане на скелета на системата.

Така постепенно с помощта на енергийния скелет на системата е възможен и баланса на отделните потоци, които могат да се използват от всички отделни единици за последващото им издигане и експонирането на следващите етапи от развитието на системното поле.

Единичния порядък е заложен във всяко ядро, носещо основния символ от полето на Източника. С тази сложна и не дотам синхронизирана система службата на отделните потоци в системното поле е задължителна, за да осигурява относителното равновесие, необходимо за изграждане и синхронизиране на полето от висш порядък. Става въпрос за отделни енергийни вълни, които могат да синхронизират всички потоци, които се нуждаят от външен подтик, за да осъществят своя последователен план в развиващата се система.

От тази синхронизация зависи и общия напредък на системата. Нужен и постоянно развиващ се е и основния поток, който осигурява подходящата среда за развитие на отделните единици. Сложността за изказ е преодолима, когато е на лице вътрешен стремеж за устремяване и осъществяване на собственото издигане в системата. Нужен е постоянен устрем и заложби за да се осъществи прехода в системата.

От основното поле на трептене се зареждат и всички отделни полета, служещи в тази система. Нужните кодиращи полета са на лице и само от способността и стремежа на индивида да усъвършенства и изгради своето вътрешно поле на издигане, зависи и неговия растеж в световете. Можете и да се освободите от следващо прераждане на тази земна сфера, когато имате пълен контрол над собствения поток и можете да се издигате и освобождавате в тънките светове само с мисълта и волята на собствения си експоненциален слой на съзнанието. От това зависи и вътрешния ви полет в световете.

Не се заблуждавайте, че можете да контролирате системата! Тази служба е отредена единствено на онези, които са постигнали пълно изграждане на своя собствен вътрешен план и изграждат в себе си основното единство с Цялото. Не е задължително да се свързвате в отделните полета, но е желателно да осигурите пълен контрол над собствения си слой на трептене и само тогава ще бъдете в състояние да осигурите собственото си изграждане в следващите нива на съзнанието.

Няма как да осигурите своето преминаване в следващ етап на съзнанието, ако продължавате да се стремите към единични изяви и сложни ексцентрични проявления в света около вас. Не е заслужен онзи слой, който не можете да откриете с вътрешния си усет, а само преобразувате един сложен образ в друг в собствения си ум. Няма да можете да се свържете с Цялото докато не се смирите и не преоткриете своята божествена искра в центъра на сърцето си. Няма как да осигурите своя преход, мигрирайки от едно състояние на съзнанието в друго, докато собственото ви умствено поле е в сложния човешки свят от мисли и емоции, носещи ви отделни самопожелания.

Нуждата от вътрешно усъвършенстване на Духа е стара и неизменна задача на всеки служещ на Светлината Дух. Не е тайна, че всеки, който се усъвършенства в Духа е достоен за служба на Цялото. Ако това е вашето кредо, моля бъдете собственото си освобождение в духа на вечното изграждане и усъвършенстване на Духа. Не може да има Свобода, ако няма Вяра и служене на Истината. Не е свободен онзи, който иска само за себе си основното поле от Цялото. Не е възможен възход на Духа, ако само в себе си е центриран вътрешния взор.

За мен бе удоволствие да споделя тази информационна вълна с теб и пожелавам успех в нелекия път на Духа. Амен

 

----------------------

* В информацията се дават разяснения за граничните системи - тези, които определят степента на развитие на една система. Обяснено е вътрешното разширяване и връзките в тях. Граничните системи са нужни, защото как иначе да се синхронизира развитието например на земята...всичко е живо... растения, животни… вода…. трябва да са в хармония едно с друго и със самата основа.

Tanyta

08.01.2016г.

 

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019