Споделено от вас, читателите

Вместо коледна картичка

Печат

ОТНОВО Е ВРЕМЕ ЗА ХРИСТОВАТА ИСТИНА

ВМЕСТО КОЛЕДНА КАРТИЧКА

Приятели, с този текст ви поздравявам за Празника. Моля ви, четете със светещо сърце и временно забравете за внушенията и разнопосочните ин-формации, които досега сте имали.

Щастлива Коледа!

 Багрина Кларк

 

Изучавайте всички учения, всички философски системи и религии, но се дръжте за Божественото в тях. Те са дадени от Разумния свят, ала след време хората са ги изопачили; днес те не са такива, каквито са били първоначално, когато са излезли от Източника.

Задачата на съвременния човек е да ги пречисти и освободи от утайкитена миналото.

(Учителя, Сила и живот. Т. 4, изд. Бяло Братство, С., 2010)

 

КЪМ ХОРАТА ОТ 21 ВЕК

 

Към вярващите и невярващите, АЗ изразен като същността Иисус, ви приветствам с Любов! До вас достигна историята на Човешкия Син, Който се роди и живя в Галилея, където беше разпънат, възкръсна и се възнесе при Отца си. Така Той напусна земния свят, планетата Урантия (името на Земята, дадено ѝ при нейното създаване).

Сега се връщам към вашия свят, като използвам отворени човешки канали, за да поправя повредите, които бяха нанесени на Учението, което проповядвах преди повече от 2 хиляди години. То достигна до вас преиначено и тълкувано по различни начини.

Сега е времето, в което Планетата и човешкият род преминават в по-висок енергиен свят. В новото измерение трябва да бъдат пренесени само истинни неща. Ако човешкото съзнание пренесе заблуди и лъжеучения, няма да може да достигне петото измерение и ще остане в четвъртото преходно положение, докато не бъдат осъзнати заблудите и надмогнати догмите.

Аз се чувствам призван чрез различните Писари,в различни места на Планетата,да бъда отново с вас, моите земни братя, и да ви просветля относно автентичното Мое Учение, което вие неправилно нарекохте християнство.

През тези над две хиляди години вашият свят премина през много сложно развитие, през много погрешни вярвания и философски „учения“. Лутайки се по пътя на земното развитие, вие, земните хора, преживяхте много мъкаи заблуждения, уж търсейки Истината. Тя, Истината, продължава да убягва и на настоящата земна цивилизация, която продължава да вярва в научните търсения, а пренебрегва Духовната Истина. Материалният свят владее умовете ви, но Душите ви се нуждаят от Духовната Истина. Смисълът в пътя на Душите е Духовната извисеност. Не говоря зацърковните ритуали. Говоря заЛюбовта, Вярата и Надеждата. Те са стълбовете на духовносттаи развиват добродетелите.

   Просветлението на настоящия земен свят е в ход и то е в Божествената програма на Първоизточника. Вашата Слънчева система излезе от тъмното време. Затова сега периодът е подходящ да бъдат просветлени човешките умове и сърца. Заблудите не бива да съпътстват човешкото развитие и в новотосветловреме. Истинността е важна за постигане на нов еволюционен период. Умовете на много хора желаят Истината за това, което е предшествало настоящата цивилизация. Науката се добира до по-дълбоки Истини за принципите, които градят, поддържат и развиват Творението, но още ги търси в материята. Има пробив – съществуват и учени, които достигат до умозаключението, че над материята съществува по-извисен свят, движен от духовни закони. Енергиите в този извисен свят са с по-високи вибрационни честоти. Там действат други закони и има друг начин на съществуване.

Аз създадох тази Вселена Небадон и в нея Урантия (Земята) беше интересна за Мен. Исках да премина през земния човешки опит, за да познавам докрай живота на съществата в Моята Вселена. Исках да повдигна духовността на земните хора и да внеса висшите принципи на Любов и Братство в човешкото съзнание.

Създателят на цялостното Мироздание е Моят Отец. Той Ме направляваше, докато бях в човешко тяло. Преминах всички етапи на човешкия живот – от раждането до смъртта. Говоря за физическата смърт. Всъщност, смъртта е илюзия. Тя не съществува. Преминаването през различни етапи на живот, преходът през тях, не е смърт, не е край на живота. Освобождаването от земната дреха, физическото тяло, е естествен процес и животът продължава. Целта на Моето пребиваване и на Учението Ми беше именно да докажа на земните хора, че животът е вечен– трябваше да ги освободя от страха от смъртта.

Сега е време да научите, че тленната смърт не е задължителна. Тя вече може да бъде избегната и животът да продължи без ново прераждане. Издигането в по-високите светове с настоящето ви тяло е процес, който е започнал и ще продължи доста време. Преобразуването на телата ви е в ход. Новите енергии правят това.

Моята задача сега е да ви помогна да преминете в новото измерение, освободени от заблудите и догмите. Вашият свят започна да научава злокобни тайни. Постоянно излиза нова информация, която осветява заблудите и погрешните вярвания.

Който има уши, да слуша! Който има ум, да мисли! Който не вярва, да повярва! Ще бъдете свидетели на събития, които ще преобърнат представите ви за света. И Аз ще участвам в този превратен момент от земния човешки живот, за да ви освободя от заблудите, неистините и изкривените тълкувания както на Моето Учение, така и за неосветените събития, останали скрити съзнателно от човечеството. Дойде времето на вашето просветление! Аз, Иисус, чрез Моята Духовна същност, отново съм с вас!

 

ЗАЩО  СЛЯЗОХ  НА  ЗЕМЯТА

 

Моята задача като Създател на Вселената Небадон беше, и е, да познавам в детайли процесите, които протичат в нея. Мой дълг е да подкрепям развитието ѝ, да сведа до минимум изкривяването на заложената програма за съществуване и еволюция на световете в нея.

Всеки Създател трябва да премине през начина на живот в различните зони и да внесе в тях Светлина и Любов. Това особено е важно да се случи в измеренията на плътната материя. Тя е най-малко позната и има най-голяма необходимост от повишаването на вибрационните честоти. След като пребивава във всичките светове на Вселената Си, Създателят ѝполучава правото да бъде признат за неин истински суверен. Той е подвластен само и единствено на Първоизточника. Има власт да управлява Творението Си според основните принципи за съществуване на Мирозданието, но в негова власт е да променя еволюционния процес на различните зони, като внася в тях нови комбинации от енергии. Длъжен е да стопира негативните процеси, които биха попречили на нормалното съществуване на световете и правилното използване на енергиите.

Светлинните същности, каквито са Подсъздателите, трябва да претърпят вибрационни промени, за да могат да съществуват в по-ниските плътности. Постъпателното снижение на вибрациите е фактор, който осигурява вписването в по-ниските светове и хармонизирането с тях. Най-трудната част от този процес е слизането на Подсъздателите в материалните светове, ако в тяхната вселена има такива.

Избрах да бъда на Земята. Исках тук да се въплътя като човек във физическо тяло. Свиването и хармонизирането на Моята могъща Светлинна Същност с тази на Земята беше най-трудният етап от моя опит за опознаване на плътния свят с най-ниска вибрация. Трябваше да се родя като обикновен човек и да премина през човешките възрасти и да преживявам в условията на обикновено човешко семейство. Човешкото въплъщение не отнемаше Моите възможности на Висша същност, но Аз нямах право да ги използвам, за да мога наистина да опозная живота на Моите братя.

Животът сред еврейската общност, в която се родих, не беше никак лесен. Религията на юдеите имаше безброй строги правила и безброй забрани. Беше много трудно да се съблюдават всекидневно и всекичасно изискванията на тази религия. Тя отнемаше на хората свободната воля, която изконно им беше дадена от Създателя. Налагаше им погрешен начин на служене на техния господ. Съществуваха тежки наказания дори и за най-дребни прегрешения  спрямо религията.

Периодът съвпадаше с владичеството на римляните над тези земи. Евреите трябваше да спазват законите нaРим и да плащат тежки данъци. Из-брах този народ, защото животът беше изключително труден, поради без-бройните религиозни задължения, които имаха тези хора. Религията им беше съзнателно създадена система за поробване на хората. Римските войници, които имаха езически обичаи, не разбираха религията на юдеите. Това още повече усложняваше отношенията с поробителите.

Смисълът на този живот беше почти неразбираем. Нямах право да се намесвам и да променям каквото и да било без разрешението на Моя Отец. Можех да имам контакт с Него в случаите, когато не бях наясно как трябва да постъпя в сложни за Мен обстоятелства. През цялото време в съзнанието ми имаше настройваща програма, която се ръководеше от Мои Висши помощници.

Водех двойствен живот – на обикновен човек в плът и на Висша Светлинна същност. Като момче, преди да бях наясно с мисията Си, усещах, че Съм различен и често се усамотявах в размисъл. Не можех да обясня на никого какво чувствам. А то беше една, необяснима за тази възраст, връзка с нещо, което го нямаше на Земята. Беше усещане за връзка с Висша сила, която ме направлява. Имах знания, които не бяха придобити в земно училище, но избягвах да ги демонстрирам, за да не насочвам вниманието на възрастните към Себе Си. Верен е онзи случай, описан в Евангелията, когато бях с родителите си в Йерусалим за Пасхата и в Синагогата задавах въпроси на първосвещениците, които много ги учудваха и озадачаваха. След този случай внимавах да не показвам Моето знание. Носех в дълбоката Си същност цялото знание, което Създателят беше излъчил към Мирозданието.

Когато бях около двадесетгодишен, започнах да осъзнавам Учението, което трябваше да проповядвам на земните хора. Майка ми Мария знаеше, че синът ѝИисус е със специално предназначение. Преди да ме родиѝбеше предадено от Архангел Гавриил, че нейният син ще бъде чаканият от евреите месия. Тя следеше много внимателно моето развитие в очакване на знаците, че действително Съм Този, Който е определен да бъде Месията. Но юдеите, както и майка ми и останалите ми близки, разбираха ролята на Месията различно. Те се надяваха Той да ги освободи от римското владичество. Приемаха, че Неговата роля има чисто земно предназначение. Моята задача беше съвсем друга. Учението, което трябваше да проповядвам, не беше от този свят и не касаеше промяна в земните подредби.

Учението Ми трябваше да възвести на земните хора (на евреите и на всички хора на Планетата), че имат Висш Създател, Отец, и те са Негови обични синове и дъщери. Това Учение трябваше да възвести Любовта на Създателя към всичко съществуващо в световете. Любовта трябваше да се възприеме като основа  за един нов живот, в който всички хора са братя. Енергията на Любовта можеше да преустанови враждите, омразата и разделението между хората. Това беше, и е, Учениеза Духовната Същностна човеците, за нейното отключване.

Отключената Духовна Същност би могла да промени живота на Земята, като спре антагонизма, егоизма и войните. Монотеизмът беше възприет от юдеите, но какъв беше техният бог! Бог зъл, отмъстителен, наказващ и изискващ изпълнение на безумна религия!Задачата на Моето Учение беше изключително трудна. Обичай ближния си като себе си!Непосилно изискване в един дуален свят. Любов и единение– нещо абсолютно непознато за това време. Много хора продължаваха да са роби на други хора и това се приемаше за нещо напълно нормално и естествено. Трябваше да бъде отключена човешката сърдечна чакра, за да се прояви Любовта, която всяко човешко същество носеше изконно в Душата и Сърцето си. Духът трябваше да се прояви в земния живот и да го въздигне. Хората бяха в най-ниската фаза на инволюцията. Необходим беше силен енергиен тласък от Духовна Енергия, за да може човечеството да се оттласне от дъното на инволюцията и да тръгне по еволюционен път.

Задачата на това Учение беше единствено и само духовна. Ролята на Духа и на Любовта се състоеше в това, в хората да проговори братството.

Създателят беше разбран погрешно като бог, който наказва. Страхът от  измисления бог заставяше хората да изпълняват безпрекословно верските наредби. Това беше свят, несъбуден духовно. Предстоеше генерална промяна на човешкото съзнание. Трябваше да бъде преодолян страхът от смъртта, защото смяната на плътното тяло не означава край на живота. Той продължава в по-фини тела в други времеви линии и зони с  по-високи честоти. Това е процес на завръщане на вечната същност на човека към Първоизвора.

Дълъг и сложен е пътят на Душите. Човекът не осъзнава Душата си и връзката между човек и Душа в повечето случаи не е изразена осъзнато. В ниските зони от плътна материя повечето хора се идентифицират с физическото си тяло. Те не познават истинската си същност и духовното си устройство. В своето невежество човекът се грижеше и още се грижи главно за физическото си оцеляване.

По тези причини в различни времена сред хората се изпращаха Пророци, които да подготвят земните човеци за Моето идване и за Учението, което трябваше да възвести Любовта и Братството между хората и, че те са синове и дъщери на Създателя. Необходимо беше да се преобърнат едно крайно закостеняло мислене и твърдостта на установените догми. Това беше непосилната задача на Моето Учение. Съществуването на общия любещ Отец, напълно различен от представата за наказващия господ, трябваше да бъде възвестено на земния човек

Синовете на Създателя трябваше да се убедят в своя Божествен произход и да повярват в Небесното Царство. Особено трудна за възприемане беше, и още е, вестта, че Аз съм Син на Бога. Аз Самият като човешко същество трудно повярвах в това. Голяма част от моите преживявания и събитията, които се случваха с Мен след двадесетата ми година, бяха запазени в тайна от семейството ми и от Моите Ученици. Не чудесата трябваше да свидетелстват за Моя произход, а Учението Ми. Когато осъзнах Кой Съм и защо Съм на Земята можех да боравя с енергиите и да създавам всичко от нищото. Така изглеждаше, защото енергиите са невидими за повечето хора.

Можех да зная мислите на хората и каква е съдбата им. Знаех и Собствената Си Съдба като Човешки Син. Тези възможности бяха отключени, докато пребивавах в Братството на Есеите. В усамотение с Мен разговаряха Висши същности – моите помощници в създаването и управлението на Вселената Ми. Те ми помагаха да преодолявам двойствената си същност и да започна изпълнението на истинската си работа на Земята.

 

ЦЕЛИТЕ  НА  УЧЕНИЕТО

 

Целите на Учението основно са четири:

1.   Да се отключи сърдечната чакра и така да се отвори път на Любовта.

2.   Да започне да се осъществява братството между хората.

3.   Хората да повярват, че са Божии синове и дъщери и техният Създател ги обича.

4.   Да повярват в безсмъртието и че отново ще се върнат при Създателя.

Както вече споменах, дошло е време Истината да се прояви в целия си блясък. Задължително е да бъдат изчистени заблудите, догмите и наслоените изкривявания, за да могат земните хора да се придвижат по спиралата нагоре. Стагнацията беше продължителна. В целия хаос от заблуди и съзнателни лъжи Душите бяха загубили знанието за истинската си същност. Те са носители на Божествената Любов и бяха пратени да оживят световете. В по-високите измерения те знаеха кои са, но в ниските вибрации и слабата Светлина Душите изпаднаха в инертност. Моята енергия трябваше да ги изведе от това състояние, за да могат да излъчат Любовта. Съединени с Моята енергия, те бяха призвани да трансформират негативните енергии в Любов. От това зависеше основната промяна, която беше наложителна.

Планетата се задъхваше от тежките енергии, а беше крайно време тази част от Моята Вселена да излезе от тъмнината и да се приобщи към по-високите Светли Светове. Проявлението на живота в плътните светове не показваше възход към Светлината. В много от земните хора действаща беше войнстващата същност. Грубите забавления в Римската империя, в които убийствата се приветстваха, показваха една низша човешка същност. Цялата прелест и дълбок смисъл на Творението не се забелязваха от хората. Те не докосваха човешките умове и сърца. Страховете им потискаха духовните нужди. Фактически човекът се беше отделил от истинския себе си. Затова задача на Учението беше много трудна за реализиране. При тези обстоятелства тази част от Вселената Ми отиваше към самоунищожение. Затова бях избрал въплъщение в загиващ свят. Ако успеех, Моята Вселена щеше да бъде спасена в своята цялост. Тогава щях да бъда неин истински Създател и да я приобщя към цялостното Мироздание.

Докато се създавах като човек от плът, още не бях осъзнал сложността и смисъла на слизането си на Урантия (първоначалното имена Земята). Трябваше да преобразя този загиващ свят чрез Слово! Да изрека Словото в една закостеняла човешка общност, потопена в догми и лъжи! Словото имаше могъщо предназначение – да завладее цялата Планета, не само евреите. И това трябваше да се реализира от малък брой Мои Ученици, които да станат проповедници по света.

Знаех, че това ще се случи, но ще мине много земно време – повече от две хиляди години! Важно беше да посея Словото и то щеше постепенно да се разсее по Планетата и да възрасти.

  Да проповядваш Любов в общество превзето от егоизъм, в дуален свят, който не познава единството и братските отношения с всички хора, беше все едно да обяснявам на незрящ по рождение човек цветовете.

  В Моя свят Светлината, Любовта и Братството са изконни реалности. Да говориш за Небесно Царство на земен човек, който разполага само с пет отворени сетива и, който без да види и да пипне, не вярва на приказки, изглеждаше като да сътворявам Света отново. Но това трябваше да се случи!

  Да убеждаваш хората, че са обичани Божии синове, когато голяма част от тях постоянно бяха на ръба на оцеляването, можеше да звучи нагло.

Времето да започна Моитепроповеди наближаваше. Прекарвах много време в молитви и усамотение. Общувах с Моя Отец и имах Неговата подкрепа.

Йоан Кръстителят вече кръщаваше в река Йордан и проправяше пътя Ми. След като ме потопи в реката и ме благослови, усетих непозната могъща енергия, която ме заля и отвори напълно Духовната Ми Същност. Изпълни ме с Духовна Сила и добих увереност, че времето Ми е дошло.

Да уча хората да се обичат беше основна моя задача. Това беше смисълът на Учението, което трябваше да преобрази земния свят. Чрез Душата Любовта изконно е вложена във всеки човек. Най-важният процес в него момент се изразяваше в изваждането на Душите от тяхната инертност. Кръщението, което извършваше Кръстителят, внасяше силна енергия в Душите на хората. Те сякаш излизаха от продължителен транс. Смятали са, че това състояние е естествено до момента на кръщението. Броят на желаещите да се кръстят се увеличаваше с всеки ден. На мястото, където Йоан кръщаваше, се струпваха тълпи, на които той говореше за нов свят, за друг по-добър живот след идването на Месията. Той знаеше, че скоро ще започна Делото Си.

Пророчествата за поява на Месия бяха известни и се очакваше тяхното сбъдване. Когато отидох до реката, Йоан Ме посочи на събралите се хора и извика: Ето Го вашият Месия! Вече не можех да бъда в неизвестност. Събитията наистина следваха пророчествата. Трябваше да подкрепя дейността на Кръстителя чрез Слово. След като изпитах силата на кръщението и енергията, която се спускаше върху всеки кръстен, наистина Моята Мисия трябваше да започне.

Свещеният Дух Ме водеше. Заведе в планината Хермон, където с Мен се случи Духовно Преображение. Напълно се отключи Духовната Ми Сила, която притежавах. Получих яснота за двойствената си природа и вече знаех със сигурност, че съм Божий Пратеник, Син на Бога, слязъл на Земята, за да облагороди човеците. Всичко, което се случваше с Мен на планината, беше знайно само за Моя Отец и Светия Дух. В мен се отключи Словото на Новото Учение. Изкушенията на дявола, за които се говори в Писанията, се изразяваха в моите първоначални съмнения. Бях ли Този Велик Пратеник на Създателя, който ще донесе и проповядва Ново Учение – Учение, което ще преобрази света, ще го издигне от дъното, ще му придаде Нова Енергия, способна да увеличи вибрационната честота на това измерение?! Знаех, че Енергията на Словото ще бъде с висока вибрация и ще действа на сърдечната чакра и на Душата на всеки човек, който се заслуша в Словото.

Първите ми разговори бяха с близки приятели. Исках да се убедя, че Словото действително е въздействащо. След първоначалното стъписване и съмнение хората започваха да усещат силата на Новата Енергия, която произтичаше от думите Ми. Тези думи се преповтаряха на по-широк кръг от хора – приятели и познати на тези, които ги бяха чули лично от Мен.

Казвах им, че всички хора са братя и трябва да се обичат. Казвах  им, че те са Божии синове и дъщери и техният Отец ги обича. Казвах  им, че има Небесно Царство, което ги очаква, ако отворят сърцата си за обич към ближния. И ближен им е всеки човек, а не само техните роднини.

Все повече хора искаха да чуят това. Словото събуждаше надеждата им за по-добър живот. Трябваше им вяра, истинска вяра, че техният Отец е Любов и че тази Любов трябва да се прояви чрез тях самите. Ако наистина придобиеха вяра, животът им щеше да се промени заради промененото мислене и чувстване и това щеше да промени начина им на живот.

И така, първото семе на Словото беше хвърлено сред евреите.

 

ЕНЕРГИЯТА  НА  СЛОВОТО

 

Че Словотое енергия вече знаят много хора, но че ползването му е отговорност, го знаят много малко. Когато говори, човек съзнателно трябва да свещенодейства. Словото е дадено на хората от самия Творец. То е от първоначалните силни енергии. И е вярно, че:В началото бе Словото!В кое начало? В началото на сътворението на световете и тяхното съживяване от Душите.

ЛЮБОВ, СВЕТЛИНА И СЛОВО – те са  Великите Пратеници на Създателя за създаването на вселените. Съчетанието на тези три велики енергии всъщност са действителният израз на Твореца в Мирозданието.

Всеки звук, всяко звуково съчетание носи специфична градяща или разрушаваща енергия. Съчетанието от думи е могъщо същество, което се заселва в живота на хората. Повечето хора използват безразборно думите и словосъчетанията, изопачават смисъла на думите и рушат хармонията, която е внесена чрез Словото от Божествения ред.

Всичко изречено от хората, остава в пространството и създава характерна енергийна среда. Тя или твори добри условия, или лоши условия за живот. Хората не осъзнават, че в момента, в който си отворят устата да изрекат каквото и да било, се включват в планетарния енергиен процес – стават творциили разрушители.

Посветените, които са били на Земята преди Мен, са знаели стойността на Словото и чрез него са били творци и преобразуватели на земния живот.

Да си служиш със Словото е привилегия и отговорност. Не мислете, че е случайност раждането на неми хора. Те имат тежка карма, понеже са злоупотребили със Словото, Свещения материал.

Първоначалният език е бил сътворен със смислени, красиви и хармонични думи. С течение на времето в езика са започнали да се появяват думи с негативен смисъл, грозни като съдържание и звучене. Те са снижили вибрацията на Словото и са станали източници на негативна енергия. Първоначално е съществувал един свещен език. Постепенно с обособяването на народностите са се обособили отделните езици. И сега в различните езици има думи с общ корен. Всичко, което обяснявам дотук, е могъщ енергиен процес. Многото говорене обикновено не изразява нищо съществено, а запълва пространството с нискочестотни енергии.

С правилните думи можете да сътворите широк път, а с неправилните – да го затворите. Идея, изказана с точните думи и правилен словоред, е вече осъществена. Неточните думи и объркания словоред могат да затворят вратите и на най-добрата идея. Импулсивното и необмислено говорене е съсипало много приятелства и съдби. Преди да говориш, помисли какво ще кажеш; с какви думи и в какъв словоред. И не забравяй за подходящата интонация. И най-добрата дума променя енергията си, ако не бъде изречена с подходящата интонация. Високото и бързо говорене нагнетява пространството и създава нервно напрежение у хората. Съзнателно обогатявайте речника си с добри думи и изхвърляйте от говора си лошите.

Добра дума железни врати отваря! Известна ви е тази поговорка.  И на Мен Ми предстоеше да отворя тежки железни врати чрез Словото. И не с посредствено Слово, а с Божественото Слово! Словото Ми трябваше да излъчва Любов, Светлина, Знание, Добронамереност и силна позитивна енергия. То, Словото,трябваше да бъде Моето могъщо оръжие! Трябваше да го употребя по най-точния начин и чрез него да спомогна за преобразяване на земния живот. Знаех, че Словото има тази сила и веднъж излъчено в земното пространство, ще внесе липсващата енергия на Любовта и Братството. Любовта и Братството постепенно, след всяко прибавено Слово, ще започнат да образуват егрегор, който да съдържа и поддържа идеята за Братство, идеята за съществуването на Небесното Царство, Царството на Духа и идеята за Любовта на Отеца към всички земни хора. Този егрегор първо щеше да се образува в пространството над Юдея, след това да се разрасне над съседните области и накрая над цялото земно пространство. Знаех, че след като напусна физически Планетата, този егрегор няма да се разруши, а принципите и идеите, заложени в него, ще укрепват все повече. Щях да го подкрепям от висшите сфери с цялото могъщество, което Ми е дадено от Създателя.

В първите месеци, когато заговорих на приятели и на малки групи, следях Енергията на Словото. Виждах как тя навлиза първо в сърцата им, а после в умовете им. Говорех с прости думи, но ги изпълвах с Любов, Светлина и Доброта. Енергията на думите беше много силна и не можеше да остави равнодушен никого, който чуваше това Слово. Първоначално хората не разбираха с какво тези, наглед обикновени, слова ги превземат и вдъхновяват. Не разбираха и защо изпитват силна необходимост да споделят с възторг чутото Слово.

В тези „обикновени“ думи имаше надежда за добра промяна, за братско общество и за Любещ Отец. И тъй като бяха изречени с огромна Любов, действието им беше завладяващо. Изпълвах се с радост и с вяра, че Словото Ми работи по точния начин. Все по-ясно осъзнавах колко силно оръжие е Божието Слово; колко могъща и творяща е енергията Му!

Не укорявах ничия вяра, ничия религия и разбиране, а бавно и трайно ги замествах с Новото Учение, което да помогне на хората да станат братя и да промени разбирането им за наказващия бог. Стараех се място в умовете и в сърцата им да заеме Любещият Бог – Баща, обичащ синовете и дъщерите си. И те не бяха отделни избраници – всеки беше, и е , Син Божи.

Виждах как около хората се появяваше светеща енергия и лицата им ставаха радостни. Словото проникваше в клетките им и предизвикваше промяна в човешките съзнания!

 

ЗА  ВЯРАТА

 

Вярата, също както Любовта, Светлината, Мъдростта и Истината, е могъща енергия. Вярата е велико средство за духовното развитие на земния човек. Да вярваш, означава да се движиш напред. Много добри неща се постигат чрез вярата. Тя внася спокойствие и сигурност. Колкото по-силна е вярата на човека, толкова по-лесно той преодолява житейските си трудности. Естествено, важно е в какво вярваш. Ако вярваш, че злото преобладава в живота и е по-силно от доброто, то и ще преобладава в живота ти. Ако вярваш, че  Добротопреобладава и е по-силно, животът ти ще е пълен с Добро. Енергията на злото привлича лошите житейски ситуации, а енергията на Доброто – добрите. Ако вярваш, че ще успееш в дадено начинание, то наистина ще е успешно. И обратно – съмнението спира енергията, чрез която може да се осъществи дадено желание.

Това е енергиен закон. Захващайте се с неща, в които вярвате. В обратния случай само ще загубите, време, усилия и енергия. Всичко в живота се разрешава чрез вярата. Не говоря да вярвате, че някому ще се случи нещо лошо. Такава вяра би върнала енергията върху вас. Винаги, когато се говори за вяра, се има предвид да се вярва в нещо добро и полезно, нещо конструктивно и съзидателно. Всеки ден ви е нужна вяра, за да преживеете полезни неща и да осъществите спокойно житейското си всекидневие.

В по-висшата си степен вярата е свързана с Божествените принципи – с всичко онова, което произтича от Първоизвора, от Твореца, от Създателя. Вярата в Създателя обединява всички нейни степени. Съзнателно не употребявам думата „бог“, защото има много богове, в които хората са вярвали и още вярват. Вярата в Създателя обединява всички човешки вярвания. Вярата в Доброто, в Любовта, в Мъдростта и Истината е Висшата Вяра. Тя издига човека над обикновените житейски вярвания и го приобщава към Висшите енергии, които имат могъщо действие.

Върховният израз на Творението произтича от Абсолюта и се реализира от Създателя на Мирозданието. Ако изпитваш Безусловна Любов към Създателя, ти я изпитваш към всички и всичко, защото те се съдържат в Него. Ако мразиш дори и един човек, означава, че не изпитваш Любов към Създателя.

Много често казвах: Вярвайте в Небесното Царство и ще бъдете в него! Това означава да вярвате вбезсмъртието, в продължението на живота в един по-висок свят на Духа. Които повярваха и които сега ще повярват, се разделят със страха от смъртта. Вече говорихме, че смъртта е илюзия. Раздялата с физическото тяло е процес на преминаване в друга енергийна зона. В Творението единствено съществува животът– под различни форми.

Вярата в оздравяването, вярата в дълголетието, вярата в безсмъртието поддържа доброто ниво на физическия живот. Много често се задава въпросът:Вярващ ли си? И смисълът на този въпрос е дали вярваш в Бога. Повечето християни отговарят: Вярвам в Бог Иисус Христос. Но какво всъщност означава вярата? Това, в което вярваш, ти го уважаваш. И когато става дума за Бог (в смисъл на Създателя), това би трябвалода означава приложение на повелите на Бога. А то е доброта, обич към ближния, милосърдие, взаимопомощ. Вярата в Бога означава  стремежът да бъдат култивирани добродетели и тяхната проява във всекидневния ви живот.

 Според църковната догма Човешкият Син, Синът Божи  (така църквата е приела да Го нарича), е слязъл на Земята да изкупи греховете на хората. НЕ! Аз слязох на Земята, за да отключа Любовта. Целият бях Любов, за да може тази енергия да се внедри в земните човеци. Сега, когато милиони се кълнат, че вярват в Мен, би трябвало земният живот да е изпълнен с Любов! Така ли е, ще си отговорите сами. И, да, отговорът ви е отрицателен.

Какво като винаги сте на неделната литургия, кръстите се, и често споменавате името Господне, щом не давате и една стотинка на просяка, който седи пред храма и ви моли за помощ?! Вярата в Бога е действие! Тя не се изразява в безкрайни молитви за това или онова, за житейските ви нужди. Ако имахте истинска вяра, щяхте да служите на Божията Воля! И това служене щеше да ви изпълва с благодат, смирение, спокойствие и радост. То щеше да отваря сетивата ви и щяхте да имате верните отговори на въпросите си. Нямаше да ги търсите навън, а вътре в себе си, чрез истинската жива вяра.

Вселената е пълна с изобилие, което е достъпно за всички. Никой не може да отнема благата на някой друг от Вселената. Поискай и ще ти се даде. Почукай и ще ти се отвори. Но поискай със силна вяра! Вие постоянно искате, но не ви се дава. Постоянно чукате, но не ви се отваря. Причината е в слабата ви вяра, че всеки е дете на Създателя и Той обича всичките свои деца. Вие всички сте Негови синове и дъщери!

Ако вярата ви е достатъчно силна, няма да се тревожите за нищо в земния си живот. Програмата, която  Душата ви е избрала да реализира в земния си път, може да е доста трудна, но с вяра ще я преминете без отчаяние и страх. Вярвайте и ще сте в Божия път! Ще имате Моята помощ! Ще имате помощта на цялата Светла йерархия и на Създателя!

 

ПРАЗНИКЪТ

Мили мои,днес, когато моят български писар приема тези Слова, датата е 16.12.2015 г. Наближава вашият тъй желан и почитан празник Коледа. Започва и вашата велика суетня, за да се приготвите за Празника. Усещам вашата радост и желание за празник. Винаги Съм безкрайно радостен, когато моите земни чада имат повод за радост. Радостта е много важна. Тя е позитивна енергия и вие много силно се нуждаете от нея. Бих искал такава радост да изпълва сърцата и душите ви всеки  Божи ден. Това би изпълнило глобалното съзнание с много позитивна енергия и би помогнало на Планетата ви да повдигне вибрацията си; по-скоро да се установи в петото измерение.

Когато се радвате, вие отключвате Божествената си същност. И нали това е основният стремеж на процеса, който сега тече на Земята – Великият Преход. Приближавате се към едно различно, към Светло време, което Душите ви, Аз и Създателят желаем от много отдавна.

Енергиите на празника Коледа са трайно запечатани от много векове, от преди Моето слизане на Земята, и те са изградили огромен и силен егрегор, който още дълго време ще е действен. Прекрасно е, когато семейства и приятели се събират, изпълнени с хубави чувства. Прекрасно е, когато имате искрено желание да правите подаръци. И колко е прекрасна радостта на децата! И също е прекрасно, че на този Празник вие се сещате за Мен, който съм Създател и Суверен на вашата Вселена.

В безкрайната еуфория в подготовката за Празника много хора не се сещат каква причина е обявена, за да съществува Коледата. Ще ви я припомня. В предхристиянската епоха той е почитан от древните народи (траки, египтяни, месопотамци, перси, кавказци) като Празник на Слънцето, което е приемано за техен главен Бог. Празникът е свързан със  зимното слънцестоене ( 21-22.12), от която дата започва нарастването на деня и увеличаването на Светлината; Празник на възраждащото се Слънце. То е било олицетворявано с огнено колело, което светва на 25 декември и възвестява краят на старата и началото на новата година. В 4 век от н. е. християнската църква приема този ден да се чества за Рождество Христово. В Битие (1:14-19)се казва, чепрабългарите са чествали Деня на възраждащото се Слънце. Затова те ползват слънчев календар. В първите векове Моят образ се е припокривал с този на Слънцето. В много църкви образът на Бога е изобразяван върху олтарната стена като Слънце. При старите българи този Празник се е наричал Коледа, което не е християнско название. Днес можете да тълкувате този ден като Ново Начало в земното битие, поради идването на Новото Учение! Аз искам да сте радостни и да празнувате. Изливам огромна енергия от Любов и Светлина към Планетата ви. Нека този Празник пребъде!

Искам да знаете в тези времена, в които много Истини навлизат във вашия живот (и те ще ставатвсе повече), че е време отновозаХристовата Истина. Моля ви да четете със светещите си сърца и умът да не ви обърква с безбройните информации, които са стигнали до вас. Кой Съм? Кога съм роден? Какво е Моето основно Послание, заради което се въплътих на Земята? Информациите, разсъжденията и коментариите са много разнопосочни. Искам да изясня тези въпроси. Ако четете със сърцето си, ще ми повярвате. 25 декемри НЕ Е земната ми рождена дата. Тя е избрана от църквата. Рождеството на Иисус се случи на 22 март, 4 г. пр. н. е. на границата между риби и овен. Аз трябваше да смаля многократно Моята огромна Светлинна Същност, за да се огранича в земно човешко тяло.

Знаете, 21-22 март е пролетното равноденствие. Тогава Природа започва да се събужда за нов живот. Зимата окончателно приключва, изгрява Новото Слънце и започва Новата земна година. 1 януари, като дата за новата година, е хрумване на един свещеник. Няма никаква логика тази дата да се приема за начало на новата година. Моето раждане е синхронизирано със събуждането на Природата и започването на действителната Нова Година.

Аз се радвам и когато празнувате на приетата от вас дата. Вие още дълго ще празнувате Нова Година на тази дата. Просто исках да изясня тези въпроси, защото е време за Истината!

Известна е историята за раждането ми във Витлеем, за бягството в Египет и завръщането в Галилея след смъртта на Ирод. Детството и ранната ми младост преминаха в Назарет и в Кармел, в есейската общност.

Майка Ми Мария беше получила съобщението на Архангел Гавриил, че ще роди Месията. Тя беше изключително внимателна към моето развитие в очакване да види знаците, които да потвърдят пророчеството. Когато бях около 12-годишен, започнах да разбирам, че в Мен живее друга Същност с Божествен произход. Разбирах, че имам роля сред този народ. По-късно осъзнах Кой Съм всъщност и защо Моят Отец ми беше отредил толкова важна роля на Земята. Високата Божествена енергия навлизаше все по-силно в Мен и отваряше познанията и възможностите, които имах. И те започнаха да се проявяват.

Римското владичество много тежеше на евреите, поради данъците и реда, който те налагаха. Под месия хората разбираха човек, който ще застане начело на въстание против римляните и ще настъпи желаното освобождение. Много хора мислеха, че това е Моята роля, включително и майка Ми.

Но Аз знаех друго – бях Духовен Месия! Бях слязъл да възвестя съществуването на Моя Отец. Хората трябваше да научат, че са Божии синове и дъщери и са братя. Налагаше се да излея огромна енергия от Светлина и Любов, която да се внедри в хората и в Планетата. Обичах безусловно земните хора и трябваше да повдигна онази цивилизация от дъното, на което се намираше, и тя да поема в еволюционен път. Свят, ограничен от време и пространство, няма друг избор освен да премине през спиралата на еволюцията.

И когато поех обществената си роля и започнах да говоря за Небесното Царство и за Моя Отец, който Ме е пратил, обикновено не бивах разбиран.

 След като събрах учениците си ( 12 мъже и 12 жени първоначално, известни като Апостолите), пак нямах пълното разбиранеи от тях.Те Ми вярваха и Ме обичаха, усещаха Моята различна същност, но никога докрай не разбраха какво е това Небесно Царство на Духа. Бях упрекван от много хора, че не искам да изпълня ролята си на освободител от римляните. Но не за да се бия с оръжие бях слязъл на Земята! Бях слязъл да възвестя Божествеността на човеците и тяхното братство.

Когато станаха известни лечителските и алхимичните ми възможности, популярността ми силно нарасна. Все повече хора идваха да слушат Моите Проповеди и се удивляваха на Словото Ми. В сърцата им се промъкваше надеждата, че могат да заживеят по-добре, но догмите и внедрените юдейски закони бяха много силни. За хората беше трудно да се откъснат от матрицата и да повярват в Небесното Царство, което им е отредено. Моето Послание им казваше Истината и им посочваше Пътя, но то изискваше Вяра!

Аз знаех какво ще се случи, както и неговия смисъл. Разпятието и Възкресението са Истина, но те имат дълбок мистичен смисъл. Най-достъпнотообяснение на този смисъл е, че не съществува смърт и животът е вечен. Той продължава в Светли Селения и за всеки човек там е отредено място! Никога нито съм говорил, нито съм мислил за създаване на църква! Знаех, че ще бъде изопачено Моето автентично Послание. Учениците Ми  поставяха в центъра на проповедите си Моята личност, а не Благата Вест, която им бях съобщил! Познавате историята на Учението Ми след напускането Ми на Земята. Жестоки инквизиции за последователите на Учението и клади в името на  Бог! Изпитвам неописуема горест от всичко, което се случи през тези над 2000 години! Това време беше наситено с много погрешни тълкувания и безброй неистини!

Сега отново е време за Моята Истина, ако я пожелаете!

Щастлива Коледа!

Моля, предай нататък!

  Багрина Кларк,  тел. 02 957 26 54; E: bagrina at abv.bg