Сал Ракели и Основателите

Кои са Основателите?

Печат

 

 

 

 

Кои са Основателите?

 

Основателите са група същества от т.нар. от мен 12-то из­мерение. Дванадесетото измерение е огромна сфера на Творе­нието, което съществува много по-високо от това, което могат да си представят обикновените хора. Основателите се явяват на този канал като гигантски синкаво-бели кълба от светлина, ко­ито постепенно се спускат в атмосферата на Земята по няколко наведнъж за предаване на информация и просветление на човечеството. По-подробното описание на Основателите сме пре­доставили на самите тях. По време на четенето на следващите глави ще започнете малко по малко да разбирате техния произ­ход и съзнание. Най-голямото им предизвикателство в предста­вянето на този труд е общуването от тяхната сфера с нашата, така че информацията да е изчерпателна и полезна за еволю­цията на човечеството.

 

За да могат Основателите да общуват с нас, те трябва да по­нижат част от вибрацията си от 12-та плътност до нивото на седма плътност, още преди да се опитат да свалят информацията в моя по-висш ум. Нека да обясня.

 

Основателите обикновено използват т.нар. „телепатична трансмисия“, за да сведат идеите си в свръхсъзнателния ум на човешко същество. За общуването по такъв начин те понижават вибрациите на много малка част от себе си. Информацията се поема от по-висшия ум и след това се дешифрира и превежда на човешки език, за да може да бъде разбрана от съзнателните умове на хората.

 

Основателите често напомнят на читателя, че това не е ле­сен процес. Трудно е да се обяснят представените идеи и кон­цепции, използвайки ограничения словесен речник на земните езици. По-голямата част от материала обаче може да се усвоява на енергийно ниво, дори и да е трудно да се разбере от ума. Като четете тези послания, обърнете внимание на енергийното ни­во на своето тяло и забележете какви впечатления получавате „между редовете“.

 

В съответствие с често използваната традиция на многок­ратно повтаряне на информацията по малко по-различен начин, позволете ни да изложим отново казаното досега.

 

Не е лесно да се представя логически последователна ин­формация, предадена от съзнание, което е много по-високо раз­вито от човешкото разбиране. Може би изглежда, че приведените по-долу послания представляват диалог в реално време между две или повече същности. В действителност по-голя­мата част от информацията, предадена от Основателите, се сваля във вид на „пакети“ в свръхсъзнателния ум на канала. След това тя се предава в съзнателния ум за разпространението й във вид на писмен език. Те ме избраха в качеството на един от техните говорители, поради способността ми да съчетавам науката и духовността, а също и заради уменията ми да форму­лирам и изразявам словесно идеите.

 

Много Богове Творци сега използват хора като канали. В тези послания вземат участие само една група души и един ка­нал. Ние поощряваме търсенето и на допълнителни материали, които се предават на Земята от други групи Богове Творци и чрез други канали. В повечето случаи техните послания ще са много близки до тази информация.

 

Имайте предвид, че общуването между хората и Основате­лите е енергийно. Докато вие четете тези думи, ще ви обвива известна част от тяхната енергия. Позволете на тази част от енергията, която резонира вътре във вашата душа, да влезе в ума ви и да помогне за вашето пробуждане.

Из книгата Предговора на книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството

 

 

 

 

Sunday the 31st. Spiralata.net 2002-2019