Наука и религия

Нюхоопонопоно

Печат

Нюхоопонопоно

Метод  на  проф.  д-р  Георги  Ламбаджиев

Методът  е  хибрид  между  метода  на  д-р  Джо  Витале  и  биоенергизиращи  техники.

Основните термини

1. „Висшата сила“ -  система от духовни същности, които пряко  управляват поведението на човек. Такава е структурата на космическата душа БА.  Тя е съставена от верига от духовни структури, които са възникнали по реда на тяхното свързване в обща система.

2. „Обект“ - човек, животно, предмет или процес, който е необходимо да бъде подобрен. Обект може да бъде и субектът, който осъществява стабилизиращата процедура за себе си.

 

Етапи на реализиране на метода

 

1. Субектът целенасочено се изключва от външен информационен шум. Той си представя, че е в състояние на вътрешно равновесие (релаксация) и психически е обхванат от устойчива вътрешна тишина.

2. Субектът определя какво е необходимо да се премахне от обекта, за да бъде разрешен неговият проблем.  Ако не може да се формулира проблема или целта на помощта, то субектът може да се настрои за искрено желание да помогнете на обекта.

3. Субектът си представя обекта като сродна душа. Субектът си представя, че между него и обекта от една страна и Висшата сила от друга страна са възникнали виртуални канали за транспорт на информация и енергия. По тези канали може да протичат едновременно потоци, принадлежащи към различни нива на организация на средата. Например по един стоманен проводник от единия към другия му край могат да протекат относително независимо топлинен, звуков, електрически и електромагнитни потоци, т. е. потоци с различна честота.

Не е необходимо субектът специално да си представя отделните потоци, достатъчно е общият поток да бъде направляван от него чрез мисловни образи.

4. За да се ускори протичането на енергоинформационния поток е необходимо да се повиши пропускателната способност на виртуалните канали между началната и крайната им позиции. За целта е необходимо субектът периодично да изпраща мисловни послания за афинитет към обекта и към Висшата сила, например с мисъл за обич към тях, за да предизвика тяхното енегоинформационно отваряне към субекта. Препоръчително е субектът, ако няма естрасензитивен опит, непрекъснато да докосва обекта по време на процедурата, за да намали съпротивителната способност на въздушната и биополевата среда при протичане на негативния поток между обект и субект.

5. Опитът ми показва, че излъчването на енергоинформационен поток от организма на субекта е здравословно за него, ако се осъществи от сърдечната чакра (гръдната кост), като струя, която е насочена напред, перпендикулярно на гръбначния стълб на субекта. Целесъобразно е траекторията на тази струя да не пресича телата на хора, които са в близост до субекта, за да не се прекъсне или отклони от тях.

Ако субектът е в непосредствена близост до обекта, то е необходимо да си представя как потокът, идващ от обекта, влиза в тялото на субекта и как се излъчва извън него. Целесъобразно е тази траектория през субекта да не пресича сърце, мозък, области с възпаление, тумор или бременност, за да не възникнат усложнения в субекта.

Висшата сила, с която е свързан мисловно субекта, помага директно на субекта. Субектът мисловно усвоява част от проблема на обекта като свой и по такъв начин, „изчиствайки себе си“ „изчиства обекта“. Субектът си представя, че потокът, който излъчва, е негов (собствен, вътрешно присъщ). Той си представя, че е органически свързан с обекта, на който желае да помогне. Съответно в потока, който субектът излъчва, има проекция (съставка, компонента) от потока (състоянието) на обекта, който желае да подобри. Това е изключително важно, тъй като, ако субектът си представя, че е само един препредавател на енергоинформационен поток, ефектът на помощта му или ще бъде слаб или нулев.

6. Субектът си представя, че изтласква с мисловно послание „Изчиствам“ негативния поток на енергия и информация в посока от себе си към входа на Висшата сила.

В негативния поток може да бъде включена:

·     предисторията на обекта, която има негативни последици в неговото текущо състояние  и/или  отношение – целта е да се промени на информационно ниво тази предистория, за да се променят последействията от нея в поведението на обекта,

·     нежеланото състояние  и/или  отношение на обекта – целта е да се пренастрои (препрограмира) обекта за подобряване на неговата психофизическа характеристика и произтичащото от нея поведение.

Мисловното изтласкване на потока от субекта се осъществява при всяко негово издишване.

Препоръчително е субектът да синхронизира дишането си с обекта, за да могат едновременно да издишат (подобно на две последователно свързани помпи) при реализиране на оздравителната процедура.

7. Субектът си представя, че Висшата сила активно изсмуква негативния енергоинформационен поток от субекта. Целта е:

·               да не остане никаква част от негативния поток в субекта, т. е. субектът да бъде обезопасен

·               да се реализира най-ефективно оздравителния или усъвършенстващ процес на обекта.

Ако на базата на свои макросъображения Висшата сила не приеме за неутрализиране излъчвания от субекта негативен поток, то могат да възникнат няколко възможни следствия. Най-негативният от тях теоретически се заключава в задържане на негативния поток в тялото на субекта. Субектът може да го неутрализира чрез:

·               вътрешно компенсиране на базата на имунната си система. Ето защо субектът е необходимо да предприеме процедура за оздравяване на обект, ако субектът е здрав и е с оптимистично настроение (усмихвайте се преди, по време и след процедурата, предвкусвайки успешния резултат от своите действия!).

·               периодични и кратки процедури, така че да не бъде обект на интензивен негативен поток, който би могъл да затрудни самовъзстановителните му сили. Ако субектът почувства неразположение, липса на сили (енергия), то е необходимо да преустанови процедурата.

В частност, ако продължително не се формира позитивен ефект върху обекта и възниква усещане на противодействие, субектът би могъл мисловно да изпраща негативния му поток в недрата на Земята (заземяване), където съставките  на този поток се разлагат окончателно и безвъзвратно. 

8. Субектът си представя, че Висшата сила  неутрализира негативния поток, който е погълнала в себе си. Неутрализирането би могло да се осъществява чрез:

·                    вътрешния ресурс на Висшата сила като макрорегулатор

·                    взаимодействие (частично неутрализиране) между противоположно ориентирани потоци, излъчвани едновременно от различни субекти

·                    текущото стабилизиране на една подсистема (например: разглеждания обект) е за сметка на дестабилизация на друга подсистема (обект)

·                    частична дестабилизация на множество подсистеми на макросистемата, за да може да се стаблизира за тяхна сметка конкретния обект.

9. След оздравителната или развиваща процедура за обекта (пациента), субектът е целесъобразно да продължи около минута процедурата с изтичащия през него поток, визуализирайки, че той отнася всичко негативно от него. В този интервал субектът „изчиства“ само себе си. Целта е да не остане в субекта никаква съставка от негативния поток, който преминава през него.

10.Периодично субектът мислено благодари искрено на Висшата сила за нейното участие в оздравителния или в развиващ процес на обекта.

 

Мултиплицирана процедура

 

1.  Субектът последователно си представя няколко обекта, които е необходимо да подобри относително едновременно. За целта субектът кратко и точно си представя чрез мисловен модел или образ какво е необходимо да осъществи за всеки един от тези обекти. В тези процедури може да са включени елементи на програмиране на желание, представено метафорично и образно чрез емоционални представи и усещания. Процедурата за превключване в установката на субекта от съставка на конкретен обект към съставка на друг обект е аналог на стъпално превключване на стъпков избирач. След няколко цикъла на изреждане на обектите процедурата следва да се преустанови, тъй като е енергоизтощителна, особено ако един или няколко ситуации на обекти са емоционално стресиращи за субекта.

2.  Субектът  си представя, че събиращите се в него от различни страни негативни потоци от обектите ги „изчиства“ (измества) към Висшата сила. Тази процедура изисква висока увереност на субекта в способността си да неутрализира или изхвърли сумарния негативен поток.

4. Целесъобразно е потокът, който протича през субекта да включва и поток от неговата установка, т. е. субектът „изчиствайки“ обектите да „изчиства“ и себе си. В този случай „в движение“ се възстановяват частично енергетичните възможности на субекта да продължи процедурата.

5. Субектът периодично благодари на Висшата сила, като ѝ изпраща своята обич.

6. Целесъобразно е след всяка процедура субектът да изпие профилактично чаша вода за отмиване на токсините в организма му и да измие лице и длани за премахване на зарядите по тях.

 

Заключение

 

1.               Хоопонопоно е метод, който разчита на външно съдействие за решаване на конкретен проблем. Нюхоопонопоно е метод, който комбинира външно и субективно въздействие за решаване на конкретен проблем.

2.               Нюхоопонопоно е метод, който позволява паралелно и редувайки се да се прилагат енергийни техники и хоопонопоно, като взаимно се допълват. По този начин управлението на процеса за подобряване на обект протича паралелно на различни нива на организация и се повишава вероятността за неговото реализиране.

3.               При нюхоопонопоно е необходимо субектът първоначално да тренира върху собственото си „изчистване“, а след натрупването на опит и може да премине към  „изчистването“ на други обекти от проблеми.

Текстът е изпратен от автора.

Tuesday the 26th. Spiralata.net 2002-2019