Психология

Петте стадия на живота

Печат

Петте стадия на живота

 

ДА СЕ ОБСЪЖДАТ проблемите, свързани със стадиите на човешкото развитие, е сложна задача, защото означава да се разгърне картината на човешкия живот в неговата цялост от люлката до гроба. В тесните рамки на това изложение задачата може да се изпълни само в най-общ план и трябва добре да се разбере, че няма да се прави опит за описание на нормалните психични явления в различните стадии. Ние ще се ограничим само с някои "проблеми": т. е. с неща, които са трудни, съмнителни или двойствени: с една дума, с въпроси, които имат повече от един отговор - и което е в повече, отговори, които винаги са открити за съмнение. По тази причина ще има много наши мисли, на които ще поставим един въпросителен знак. И - още по-лошо - ще има неща, които трябва да приемем на доверие, а тук и там ще се отдадем на спекулации.

 

Ако психичният живот се състои само от открити случки - какъвто е все още случаят на примитивно ниво. - можем да се задоволим с един здрав емпиризъм. Но психичният живот на цивилизования човек е пълен с проблеми; не можем дори да мислим за него освен в термини на проблеми. Нашите психични процеси до голяма степен се състоят от разсъждения, съмнения и експерименти, всички от които са почти напълно чужди на несъзнавания, инстинктивен дух на примитивния човек. На растежа на съзнанието трябва да благодарим за наличието на проблеми: те са съмнителният дар на цивилизацията. Точно отвръщането от инстинкта - противопоставянето на инстинкта - създава съзнание. Инстинктът е природа и се стреми да повтаря природата; докато съзнанието може да търси само култура или нейното отричане. Даже когато се връщаме към природата, вдъхновени от копнежа на Русо, ние "култивираме" природата. Докато сме потопени в природата. ние сме несъзнавани и живеем в сигурността на инстинкта, който не познава проблеми. Всичко в нас, което все още принадлежи на природата, се свива пред един проблем; защото името му е съмнение и когато има съмнение, налице е несигурност и възможност за разделящи се пътища. И когато са възможни много пътища, ние се отказваме от ръководството на инстинкта и стигаме до страха. Защото сега се вика съзнанието да извърши това, което природата винаги е правила за своите деца - а именно да даде едно сигурно. ясно и недвусмислено решение. И тук сме разтревожени от твърде човешкия страх, че съзнанието - нашето Прометеево завоевание -може накрая да не може да ни услужи вместо природата.

Така проблемите ни водят до едно сиротно и изолирано състояние, в което сме изоставени от природата и тласкани към съзнание. Няма друг път за нас; ние сме принудени да прибягваме до решения и разрешения там където преди се поверявахме на естествените събития. Следователно всеки проблем носи възможност за разширение на съзнанието - но и необходимостта да кажем гудбай на детската несъзнаваност и вяра в природата. Тази необходимост е психичен факт от такава важност, че съставлява едно от основните символни учения на християнската религия. То е пожертването на природния човек - несъзнаваното, простодушно същество, чиято трагична кариера започва с изяждането на ябълката в рая. Библейското падане на човека представя зората на съзнанието като проклятие. И точно в тази светлина разглеждаме всеки проблем, който ни насилва към по-голямо съзнание и ни отделя още повече от рая на несъзнаваното детство. Всеки от нас с радост отбягва проблемите си; ако е възможно, не се споменават или. още по-добре, тяхното съществуване се отрича. Ние искаме да направим живота си прост, сигурен и лек - и затова проблемите са табу. Предпочитаме да имаме сигурност, а не съмнения - резултати, не експерименти, -без дори да видим, че сигурност се получава чрез съмнение, а резултати - чрез експеримент. Изкусното отричане на един проблем не води до убедителност; напротив, търси си още по-широко и високо съзнание, за да ни даде сигурността и яснотата, от която се нуждаем.

Това въведение, колкото и да е дълго, ми се струва необходимо за изясняване природата на нашия предмет. Когато трябва да се занимаваме с проблеми, ние инстинктивно отказваме да опитаме пътя. който води през мрак и неяснота. Искаме да чуваме само недвусмислени резултати и напълно забравяме, че тези резултати се получават само след като сме влизали и изплували от мрака. Но за да проникнем през тъмнината, ние трябва да съберем всички сили на просвещение, които може да предложи съзнанието; както вече казах, може да се отдадем и на спекулации. Защото при проблемите на психичния живот ние постоянно се препъваме във въпросите за принципа на частните области на най-различни клонове на познание. Дразним и смущаваме теолога не по-малко от философа, лекаря - не по-малко от просветителя: посягаме дори към полето на биолога и историка. Това екстравагантно поведение не бива да се отдава на нашата арогантност, а на обстоятелството, че човешката психика е уникална комбинация от фактори, която създава и специални обекти, и по-отдалечени линии на изследване. Защото човек произвежда науките извън себе си и своята специална конституция. Те са симптоми на неговата психика.

И ако си зададем неизбежния въпрос: "Защо човекът, в очевиден контраст с животинския свят. има проблеми?'", ние попадаме в тази безизходна плетеница от мисли, които хиляди остри умове са събирали в течение на векове. Аз няма да положа усилията на Сизиф за разрешаване на тази загадка, но ще се опитам да представя съвсем просто моя принос към опита на човека да отговори на този основен въпрос.

Не съществуват проблеми без съзнание. Затова трябва да поставим въпроса по друг начин: как се появява съзнанието? Никой не може да каже със сигурност; но можем да наблюдаваме малки деца в процеса, когато стават съзнавани. Всеки родител може да го види, ако обърне внимание. И това е, което можем да наблюдаваме: когато детето опознае някого или нещо - когато то '"познава" дадена личност или предмет, -тогава ние усещаме, че детето има съзнание. Без съмнение затова в рая именно дървото на познанието е. което ражда такъв омразен плод.

Но какво е разпознаване или знание в този смисъл? Ние говорим за "познаване" на нещо, когато успяваме да свържем едно ново възприятие с един вече установен контекст по такъв начин, че поддържаме в съзнание не само новото възприятие, но и целия контекст. Следователно "познаването" се базира върху една съзнавана връзка между психични съдържания. Ние не можем да познаваме несвързани съдържания и дори не знаем за тях. Значи първият стадий на съзнанието, който можем да наблюдаваме, се състои от проста връзка между две или повече психични съдържания. На това ниво съзнанието е чисто спорадично, ограничено до представянето на нови връзки, и съдържанието по-късно се забравя. Факт е, че в ранните години на живота липсва трайна памет; в най-добрия случай има острови на съзнание, които са като отделни лампи или осветени обекти в пълния мрак. Но тези острови на памет не са същите като началните свързвания между психични съдържания; те съдържат нещо повече и нещо ново. Това нещо е много важните серии на свързани съдържания, които образуват т. нар. Аз. Егото - също като началните серии на съдържания - е един обект в съзнанието и по тази причина детето говори за себе си в началото обективно, в трето лице. По-късно, когато съдържанията на Аза са натоварени със собствена енергия (най-вероятно в резултат на упражнение), се появява чувството за субектност, или "Азовостта". Това е моментът, когато детето започва да говори за себе си в първо лице. На това ниво е началото на дългосрочната памет. В основата си тя е континуитет на спомените на Аза.

В детския стадий на съзнание още няма проблеми; нищо не зависи от субекта, тъй като самото дете е изцяло зависимо от родителите. Като че ли все още не е напълно родено и все още е затворено в психичната атмосфера на родителите. Психичното раждане и съзнаваното разграничаване на Аза от родителите нормално се появява в пубертета и появата на сексуален живот. Физиологичната промяна се придружава с една психична революция. Защото различните телесни прояви дават такъв акцент на Аза, че той често се налага без задръжка и мярка. Понякога това се нарича "непоносимата възраст".

До този период психичният живот на индивида се владее от импулси и той се среща с много малко или с никакви проблеми. Даже когато външни ограничения спират субективните импулси. тези задръжки не разстройват индивида. Той им се подчинява или ги заобикаля, но си остава същият. Той още не познава състоянието на вътрешно напрежение, което носи един проблем. Това състояние се появява, когато едно външно ограничение се превърне във вътрешно препятствие; когато един импулс се противопоставя на друг. Използвайки психологични термини, бихме казали: състоянието, предизвикано от един проблем - състояние на несъгласие със себе си. - се появява, когато до сериите Азови съдържания се появят нови серии с еднакъв интензитет. Тези втори серии поради енергетичната им стойност притежават една функционална значимост, равна на тази на Аз-комплекса; можем да го наречем втори Аз. който в дадения случай изземва ръководството от първия. Това води до отчуждение от себе си -състоянието, което създава проблем.

Можем да обобщим така: първият стадий на съзнание, който се състои от разпознаване или "познаване", е едно анархично или хаотично състояние. Вторият - този на развития Аз-комплекс - е една монархична или монистична фаза. Третият е една друга стъпка към съзнание и се състои в разбиране на собственото раздвоено състояние; това е една дуалистична фаза.

И тук идва нашата актуална тема, въпросът за стадиите на живота. Най-напред трябва да започнем с периода на младостта. Най-общо той обхваща годините от пубертета до средата на живота, който започва между 35- и 40-годишна възраст.

Може да ме попитате защо съм избрал да започна с втория период на човешкото съществуване. Няма ли трудни въпроси, свързани с детството? Разбира се, комплексният психичен живот на детето е проблем от първа величина за родители, учители и лекари; но когато е нормално, детето няма собствени проблеми. Само когато човек порасне, започва да се съмнява в себе си и да влиза в противоречие със себе си.

Ние всички добре познаваме източниците на проблемите, които се появяват в периода на младостта. За повечето хора това са изискванията на живота, които грубо слагат край на детския сън. Ако индивидът е достатъчно добре подготвен, преминаването към една професионална кариера може да протече гладко. Но ако се държи за илюзии, които противоречат на реалността, проблеми сигурно ще се появят. Никой не пристъпва в живота, без да прави известни предположения - и те често са фалшиви. Т. е. могат да не отговарят на условията, в които е захвърлен човек. Често става въпрос за прекалени очаквания, подценяване на трудности, неоправдан оптимизъм или негативна нагласа. Може да се направи цял списък на фалшиви предположения, които създават най-ранните съзнавани проблеми.

Но не само контрастът между субективните предположения и външните факти води до проблеми; могат да се дължат на вътрешни психични разстройства. Те могат да съществуват дори и когато нещата във външния живот протичат гладко. Много често това е смущение на психичното равновесие от сексуален импулс; и също толкова често е чувството за малоценност, което произлиза от една мъчителна чувствителност. Тези вътрешни трудности могат да съществуват и когато адаптацията към външния свят е постигната без особено усилие. Даже изглежда, като че ли на младите хора. които трябва да се борят за съществуването си, са спестени вътрешните проблеми, докато тези. за които адаптацията по една или друга причина е била лесна, се натъкват на сексуални проблеми или на конфликти, израстващи от чувството за малоценност.

Хора, чиито темпераменти им създават проблеми, често са невротични, но би било голямо недоразумение да се смесва наличието на проблеми с невроза. Между тях има съществена разлика: невротичният е болен, защото не съзнава проблемите си. докато човекът с труден темперамент страда от своите съзнавани проблеми, без да е болен.

Ако се опитаме да извлечем общите и съществени фактори от почти неизчерпаемото разнообразие на индивидуални проблеми в младата възраст, ние се срещаме с почти всички типични случаи: повече или по-малко трайно залепване към детското ниво на съзнание - бунт срещу съдбовните сили във и около нас, които се стремят да ни завлекат в света. Нещо в нас иска да остане дете; да бъде несъзнавано или съзнавано само за Аза; да отхвърлим всичко чуждо или да го подчиним на нашата воля; да не вършим нищо или във всеки отделен случай да налагаме собствения си копнеж за удоволствие или мощ. В тази наклонност ние наблюдаваме нещо като инерция на материята; настоятелност за едно съществуващо състояние, чието ниво на съзнание е по-малко, по-тясно и по-егоистично от това на дуалистичния стадий. Защото в последния индивидът се вижда принуден да разбере и приеме това. което е различно и странно като една част от собствения му живот – нещо като "Аз също".

Разширяване хоризонта на живота е основна черта на дуалистичната фаза - и към него се прилага съпротива. Но това разширение - или тази диастола по израза на Гьоте - е започнало много преди това. То започва при раждането, когато детето изоставя тясното пространство на майчината утроба; и постепенно расте. докато стигне една критична точка в тази фаза. когато, залят от проблеми, индивидът започва да се бори срещу него.

Какво би станало с него, ако той просто се смени с този другия, чуждия, "Аз също", и остави по-ранния Аз да изчезне в миналото? Можем да предположим, че това е един възможен курс. Самата цел на религиозното просвещение, от убеждаването за отказ от стария Адам назад във времето на ритуалите за прераждане на примитивните раси, е да се трансформира човешкото същество в един нов - бъдещ - човек ида се оставят старите форми да изчезнат.

Психологията ни учи, че в известен смисъл в психиката няма нищо старо; нищо, което може наистина и окончателно да изчезне. Даже Павел е оставен с едно жило в плътта. Който се пази от новото и странното и регресира към миналото, изпада в същото невротично състояние като човека, който се идентифицира с новото и бяга от миналото. Единствената разлика е, че единият се отчуждава от миналото, а другият - от бъдещето. По принцип и двамата правят едно и също нещо; те запазват едно тясно състояние на съзнание. Алтернативата е да се разруши с напрежението, влизащо в играта на противоположностите - в дуалистичния период. - и да се построи едно състояние на по-широко и по-високо съзнание.

Изходът би бил идеален, ако може да се постигне във втория стадий на живота - но не става. Преди всичко на природата не й пука за по-високо ниво на съзнание; даже обратното. Освен това обществото не цени много високо тези подвизи на психиката; неговите награди се дават винаги за постижение, а не за личности -последните се награждават предимно посмъртно. И като е така, едно специално разрешение на трудността става наложително: ние сме принудени да се ограничим с достъпното и да диференцираме някои специални склонности, защото по този начин способният индивид открива своето социално същество.

Постижение, полезност и т. н. са идеали, които изглежда, че ни извеждат от объркването от натрупаните проблеми. Те могат да бъдат пътеводни звезди при авантюрата на установяване и стабилизиране на нашата психична екзистенция - те могат да ни помогнат да пуснем корени в света; но не могат да ни водят в развитието на това по-широко съзнание, на което даваме името култура. Поне в периода на младостта този курс е нормален и при всички обстоятелства е за предпочитане пред хвърлянето на зар пред купа проблеми.

Така дилемата често се разрешава по следния начин: каквото ни е дадено от миналото, се адаптира към възможностите и изискванията на бъдещето. Ние се ограничаваме до постижимото, а това означава отказ от всички други потенциалности. Един губи ценно парче от своето минало, друг - от своето бъдеще. Всеки може да си спомни приятели или съученици, които са били обещаващи и идеалистични младежи, но които, срещнати години по-късно, изглеждат изсъхнали и напъхани в една тясна рамка. Това са примери на описаното по-горе разрешение.

Сериозните проблеми на живота никога не се разрешават напълно. Ако понякога изглеждат, че са разрешени, това е знак, че нещо е загубено. Смисълът и формата на един проблем не лежат в неговото решаване, а в постоянната работа над него. Само това ни предпазва от окарикатуряване и вкаменяване. Така е и с това решение на проблемите в периода на младостта, което се състои в нашето ограничаване до постижимото: то е само временно валидно и не трае в по-дълбок смисъл. Разбира се, спечелването на място в обществото и трансформацията за нагаждане към това съществуване във всички случаи е едно важно постижение. Това е битка, водена вътре и вън, сравнима с борбата на детето за защита на неговия Аз. Тази битка не се вижда в по-голямата си част. защото става в тъмното; но когато видим колко упорити детски илюзии, предразсъдъци и егоистични навици все още са налице в по-късните години, можем да си представим енергията, отишла за формирането им. Така е и с идеалите, убежденията, водещите идеи и нагласи. които в периода на младостта ни водят в живота - за който се борим, страдаме и печелим победи: те растат заедно с нас самите, ние се променяме в тях и ги поддържаме при удоволствие и въобще, също както детето утвърждава своя Аз пред света въпреки себе си - а понякога и от злоба към себе си.

Колкото повече се приближаваме към средата на живота и сме успели да се затвърдим в личните гледища и социални позиции толкова повече изглежда, че сме открили правилния курс и верните идеали и принципи на поведение. По тази причина предполагаме, че те са валидни вечно, и превръщаме в достойнство неизменното прилепване към тях. Напълно пропускаме съществения факт. че постиженията, които награждава обществото, са спечелени за сметка на едно снижение на личността. Много - твърде много -аспекти на живота, които би трябвало да се преживеят, лежат в килера между прашни спомени. Понякога дори те са нажежени въглени под сива пепел.

Статистиката показва повишение на честотата на душевната депресия при мъже около четиридесетте. При жени невротичните трудности започват по-рано. Виждаме, че в тази фаза на живота - между 35 и 40 - е в подготовка значителна промяна на човешката психика. В началото не е съзнавана и ярка промяна: по-скоро са индиректни белези на промяна, които изглежда, че идват от несъзнаваното. Понякога е нещо като бавна промяна в характера; в друг случай могат да се появят черти, които са изчезнали в детството: или някои наклонности и интереси отслабват и се заместват от други. Често се случва приетите принципи и убеждения - особено моралните принципи - да започнат да стават твърди и повишаващо се ригидни, докато някъде към 50-годишна възраст се стига до период на нетолерантност и фанатизъм. Като че ли съществуването на тези принципи е застрашено и затова трябва да се подчертават още повече.

Виното на младостта невинаги се избистря с напредване на годините; често помътнява. Всички споменати прояви могат да се видят ясно в едностранчивите хора, при които рано или късно се появяват. Според мен тяхната поява често се забавя от факта, че родителите на даден човек са още живи. Като че ли периодът на младостта продължава. Виждал съм го специално при мъже, чиито бащи са дълголетни. Тогава смъртта на бащата има ефекта на свръхбързо - почти катастрофално - узряване.

Аз познавах един набожен човек, който беше черковен настоятел и който от 40-годишната си възраст нататък показа една нарастваща и накрая непоносима интолерантност за морални неща и религия. И състоянието му все повече се влошаваше. Накрая остана само един мрачен "стълб на църквата". Така продължи до 55-годишна възраст, когато изведнъж, една нощ, сядайки в леглото, казал на жена си: "Най-накрая разбрах! Всъщност аз съм най-обикновен измамник." И това признание не останало без резултати. Прекарал останалите години в бурен живот и пропилял голяма част от състоянието си. Очевидно много приятен човек, способен и на двете крайности!

Много честите невротични разстройства на зрелите години имат общо в това. че хората се опитват да поддържат психичната диспозиция на младостта и след прага на т. нар. дискретни години. Кой не знае тези трогателни възрастни джентълмени, които винаги си припомнят студентските дни. които могат да раздухват пламъка на живота само със спомени за тяхната героична младост - и които в останалото са залепени за едно безнадеждно дървено филистерство? Но по правило те имат една заслуга, която не трябва да се подценява: те не са невротични, а само досадни и стереотипни. Невротичният е по-скоро човек, който никога не притежава нещата. които би искал в настоящето, и затова не може да се радва на миналото.

Както не може да избяга от детството, сега невротичният не може да се раздели с младостта. Той се свива от сивите мисли за напредващата възраст: и чувствайки перспективата пред него непоносима, винаги се напряга да гледа зад себе си. Както инфантилният човек се дърпа от непознатото в света и човешкото съществуване, така зрелият човек се дърпа назад във втората половина на живота си. Като че ли го очакват неизвестни и опасни задачи; или като че ли е заплашен с жертви и загуби, които не иска да приеме; или като че ли животът му досега му изглежда толкова хубав и ценен, че не може без него.

Може би на дъното стои страхът от смъртта? Не ми се вижда вероятно, защото смъртта е все още далеч и все още може да се възприема като една абстракция. Опитът ни показва, че основата и причината на всички тези трудности на прехода са заложени в една дълбока и особена промяна на психиката. За да я характеризирам, трябва да взема за сравнение дневния път на слънцето - но едно слънце, което притежава човешко чувство и човешкото ограничено съзнание. Сутрин то се издига от нощното море на несъзнаваното и поглежда към широкия, светъл свят пред него, който се разширява още повече с изкачването му в небесата. В това разширение на полето му на действие, предизвикано от собственото му издигане, слънцето ще открие своята значимост; то ще види постигане на най-голямата височина - най-широкото възможно разпръскване на неговата благотворност - като негова цел. С това убеждение слънцето преследва своя непредвиден курс до зенита; непредвиден, защото неговата кариера е уникална и индивидуална и нейната кулминационна точка не може да се пресметне предварително. С настъпване на пладне започва слизането. А слизането означава обръщане на идеалите и ценностите, поддържани сутринта. Слънцето влиза в противоречие със самото себе си. Като че ли ще черпи от лъчите си, вместо да ги изпраща. Светлината и топлината намаляват и накрая изчезват.

Всички сравнения накуцват, но това не е по-лошо от другите. Един френски афоризъм обобщава с цинична резигнация: Ако младостта знаеше, ако старостта можеше.

За щастие ние, хората, не сме изгряващи и залязващи слънца, защото тогава бихме загубили културните си ценности. Но има нещо слънцеподобно в нас; и да се говори за сутрин и пролет, за заник и есен на живота не е само един сантиментален жаргон. Така даваме израз на една психологична истина, даже и на физиологични факти; защото обратът на обед променя дори и телесните характеристики. Особено между южните раси се наблюдава, че по-възрастните жени придобиват груби и дебели гласове, поява на мустаци, твърдо лицево изражение и други мъжки черти. От друга страна, мъжката физика се омекотява от женски черти като затлъстяване и по-отпуснат лицев израз.

В етиологичната литература има интересно описание на един индиански военен главатар, на който в средна възраст се появил Великият дух в един сън. Духът му обявява, че отсега нататък той трябва да седи сред жени и деца, да носи женски дрехи и да яде от храната на жените. Той се подчинил на съня, без да страда от загуба на престиж. Това видение е реален израз на психичната революция на върха на живота - започването на неговия упадък. Ценностите на човека и дори неговото тяло се стремят да се превърнат в противоположното.

Ние можем да сравняваме мъжественост и женственост и техните психични компоненти с един особен склад на вещества, които се използват неравностойно в първата половина на живота. Един мъж консумира голям запас от мъжка субстанция и му остава само малко количество от женска субстанция, която сега трябва да пусне в употреба. При жената става обратното: тя позволява на неизползуваната мъжественост да се активира.

Тази трансформация тежи повече в психичната област, отколкото във физическата. Колко пъти се случва един мъж на 40-50 да приключи с бизнеса и тогава неговата съпруга слага панталони и открива малък магазин, в който той понякога изпълнява ролята на момче за всичко. Много жени се събуждат за социална отговорност и съзнание след 40-годишна възраст. В съвременния бизнес живот - специално в САЩ - нервният срив около четиридесетте и след това е много чест. Ако жертвите се разгледат по-отблизо. ще се види, че това, което се разстройва, е мъжкият стил на живот, който е доминирал досега; това, което остава, е един женствен мъж. И обратно, можем да наблюдаваме жени в бизнес сферите, които във втората половина на живота развиват необичайна мъжественост и една острота, която избутва чувства и сърце настрана. Много често обръщането се придружава с всички видове брачни катастрофи; защото не е трудно да си представим какво може да се случи, когато съпругът открие своите нежни чувства, а съпругата - нейната острота на ума.

Най-лошото е. че интелигентни и култивирани хора имат тези склонности, без дори да знаят за възможността за такава една трансформация. Напълно неподготвени, те отплуват във втората половина на живота. А има ли колежи за четиридесетгодишните, които да ги подготвят за техния идващ живот и неговите изисквания, както обикновените колежи дават на младежта познание за света и живота? Не, няма. Напълно неподготвени, ние пристъпваме в следобеда на живота; още по-лошо. ние пристъпваме с фалшивото предположение, че нашите истини и идеали ще ни служат както и преди. Но ние не можем да живеем следобеда на живота по програмата за неговата сутрин - защото, което е било голямо сутринта, ще бъде малко вечерта и това, което е било истина сутринта, вечерта ще се превърне в лъжа. Аз съм лекувал психологично много хора в напреднала възраст и често съм надниквал в тайните камери на техните души. за да не се вълнувам от тази фундаментална истина.

Остаряващите хора трябва да знаят, че техният живот не се издига и разгъва, а че един неизбежен вътрешен процес го скъсява. За един млад човек е почти грях - и със сигурност една опасност - да се занимава твърде много със себе си: но за остаряващия човек това е задължение и необходимост да си обърне сериозно внимание. След като е разпръснало светлината си върху света, слънцето оттегля лъчите си, за да освети себе си. Вместо да правят така. много от възрастните хора предпочитат да са хипохондрици. скъперници, доктринери, аплодиращи миналото, или вечни юноши - плачевни заместители на осветлението на личността, но неизбежна последица от заблудата, че втората половина на живота трябва да се управлява с принципите на първата половина.

Току-що казах, че няма училища за четиридесетгодишни. Това не е съвсем вярно. Нашите религии бяха подобни училища в миналото, но колко хора ги гледат като такива сега? Колко от нас, по-възрастните хора, са възпитани в подобно училище и подготвени за втората половина на живота, за старост, за смърт, за вечност?

Едно човешко същество наистина не трябва да стига до 70-80-годишна възраст, ако това дълголетие няма смисъл за вида, към който принадлежи. Следобедът на човешкия живот също трябва да има собствен смисъл и не може да бъде само един жалък израстък към сутринта на живота. Смисълът на сутринта несъмнено лежи в развитието на индивида, нашето вграждане във външния свят. продължението на нашия вид и грижата за нашите деца. Това е очевидната цел на природата. Но когато тази цел се постигне - и даже надхвърли, - печеленето на пари, увеличаване на победите и експанзията на живота ще продължи ли и извън границите на всеки разум и чувство? Който носи в следобеда закона на сутринта, трябва да плати за това с увреждане на душата си толкова сигурно, колкото и растящият младеж, който се опитва да спаси детския си егоизъм, трябва да плати за грешката си със социален провал. Правене на пари, социален живот, семейство и поколение са чиста природа -не култура. Културата лежи отвъд целта на природата. Може ли случайно културата да е смисъл и цел на втората половина на живота?

В примитивните племена наблюдаваме, че старите хора са почти винаги пазители на мистерии и закони, и чрез това се изразява културното наследство на племето. Как стоят нещата при нас? Къде е мъдростта на нашите стари хора - къде са техните безценни тайнии видения? В повечето случаи нашите стари хора се опитват да се конкурират с младите. В САЩ е почти идеал за бащата да бъде брат на синовете си и за майката да бъде. ако е възможно, по-младата сестра на дъщеря си.

Не знам колко от това объркване идва като реакция на едно предишно надценяване на достойнството на възрастта и колко се дължи на фалшиви идеали. Те несъмнено съществуват и целта на тези, които ги поддържат, стои отзад, а не отпред. И затова те винаги се стремят да се върнат назад. Трябва да обясним на тези хора. че е трудно да се види каква друга цел може да предложи втората половина на живота освен добре известната цел на първата половина. Развитие на живота, полезност, ефикасност, създаване на фигура в социалния живот, хитрото вкарване на потомците в подходящи бракове и добри позиции - не са ли достатъчно тези цели? За съжаление това не е достатъчно смисъл или цел за много хора, които виждат в приближаващата се старост само едно намаление на живота и които разглеждат предишните си идеали като нещо избеляло и износено. Разбира се. ако тези хора бяха напълнили стакана на живота по-рано и го бяха излели на брега. щяха да се чувстват по-различно сега; ако не са задържали нищо и всичко, което може да пламне, е консумирано, спокойствието на старата възраст ще бъде добро дошло за тях. Но не трябва да забравяме, че много малко хора са артисти в живота; че изкуството на живота е най-благородното и най-рядкото от всички изкуства. Кой е успявал някога да пресуши цялата чаша с грация? За повечето хора остава твърде много неизживян живот - понякога потенциали, които не биха реализирали с най-добро желание; и те приближават прага на старата възраст с неудовлетворени искания, които неизбежно обръщат погледа им назад.

За такива хора е особено фатално да гледат назад. За тях е необходима перспектива и цел в бъдещето. Ето защо всички големи религии поддържат обещание за живот отвъд; това прави възможно за смъртния човек да живее втората половина от живота със същото постоянство и цел като първата. За днешния човек разширението на живота и неговата кулминация са възможни цели; но идеята за живот след смъртта му се вижда съмнителна и не за вярване. И все пак спирането на живота, смъртта, може да бъде прието като цел само когато съществуването е толкова похабено, че ще се радвамеда свърши, или когато сме убедени, че слънцето се стреми към залез - "за да освети далечни раси" - със същото постоянство, което показва при издигане към зенита. Но вярването днес стана много трудно изкуство и хората, специално образованата част на човечеството, едва ли намират път в него. Те свикнаха с мисълта, че по отношение на безсмъртието и други подобни въпроси има много противоречиви мнения и няма убедителни доказателства. Тъй като "наука" стана ключова дума, която носи тежестта на убеждението в съвременния свят, ние търсим "научни" доказателства. Но образовани хора, които могат да мислят, знаят, че подобни доказателства няма. Просто не знаем нищо за това.

Мога ли да отбележа, че по същата причина ние не можем да знаем дали нещо се случва на човека след смъртта му? Отговорът е нито да, нито не. Просто нямаме научни доказателства за едното или за другото и сме в същото положение, както когато питаме дали планетата Марс е обитаема или не. И жителите на Марс. ако има такива, със сигурност не са много загрижени дали ние потвърждаваме, или отричаме тяхното съществуване. Може да съществуват или не. Така стои и въпросът с т. нар. безсмъртие - и с това можем да го приключим.

Но тук моята лекарска съвест се събужда и ме кара да кажа една важна дума по този въпрос. Наблюдавал съм. че един насочен живот е най-общо по-добър, по-богат и по-здрав от живота без цел и че е по-добре да се върви напред с потока на живота, отколкото назад срещу него. За психотерапевта един стар човек, който не може да каже сбогом на живота, изглежда толкова слаб и болнав, колкото един млад човек, който не може да го обхване. Всъщност в много случаи е въпрос на една и съща детска алчност, същия страх, същия инат и настойчивост както при единия, така и при другия. Като лекар съм убеден, че е хигиенично - ако мога да използвам тази дума -да се открие в смъртта една цел. към която човек да се стреми: и това дърпане назад от нея е нещо нездраво и абнормно, което ограбва втората половина на живота от нейната цел. Затова считам, че религиозното учение за живот отвъд съвпада с гледището на психичната хигиена. Ако живея в къща. за която знам, че ще падне на главата ми в следващите две седмици, всичките ми витални функции ще бъдат увредени от тази мисъл: но ако се чувствам сигурен, мога да живея там по един удобен и нормален начин. Отгледна точка на психотерапията е желателно за смъртта да се мисли като за едно преминаване само - една част от процеса на живота, чийто размер и трайност не са ни известни.

Въпреки че по-голямата част от човечеството не знае защо се нуждае тялото от сол. всеки я търси като една инстинктивна потребност. Същото е и с нещата в психиката. Голяма част от хората от незапомнени времена изпитват нужда да вярват в продължението на живота. Следователно целите на терапията не ни водят по странични пътеки, а право в средата на пътя. отъпкан от човешкия род. И значи мислим правилно относно смисъла на живота дори и когато не разбираме какво мислим.

Разбираме ли някога какво мислим? Само знаем, че мисленето е просто уравнение, от което излиза само това, което сме вложили в него. Това е работата на интелекта. Но освен него има едно мислене в първични образи - в символи, по-стари от историческия човек; които са вкоренени в него от най-ранни времена и вечно живи, трайни във всички поколения, продължават да са основа на човешката психика. Възможно е да изживеем най-пълния живот, ако сме в хармония с тези символи: с тях се връща и мъдростта. Не е въпрос на вяра или познание, а на съгласие на нашето мислене с примордиалните образи на несъзнаваното. Те са извор на всички наши съзнавани мисли и една от тези първични мисли е идеята за живот след смъртта. Науката и тези мисли са несъизмерими. Те са необходими условия за въображението; те са първични данни -материалите, чиято полезност и гаранция за съществуване науката не може да отрече с лека ръка. Може само да ги разглежда като дадени факти, също както може да разглежда една функция като тази на тиреоидната жлеза например. Преди XIXвек тя беше смятана за излишен орган само защото не се познаваше. Също толкова късогледо би било днес да се твърди, че първичните образи нямат смисъл. За мен тези образи са нещо като психични органи и се отнасям към тях с най-голямо внимание. Понякога казвам на някой по-възрастен пациент: "Вашият образ на Бога или вашата идея за безсмъртие е атрофирана; и следователно вашата психична обмяна не е в ред." Древният athanasias pharmacon лекарството за безсмъртие, е по-дълбоко и значимо, отколкото предполагаме.

Искам отново да се върна за момент на сравнението със слънцето. Сто и осемдесетте градуса на дъгата на живота са делимина четири части. Първата четвърт, която лежи на изток, е детството -това състояние, в което сме проблем за другите, но все още нямаме собствени проблеми. Съзнавани проблеми запълват втората и третата четвъртинка; докато в последната - преклонната старост -отново слизаме в това състояние, където, безгрижни за състоянието на нашето съзнание, отново ставаме нещо като проблем за другите. Детството и крайната старост са съвсем различни, но имат едно общо нещо: потъване в несъзнавани психични събития. Тъй като духът на детето расте извън несъзнаваното, неговите психични процеси - въпреки и не леснодостъпни - не са толкова трудни за оприличаване на тези на много стария човек, който отново се потопява в несъзнаваното и прогресивно изчезва в него. Детството и старата възраст са стадии на живота без никакви съзнавани проблеми, по която причина не ги разглеждам тук.

Карл Юнг „Съвременния човек в търсене на душата“

Tuesday the 31st. Spiralata.net 2002-2019