Просветление за половин час

005. Схема на Битието. Всичко е Съзнание

Печат

5. Схема на Битието. Всичко е Съзнание

 

Тази вселена съществува като сън в съзнанието на Създателя,

и тя се усеща като дълъг период в съзнанието на всички същества,

които се присънват на Създателя.

Йога Васищха

Преди да преминем към схемата на битието, си отговорете на въпроса: осъзнавате ли факта, че вие осъзнавате? С други думи, осъзнавате ли себе си като някого (или нещо) осъзнаващо, някакво осъзнаващо същество? Ако вие сте разбрали въпроса, вероятно ще отговорите с „да“. При това не е толкова важно дали осъзнавате себе си като тяло, ум или нещо друго. Ако вие се осъзнавате като съзнание (нека дори да е облечено във форма), няма да ви е трудно да разберете схемата, която описвам по-нататък. Ако самоосъзнаването е трудно и непонятно, опитайте медитацията за самопознание.

В индуизма съществува понятието „Брахман“ – чисто съзнание, Абсолют, Източник, първооснова на всичко, Вечният, неизменният, неограниченият, недуалният и непостижимият Брахман, той няма никакви свойства и характеристики. Намирайки се във вечното си изначално статично състояние, той не осъзнава дори собственото си битие. И това е съзнание в най-чистия вид. На сайта аз го наричам „Непроявено съзнание“, тъй като то е неподвижно (в статично състояние) и затова невъзприемаемо. А тъй като е невъзприемаемо, то съответно е и непостижимо. Това не е обект, а субект.

Как възниква проявеният свят? Много добър въпрос.  В отговор в свещените писания може да се намерят  различни концепции, които за известно време могат да удовлетворят изследователския ум, но в действителност нито една не може да бъде доказана. Тук ще предложа за разглеждане схема на битието, която се надявам да опрости и да проясни относително разбирането ви за устройството на света. Трябва да се предвижваме от сложното към простото, защото Истината е проста, а цялата сложност е от ума.

Същността е: Брахман сънува. Сънят  - това е сравнение, което сякаш е най-подходящото за това, което казват различните свещени писания. Брахман сякаш се проявява, „встъпвайки в движение“, както безметежният океан се проявява на повърхността чрез вълните. Образно казано, статиката (неподвижното, непроявено съзнание) преминава в кинетика (проявено подвижно съзнание). Следва да забележим, че при това статиката не изчезва – океанът в дълбочините остава все така неподвижен. Движение (проявление) има само на повърхността. С други думи, всичко е Съзнание – ту проявено, ту непроявено.

Първо проявление – осъзнаване на битието. Това е универсалното безличностно чувство „Аз съм“ – като леко вълнуваща се повърхност на океана. Не като думи, а просто като чувство. Лекото движение на повърхността дава възможност за самоусещане, самоосъзнаване, което не може да стане в статично състояние. Това леко движение – чувството „Аз съм“ – е първично, в него няма никакви представи за това какво конкретно съм аз. Просто осъзнаване на битието, чувство на присъствие, нищо повече.

Същото това чувство – „Аз съм“ – е присъщо и на душата (индивидуалното съзнание, Атмана), което може да сравним с една от вълните. Вълната (душата) се състои от същия материал, както и водата на океана (съзнание) и е присъща същата характеристика – вода (съзнание). Всички души са качествено равни, изначално между тях няма никаква разлика – всяка от тях е съзнание, осъзнаващо съществуването си (тук все още няма отъждествяване с нещо). Затова се казва, че Атман (душата) и Брахман – не са две различни неща. За разбираемост на схемата, може да се каже, че Брахман плавно преминава в Атман (частично се проявява като Атман), както масата вода на океана частично се превръща във вълни.

Забележете, че всяка вълна (душа) не е независима – нито от общата повърхност на океана (общото усещане „Аз съм“), нито от общата маса вода (изначалния непроявен Брахман). Водата (Брахман) не престава да бъде вода, проявявайки се на повърхността като временно съществуващи вълни (души).

По този начин, благодарение на дадената схема на битието, ние стигаме до фундаменталния извод – индивидуалното съзнание (душа, Атман) не се различава от единното съзнание (общото „Аз съм“) и от изначалното Нероявено Съзнание – Брахман. Какво сега да правим с очевидните разлики – че вълната има форма, а общата маса вода (Брахман) е безформена? А нужно ли е да правим каквото и да било? Ако виждате разликите и ги осъзнавате като обикновена временна видимост (което се постига при просветлението), то тази видимост повече не ви въвежда в заблуждение. Океанът осъзнава сам себе си, виждайки се във всяка вълна. Съзнанието познава себе си във всичко възприемаемо.

И така, започнахме с това, че брахман сънува. Брахман е вечен, а сънят е преходен. Затова под термина „Висша Реалност“ следва да се разбира Неизменната Истина, и това е вечният Брахман, а не неговия преходен сън, явяващ се проявление на Брахмана. Разбира се, за обикновения човек всичко е наобратно – този възприемаем свят е по-реален, отколкото Брахман – но това също е временно: с изчистването на съзнанието, вашето разбиране ще се задълбочава и приближава към Истината.

Понататък Брахман се възприема (в своя сън) като всяко отделно същество, включително и нас като хора, а също животните, птиците, рибите, разстенията и т.н., където е възможно да няма съзнание, но има възприятия. Така Той се проявява и преживява Себе си в различни форми и състояния. Цялото това мироздание е създадено от един „материал“ – Брахман, Съзнание. Този свят може да се нарече въображаем, мая, матрица, сън, лила, халюцинация или както искате още, но трябва да се разбере: от какво се състои това творение на Брахман, след като няма никакъв друг „материал“, освен Брахман? Затова може да се каже, че всичко, всичко се състои от Съзнание, всичко е Съзнание – в един или друг вид.

В статията „Игрите на Съзнанието“ е описано по-нататъшното развитие на събитията, но е описано от гледна точка на концепцията, че Животът е Игра на Съзнанието. Тук искам да допълня схемата с уточнението, че тази игра е присънена, въображаема, тъй като реални отделни и независими играчи няма, защото само Брахман е реален. Разбира се, у отделния човек „по подразбиране“ има чувство за отделност, автономност, независимо съществуване (то възниква благодарение на лъжливото его, което отъждествява себе си с тялото-ума-личността), и това чувство за автономност, съвместимо с другите илюзии, създава усещането за игра. Иначе, ако Брахман осъзнаваше себе си във всички, нямаше да има усещане за игра, нямаше да има интерес към такава игра. Да играеш сам със себе си не е интересно. Нали?

Във връзка с това не може да не се спомене философията за едновременното тъждество и различие, която казва, че въпреки видимостта на множествеността и разнообразието, всичко е едно. Творецът и сътвореното са едно по своята същност, макар и да се възприемат като отделни и различни неща. И за ума това е непостижимо. Всичко е Съзнание, и от това, че То се проявява по различен начин, То не престава да бъде Съзнание. Това е всичко – Брахман.

А сега хайде да се върнем към уточнението – тази игра е само сън и тя е нереална точно толкова, колкото нереални са временните отъждествявания на Брахман с всеки играч (тяло-ум-личност). Още повече, че отъждествяването се възприема като настоящо, реално, нали? И колкото по-силно ни се струва отъждествяването с конкретни тяло-ум-личност, толкова по-реалистична ни се струва играта и проявения свят – с множество също такива „отделни независими играчи“. Такава е силата на Майя, Великата илюзия. В момента на осъзнаване на Единството – адвайда – чувството за отделен независим играч изчезва, както и цялото напрежение, което сънуващият играч е изпитвал в ежедневните ежеминутни намерения и опити да спечели. Това се нарича освобождение.

Помнете, че дадената схема на битието е само поредната концепция, и тя не може да бъде доказана на ниво ум, както, впрочем, и всяка друга схема. Но, възможно е, тя да е упростила или прояснила сегашното ви разбиране.  Ако не е така, а всичко е дообъркала, то също е добре – тогава вие можете да изхвърлите цялата тази неразбория изцяло, защото тя не съдържа нищо ценно – само едни недоказуеми концепции. В крайна сметка, вие трябва самостоятелно да изследвате всичко, за да излезете извън рамките на концепциите и да осъзнаете Истината.

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/skhema_bytija/0-140

Превод Таня Темелкова

Tuesday the 7th. Spiralata.net 2002-2019