Полезно по Пътя

Степените на посвещение в Тангризма

Печат

 

 

 

 

Степените на посвещение в Тангризма

 

Спас Мавров

 

 

 

Доклад пред годишната конференция

 

„България в световната история и цивилизации –дух и култура” Варна, 2008 г.

 

 

 

През последните години в живота на българите масово навлязоха редица чужди учения, характерни, но нетипични за нашето съзнание. Много от тях са представени от Учители или Последователи, преминали различни нива на обучение и представящи се за посветени духовно хора.

 

С особена настойчивост се практикуват редица духовни практики. В тях най-често се среща е така наречената медитация. Един неизяснен процес на самовнушението, при който много хора събуждат центрове в Дясното си полукълбо, което прожектира свои лични представи в екранния център, а нерядко се представя и за Бог.

 

Тук искам да кажа, че медитации, които не са започнали в ранна възраст, преди 14-та година, и не са под прякото ръководство на Учител с много дълга практика и на когото да са разрешили други Учители да практикува с ученици, са изключително вредни. Това важи най-вече за западния човек. Установено е, че почти 40% от медитиращите европейци имат след време психични проблеми.

 

Все повече и повече се чуват дори претенции за посвещения, което вече е тревожно. Тази съвременна и тъжна картина ме накара да припомня отново старото духовно правило на СЪДБАТА, (а и от някои източни учители като Кришнамурти, Лобсанг Рампа и т.н.):

 

 

 

ДУШАТА СЕ РАЖДА ТАМ, КЪДЕТО НЕЙНИЯТ ЕСТЕСТВЕН ПЪТ НА РАЗВИТИЕ ИМА НУЖДА ОТ СЪОТВЕТНАТА СОЦИАЛНА, ДУХОВНА И СЕМЕЙНА ОБСТАНОВКА.

 

 

 

Това правило в Тангризма е било спазвано стриктно от всички колобри. То не забранява изучаването на други духовни практики, но регламентира основния принцип на прераждането – СЪДБАТА определя Мястото, Средата и Пътя на изпитанията.

 

 

 

В Тангризма ВСИЧКИ ПОСВЕЩЕНИЯ СЕ ДАВАТ ОТ НЕБЕТО!

 

САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ НЕГО!

 

 

 

Сегашният ми коментар върху посвещенията в Тангризма е именно в тази посока. Всички, които са чели книгата ми „Колобър”, знаят за Трите степени на посвещение, както и техните вътрешни Три нива. Така всички посвещения имат Девет нива на отработване на духовни задачи и постижения, които представят ученика в собствената му естествена светлина. Небето наблюдава и решава.

 

Ако имам някаква основателна претенция за Качество и Истинност в посвещенията на Тангризма, то е защото Небето Само решава кого да приобщи към определено ниво.

 

Аз не приемам земен човек, от плът и кръв, с неясно колко добре овладени страсти, да полага ръце и да обявява посвещения.

 

В Тангризма понятието Посветен не означава нищо друго, освен “Човек, преодоляващ своя личностен аспект и стремящ се да развие и усъвършенства духовното си развитие така, че да се превърне в Безличностен ученик.

 

Тъй като еволюцията на съзнанието има три последователни степени: Подсъзнателна (инстинктивна) дейност, Съзнание и Свръхсъзнание, посвещенията съответстват на тези Три разширения на съзнанието и носят имената на три свещени птици: Гарван, Орел и Сокол.

 

 

 

Степента Гарван регистрира началния процес на излизане на съзнанието от Масовото съзнание, от почти безсъзнателното битуване на душите в живота. Да получи човек степента Гарван означава да е положил нужните усилия под ръководството на обучен колобър за разширение на съзнанието си, когато умът му отделя своето преобладаващо внимание към собствената си персона и дава възможност на душата да се прояви.

 

Когато Небето прати знак на такъв ученик, наблюдаващият колобър разбира, че Душата на ученика се е пробудила и изпитва вътрешно желание да върви по Пътя на пробудените души, на Посветените. Тогава ученикът става Гарван или Шаман, тоест влиза в Първа степен. Обикновено в този период подсъзнателните процеси още са много силни. Така е докато ученикът, по-точно неговото съзнание, пребивава в нивото Гарван.

 

Степента Гарван има три нива на вътрешно посвещение: Гарван, Врана и Черна каня или Ястреб.

 

С тези нива се отбелязват времето и последователността на преодоляване на личностния аспект. Всяко ниво отбелязва напредъка на ученика.

 

В нивото Врана той вече има разбиране за своята задача и отговорност в личното си обучение.

 

В нивото Черна каня или Ястреб ученикът има ясно съзнание за процесите, които настъпват вътре в него, с неговото мислене, разбиране и роля в промяната на своята собствена природа.

 

В степента Гарван ученикът всъщност разширява своето съзнание предимно в разбирането на собствената си Личност и Съдба. Той схваща по-прогресивната роля на душата в неговия личен живот и започва да й дава преднина по отношение на дейностите, с които се занимава. Започва да се вслушва в нейния „глас” и следи следствията от работата над себе си.

 

 

 

Втората степен на посветеност в Тангризма се нарича Орел.

 

Тя съответства на такова разширение на личното съзнание на ученика, когато дейността му се ръководи от неговото пробудено и отговорно Съзнание.

 

Степента Орел е степен на отговорното съзнание. Тя също има три вътрешни нива: Орел, Лешояд и Бухал.

 

Всяка от тях отбелязва разширението на Съзнанието на ученика във възложената му работа. Колобърът Орел е вече служител с определени задачи. Качествен белег за неговата зрялост е Отговорното му съзнание. Той не допушща своеволия и безотговорност при изпълнение на възложените задачи. Орелът е Свещеник и Прорицател

 

Нивото Лешояд отговаря на процесите на окончателното изгубване на претенциите му към своята персона. Той е в края на изграждането на своя Безличностен аспект, който се изразява в липсата на каквато и да е претенция към значимост и изява.

 

Лешоядът е чистач на природата, тоест той обира най-низко стоящата смет на природата – труповете. Колобърът в ниво Лешояд няма притенции към каквато и да е задача в името на запазването на продата в района, който му е поверен. В това ниво най-често се срещат колобрите, наричани от народа Змей горянин.

 

Степента Бухал е много специфична и разностранна. Удостоеният от Небето колобър трябва да приложи цялата си воля и съзнание, което вече е прераснало в една подчертана готовност да стане Свръхсъзнание, за да докаже, че е готов да служи на човечеството, без каквато и да е мисъл за лична изгода. Той навлиза в пределите на изпитания от страна на Светлата ложа, за неговата пригодност да работи за нея и на Тъмната ложа, която го проверява до каква степен е успял да осъществи своята лична еволюция на Съзнанието си.

 

 

 

В Християнството тази изключително важна и строга проверка е отбелязана, когато Иисус Христос се среща със Сатаната в пустинята. Трите предложения на Сатаната към Христос са трите изпитания, на които се подлага всяка душа от степента Орел. (Това е още едно доказателство, че Иисус е хунор, тоест Българин, защото само в Тангризма имаме този вид изпитания за нивото на Личното съзнание на посветените.)

 

 

 

Колобърът, достигнал и успешно преминал трите нива в степента Орел, може да получи знак от небето, че вече навлиза в нивата на степента Сокол.

 

Степента Сокол отговаря на тройните процеси на разширения на съзнанието на колобъра, когато той придобива разширение на своята разделителна способност в ниво Свръхсъзнание.

 

Степента Сокол е степен на Свръхсъзнанието. Тя също има три нива: Сокол, Бял сокол и Забулена сова.

 

Първото е Сокол – колобърът е допуснат до групата на посветените от най-висше ниво. Той притежава наченки на Свръхсъзнание и ще бъде подпомаган от Небето в своя труден път към окончателното си духовно развитие.

 

Второ ниво се нарича Бял сокол. Свръхсъзнанието е достигнало степен, когато Небето разчита на този колобър и поема по-специален начин да го ръководи в неговата дейност. В тази степен Небсният Учител влиза в пряка връзка със своя ученик чрез метода Мозък в Мозък.

 

Последното ниво на степента Сокол се нарича Забулена сова.

 

Забулената сова е изключително рядко срещана личност. Свръхсъзнанието е достигнало пълнотата на своите възможности в това прераждане. Колобърът е изгубил безвъзвратно и в пълна мяра своя личностен аспект и се е превърнал в предан служител на Танг-Ра. Той навлиза в изключително специфичната работа, изцяло подчинен на Закона на Мълчанието. Както Забулената сова няма образ, а само две очи, така и този колобър няма личност, а две очи съсредоточени в дейност, за която е много трудно да се говори, тъй като законът на Мълчанието е покрил с тайната на несподеленото тяхната дейност.

 

В това най-висше ниво на посвещението Колобърът владее Тайни и Мощ, с които заставя служителите и на Светлата, и на Тъмната ложа да му се подчиняват.

 

 

 

Накрая искам да отбележа същността на посвещението в Тангризма, чрез която ТО се отличава от всички други познати ми начини на посвещение:

 

 

 

В ТАНГРИЗМА ПОСВЕЩЕНИЕТО СТАВА В ПЪЛНО СЪЗНАНИЕ И ЯСНОТА ЗА ПОСТИГНАТОТО РАЗШИРЕНИЕ НА УМА И ДУШАТА.

 

 

 

В ТАНГРИЗМА СЕ РАЗЧИТА НА СЪЗНАНИЕТО. РАЗВИВАЩАТА СЕ ЛИЧНОСТ САМА ОСЪЗНАВА ПРОЦЕСИТЕ НА СВОЯ ЛИЧЕН ПЪТ.

 

 

А ФАКТЪТ, ЧЕ ТОВА ВЕЧЕ СЕ Е СЛУЧИЛО, СЕ УДОСТОВЕРЯВА ОТ НЕБЕТО, ЧРЕЗ РЕДИЦА ЗНАЦИ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ КОЛОБРИ ЗНАЯТ И ОТЧИТАТ.

 

 

 

 

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019