Общество

Варновата властова система

Печат

Варновата  властова система

Борис Балкх

 

За устройството на обществото, нашите деди пренасят истините, правилата от Вселенския Закон в обществения живот, като готови модели, измислени от Висшия Вселенски Разум, приложени и проверени във Вселената; Създават система от четири ВАРНИ, за правилно оценяване на умствените способности на хората, следствие от тяхната лична енволюция и знания, и поставянето им на подобаващото място в обществената властова структура.

Тук трябва да отбележа нещо важно. Не се оценяват и разделят на четири групи хората, а знанията и уменията им. Хората са само носители, прозорци към голямата Истина, защото главната цел на човешкия живот е Познанието за света, Истината.

Като модел за Варновата властова система, е послужил моделът за Петте Велики Елемента, известни в Индия като Панча Маха Бхута, а те според писмените източници са: Етер, Въздух, Вода, Земя и Огън.

Необходимо е малко уточнение. Петият елемент – Огънят, не е само елемент, а и времето, движението, което според съвременната терминология е електромагнетизмът. Без него елементите остават четири – Чатур Маха Бхута – пространството. Те са четирите плътности на полето около земното ядро – четирите агрегатни състояния на материята – четирите и качествени състояния. От тук са и четирите варни –  четирите равнища на познанието у хората. Но петият „елемент” – огънят, движението, не е отхвърлен, а е гарант за прилагането на Варновата система. Той, е задължителното придвижване на личностите в обществената структура, там където им е мястото, според тяхната лична ВАРНА.

Първата, висшата ВАРНА, символично съответства на физическата плътност на полето ГАНА, Акаша, Етер, плазма. За Акаша, в книгата „Фините неща в природата” от Рама Прасад е записано: „Акаша – название на първата Татва, етера на звука. Тя е особено важна, тъй като в нея възникват, съществуват и действат всички останали Татви. В Акаша се съдържат всички форми и идеи на Вселената, тя предхожда или следва всяко същество. От това състояние може мигновено да се появи всяка друга Татва или субстанция или по-точно – в него съществува всичко в непроявена форма.”

Човекът, който е способен да достигне висшето познание ВЕДА, за висшите тайни на Всемира, е окачествен като: велик мъдрец, БАЛАР, БАЛКХАР, риш, БРАКХМАН, АТМАН, махатман, УРГУР, нагомъдрец, дионис = двиджа – два пъти роден, телесно и духовно. Такива хора са направлявали развитието на човечеството, чрез определен мироглед. 

Но те не се раждат всеки ден. Не на всеки човек се отваря третото око – връзката на ума с Висшия Разум, за да стане двиджа и поради това се появяват научените лъжемъдреци, за които Лао Дзъ казва " Мъдрият не е начетен. Начетеният не е мъдър".

Хората от висшата ВАРНА– бракхманите, нямат желания. Те се ръководят от обективната, природната истина и нея прилагат в обществения живот като правила и норми. Затова в древни текстове се казва:  „Ако искаш да станеш мъдър, убий желанията в теб”. А в книгата Бхагавад гита, за бракхманите е записано следното:

 

"Който не мрази озарението,

действеността и помрачението,

когато идват, нито мечтае

за тях, о, Пандава, когато ги няма,

 

невъзмутим, нетрепващ от силите,

казва, запазил самообладание:

„Не аз – природните сили действат!”

И не трепва от техните действия,

 

неизменен в неволя и радост,

равнодушен към кал, камък, злато,

към желаното и нежеланото,

към похвали и хули – еднакъв,

 

и към почести и унижения,

и към приятел и враг – еднакъв,

отхвърлил личните земни стремежи –

този човек е надмогнал силите."

 

Символичният цвят на първата ВАРНАе белият, защото той съдържа в себе си всички останали цветове или както се казва в цитата по-горе: "В Акаша се съдържат всички форми и идеи на Вселената". Така и бракхманът обладава цялото човешко познание.

Те са Бялото братство. По-точно, Баловото братство.

Когато бракхманите управляват света, посоката и методите за развитие на обществото са сътрудничество и енволюция.

Втората ВАРНА,символично съответства на газовата плътност на полето – атмосферата. Отнесена към човека, е символ за възвишеност на разума и чувствата, на морала и добродетелността, на просветлеността и просветеността, на чистотата на духа и тялото.

Такива са качествата на човек, който не достига до висините на Познанието, но е придобил достатъчно високи знания и умения и затова е окачествен като КХСАДРА. Те са  владетелите, аристократите и висшите военни, които трябва да са морално чисти и безкористни – прозрачни като въздуха, за да бъдат съвършени проводници на познанието и указанията на бракхманите.

Те не желаят да работят и да се смесват с простолюдието, за да не се замърсят морално, идейно и физически. Затова са горди и властолюбиви.

Поради отсъствие на бракхмани или под влияние на собствените си страсти и желания те налагат династичност и наследственост – монархията.

Символичният цвят на втората ВАРНАе жълтият – цветът на нарциса. Който е гледал филма „Последният император” навярно си спомня думите на императора, „Като дете мислех, че светът е жълт”, защото всичко около малкия император беше в жълт императорски цвят.

Те са жълтите – монархическите братства.

Когато Кхсадриите управляват света без бракхмани, посоката и методите за развитие на обществото са противопоставяне, а като следствие от това, войните.

Третата ВАРНА,символично съответства на течната плътност на полето – водата. Отнесена към човека, е символ за деятелност, изменчивост, страсти и желания.

Такива са качествата на човек, който е придобил само знания с приложен характер, затова е окачествен като ВАИСА. Те са били търговците, занаятчиите и земевладелците. Днес на преден план в третата ВАРНАтрябва да се поставят банкерите.

Не рядко ВАИСАса груби, алчни материалисти, чревоугодници, сластолюбци, хора с много страсти и желания. Недостатъчно просветлени, недостатъчно просветени, не винаги морални и не винаги добродетелни. Те са стопанската мощ на обществото, така наречената средна класа. Те изграждат, те рушат.

Съотношението между желанията им за власт и мощ от едно страна и знанията и уменията им от друга, ги тласкат към грешни, користни решения и действия. Към революции.

Символичният цвят на третата ВАРНАе червеният – цветът на удоволствието. Те са хора с духовни и телесни страсти и пороци, от многоцветните братства.

Когато Ваисите управляват света без бракхмани и кхсадрии, посоката и методите за развитие на обществото са анархия и инволюция.

Четвъртата ВАРНА, символично съответства на твърдата плътност на полето – земята. Отнесена към човека, е символ за мрак и невежество, на нисък морал, на леност, бездействие или агресия.

Такъв е човекът с ниски естествени качества и малко придобити знания и умения. Затова е окачествен като СУДРА. Те са наемните работници; Хората на черния труд; Хората които не могат да се пригодят към цивилизацията, към новото и прогреса. Те задоволяват единствено нуждите на своето тяло.

Символичният цвят на четвъртата ВАРНАе черният – символ за мрак и невежество.

Те нямат братства.

Когато всички станем судри и настъпи безвластие, ще означава, че сме в дъното на Кали Юга, че съвременното човечество вече се е изчерпило и си отива по естествен път.

Днес Варновата система е атакувана, клеветена и позорена главно в две посоки.

Първо. Тя е обявена за класова и затова се използва думата каста. Вярно е, че в определен период от историята на Индия „петият елемент” престава да действа и обществото приема кастите като окончателно разделение по класов, съсловен, професионален, религиозен и други показатели. Кастите се затварят и наистина стават назадничави. Но Варновата система няма групов характер. Тя е насочена към отделната личност. Така е записано и в „Бхагавад гита”, в осемнадесета песен:

 

„Действията на брахмани и кшатрии,

вайши и шудри, о, Парамтапа,

са разделени според качествата

на личната природа у всеки.”

 

Всеки човек в древността ни е познавал Варновата система. Знаел си е много добре мястото в обществото и не е протестирал, а си е изпълнявал задълженията произтичащи от неговата варна и професия. Имал е право да се придвижи нагоре в отвесна посока и да премине в по-горната ВАРНА, но само ако докаже знания и умения за това. И за хората във всяка ВАРНАе имало възможност за борба и постигане на по-достоен живот, също чрез доказване на по-високи знания и умения.

Остатък от варновата система доскоро у нас бяха еснафските сдружения. Там, за да научиш занаят, първо чиракуваш, после ставаш калфа и когато си издържиш изпита пред еснафа, ставаш и ти майстор. От СУДРА, ставаш ВАИСА.

Животът е борба и усилия за победа. Затова когато судрите се съревновават помежду си, според законите и морала, печелят те, печелят и другите, а обществото е в равновесие.

Когато ваисите се съревновават помежду си, според законите и морала, печелят те, печелят и другите, а обществото е в равновесие. Когато кхсадриите се съревновават помежду си, според законите и морала, печелят те, печелят и другите, а обществото е в равновесие. Но когато бракхманите се съревновават помежду си, тежко и горко на народите. Те не са бракхмани.

До тук описвах варните само откъм личните способности на отделния човек, но своето силно влияние имат и обществените условия. За тях цар Соломон е казал:

 

„Обърнах се и видях под слънцето,

че надтичването не е на леките,

нито боят на силните,нито хлябът на мъдрите,

нито богатството на разумните,

нито благоволението на изкусните,

но на всеки се случва според времето и случая.”

 

В наше време, благодарение на прогреса и глобализацията, различията в качествено и количествено съотношение между варните в общочовешко измерение са много по-малки. Но заради глобализацията се появиха новите касти – международните съсловни организации. Такива са, на първо място финансовите институции МВФ и СБ; ОПЕК, НАТО, банките, религиите, военните, фармацевтите, медиите, тайните служби, спортните организации и т.н. Всички те естествено се държат като мафии поради следните две причини.

· Заради обществения закон, който гласи:"Всяко обществено сдружение или дейност, оставени без надзор и контрол, рано или късно се обръщат против това, заради което са създадени!". Така е с огъня, така е и с водата. Те са добри слуги, но лоши господари.

· Родолюбието беше порицано и забранено и така новите международни касти "Намериха село без кучета".

Второ: Заради символичните цветове на четирите варни, Варновата система е обявена за расистка. Взема се предвид фактът, че хората в Индия наистина се различават по цвета на кожата. На север са по-светли, а на юг по-мургави.

Това обвинение към Варновата система е несъстоятелно и поради това, че думата раса няма нищо общо с цвета на човешката кожа.

Както се вижда от написаното до тук, ние не сме равни в обществото. Това дава повод на някои да атакуват Варновата система и по трети показател, че тя е елитарна. Да, тя е и трябва да бъде елитарна. Народ без елит няма бъдеще. Точно затова нашите деди са създали Варновата система. Тя работи безупречно и днес в напредналите страни. Всяко отклонение от нея води до застой и дори връщане назад.

Всички възрасни знаем как в комунистическото общество у нас и в прехода след него, се овластяваха верни на партията или по шуробаджанашка линия неподготвени и користни хора от простолюдието – судри и какви дела натвориха те.

Единовластието,диктатурата на човек, група или част от обществото, е единствената власт, която е прилагана в древността. Тя и днес е най-добре работещата властова система, но вече и като диктатура на законите и конституцията. Няколко власти са "Много баби – хилаво бебе."

Днес, пример за явно прилагане на Варновата система е управлението на Китай, Иран, а доскоро и на Либия. А неявно, прикрито, в Британската империя.

Всъщност, хората в древността наложили така наречената демокрация в отделни общества, са ваиса – хора със силни страсти и желания за лична власт върху цялата общност, които за постигането на своята цел, ползват подлост и агресия. Те са успявали, защото в онези общества се е изгубило Познанието.

Народовластието не е обществен строй, а инструмент, който може да се ползва за градивно или разрушително въздействие върху обществото по време на преход – на преструктуриране на общественото устройство.

Прилагането на Варновата система, е най-важната задача за всяко общество.Ако я решава правилно, ще върви уверено напред. Точно затова при нас днес нещата не вървят – защото не работи "петият елемент".

Tuesday the 25th. Spiralata.net 2002-2019