Из словото на Учителя Петър Дънов

За възпитанието

Печат

 

 

 

 

За възпитанието

 

 

 

Казвам: При възпитанието може да правите музикални опити. Правете различни опити да поощрявате клетките си, защото те в музиката се кредитират. Всяка нехармонична мисъл се възприема и всяка хармонична мисъл се приема от клетките. Затуй винаги музикално трябва да се говори на тялото. Растене без музика не може да има и здраве не може да има. Мозъкът не е хармонично направен без музика. Сърцето не бие правилно. Казвам: В новото възпитание първо трябва да се тури музиката, за да бъде мозъкът в нормално състояние, за да бъде сърцето в нормално състояние и за да бъде тялото в нормално състояние.

 

11 лекция на Младежкия окултен клас,  държана от Учителя на 5. ХII. 1941 г.

 

 Аз бих желал, всички мои ученици да знаят да пеят и да свирят. Ако не могат да свирят, поне да знаят да пеят. Онези, които не знаят да пеят, ще бъдат само слушатели, оглашени, но, ученици, без музика не могат да бъдат. Всеки от вас трябва да знае да пее! Запитват: Няма ли изключение от това, защото има братя и сестри, духовно издигнати, които не знаят да пеят и да свирят? - Все им липсва нещо, все им липсва едно благородно чувство.И тъй, ние ще употребим музиката, като средство за възпитание.

 

Беседи обяснения и упътвания” 1922 г., второ фот. изд., стр. 189

 

d1.jpg

Искате да станете музикални, да разбирате музиката, проектирайте ума си към двете страни на този ръб, над краищата на веждите. Като продължавате около година тези опити, ще обикнете музиката, и ще се зароди във вас желание да пеете. Някои мислят, че музиката е отвън. Не, тя е вътре. Господ казва: “Аз съм посадил семенцата, ти ще ги поливаш и музиката ще дойде”.

 

“Беседи обяснения и упътвания” 1919 г.,второ фот. изд., стр. 75

 

  И тъй, ще дишате и ще пеете. Ако не пеете, не можете да дишате правилно. Който пее, има възможност да подобри дишането си. Ако не диша правилно, човек заминава преждевременно за онзи свят. И на онзи свят не го приемат за ученик, ако не диша правилно. Като отиде на онзи свят, веднага ще го спрат пред райската врата и ще го накарат да прочете “Добрата молитва” с вдишване, задържане и издишване на въздуха. Ако не може да я прочете плавно, с дълбоко дишане, няма да го пуснат в рая. Онзи свят е добре организиран. Там всички хора са красиви, с отлични линии на лицето и на тялото. Там няма болести, няма страдания, няма и противоречия.

 

Като знаете това, дишайте правилно. Дишайте съзнателно и с любов. Като станете от сън, преди да започнете, каквато и да е работа, направете няколко дълбоки вдишки. Дишането помага за оформяване на човешкия характер. Правилното дишане усилва светлината на ума и топлината на сърцето. Правилното дишане прави лицето красиво. Ако човек не диша правилно, кожата на лицето и на ръцете му преждевременно се набръчква. Набръчкването се дължи на разстройство на черния дроб и на неправилно дишане. Щом започне да диша правилно, бръчките от лицето и от ръцете на човека постепенно изчезват. Някои избягват дълбокото дишане, защото се измъчвали. Какво от това? В човека има нещо инертно, което не обича да се измъчва. Нека се мъчи, няма защо да го жалите. Като се мъчи инертното, човек се възпитава. Същото се отнася и до малките деца. Ако не дишат правилно, те не могат да мислят и да чувствуват правилно.

 

“Божествен и човешки свят” изд. Хелиопол 1995 г. стр. 269-276

 

  Ако човек диша 1-2 години наред правилно, дълбоко, той ще развие в себе си известни дарби и способности. Той ще стане по-търпелив, по-разсъдлив, ще развие въображението си, ще придобие по-голямо спокойствие.

 

“Малки и големи придобивки”, ООК, изд. Соф. 1936 г., стр. 262

 

 Един метод за дишането е следният: След като приемете в дробовете си чистия въздух, и го задържите 15-20-30 секунди, трябва да кажете в себе си положителните думи: “Господи, заради голямото благо, което си ми дал, аз съм готов да изпълня Твоята Воля.” Тези трептения, които излизат чрез въздуха, отиват в пространството и се хроникират. И това, което си приел от въздуха, образува се една реакция. И тогава приетата сила от въздуха се нагажда в организъма. И съществата от другия свят като ви слушат и те ще възприемат тази формула, която за тях е едно благо. Тъй щото едновременно с вас и те ще приемат благото от въздуха. Не само един път трябва да казваш тези думи, но колкото пъти дишаш през деня, все трябва да си служиш с някоя формула. Няколко формули трябва да употребява човек при дишането.

 

6-та неделна беседа от Учителя, държана на 27-ми октомври 1935 г.

 

 Упражнение за дишане: Ръцете нагоре над главата - вдишване. Задържане ръцете с допрени пръсти - задържане на дъха. Спускане на ръцете отстрани - издишване. Пет пъти.

 

Лявата ръка настрани. Дясната - допира пръстите на лявата, постоянно се движи към рамото и после встрани. Сега пръстите на лявата ръка допират пръстите на дясната, лявата ръка се движи към рамото настрани. Това се прави три пъти.

 

“Най-лесното”, МОК, Соф. 1998 г., стр. 198

d2.jpg

Като правите тия упражнения, умът ви трябва да се концентрира в пръстите. На пръв поглед това ще ви се види детинско упражнение, но в дадения случай, когато концентрирате ума си, ще видите, че то има добри резултати. Всеки един пръст е свързан с известни течения. За пример, вие искате да образувате в себе си една черта на достойнство и благородство. Ако искате да работите над ума си, съединете палеца и показалеца си много бавно, а другите пръсти да останат свити. Съсредоточете ума си върху тази група пръсти (палеца и показалеца съединени). Искате да развиете самосъзнанието, съединете палеца и средния пръст, и ще възприемете онази необходима енергия, която ще въздейства на съзнанието ви. Искате да развиете изкуството, обичта към Природата, съединете безименния с палеца. Искате да бъдете тактични, ще съберете палеца и малкия си пръст, защото някой път вие постъпвате нетактично, сприхави сте.

 

Сутрин и на обед ще правите това упражнение и ще видите какво влияние ще окаже. Това са елементарни упражнения. Имайте едно нещо предвид: ако вие отидете да разправяте тези неща другиму, този ключ е изгубен. Знаете ли защо е изгубен? Този, който ще прави упражнението, ще мисли за вас, ще си казва: Чакай, какво ли прави онзи? И като мисли така за вас, веднага ще се прекъснат съобщенията. Ако вие кажете тези упражнения някому, той ще каже: Аз с тия залъгалки с пипане на пръстите не се занимавам, това е глупава работа. Ти ще се

 

върнеш дома с едно прекъсване на сърцето. Не трябва така да постъпвате. Най-първо вие ще проверите тия работи сами. Ще направите туй упражнение веднъж, дваж, и като видите резултата тогава може да го препоръчвате и на другите. Тия упражнения може да ги употребите и за възпитание на децата си. Ще кажете на детето си: Ха, татовото, ха да направим едно упражнение. Някой път майката не може да умири детето си. Ще вземе да направи туй упражнение с детето си и то ще се умири. Някой път се скарате в къщи. Ще правите упражнението с пръстите, то е свирене, и ще се свърши работата. Едно отлично упражнение е то. Ако някой път не си разположен духом, прави туй упражнение, и ще видиш, че няма да минат 5-10 минути, и ти ще имаш едно прекрасно разположение на духа, иначе  ще мислиш защо светът е тъй създаден, и какви ли не други въпроси.

 

А тъй, ще си побуташ пръстите и туй, което ти трябва, ще го приемеш. Някой път има изключения, но все-таки ще гледате всякога умът ви да присъства, в правенето на упражнението, да вярвате, но твърдо да вярвате, а не само някаква глупава вяра да имате. Опитайте един закон, да видите има ли резултати или не. Последователност се иска в това, за туй Природата е създала ръцете, известно предназначение имат те.

 

“Положителни и отрицателни сили в природата”, ООК 2 г., 2 том,

 

  Четирите пръста на ръката са свързани с по-нискитесветове – със света на ангелите, на серафимите, на херувимите.Палецът, обаче е свързан направо със Божествения свят. Катознаете това, занимавайте се от време навреме с вашия палец.

 

“Царския път на душата”, рил. бес., Соф. 1935 г., стр.210-211

 

  Вие често казвате, че волята ви е слаба. За да усилитеволята си, всяка сутрин като ставате, концентрирайте ума сивърху палеца. Това упражнение ще подейства върху волята ви.

 

“Абсолютна справедливост”, “Връзки в геометрическите форми” стр. 12.

 

 Съвременните хора се плашат от страданията. Каквото да правят, те неизбежно ще минат през страдания. Големи или малки, страданията следват всеки човек. Такъв е пътят на човека. Едно е важно: кой път ще избере човек - пътят на посяването или пътят на смилането. Който предпочете страданията на нивата, той ще расте и плод ще дава; който предпочете страданията при смилането, той ще мине и замине през хромела, без да остави плод след себе си. Ние се стремим да освободим житото от хромела. Никъде не е писано, че житото трябва да се мели. Щом го мелят, това става по човешки закон и наредба. Вие трябва да знаете и двата закона - човешкият и Божественият, за да разберете вътрешните процеси в живота. 

 

"Ако се не родите изново". От какво трябва да се роди човек изново? Новораждането подразбира раждане от Духа. Роденият от Духа е благороден човек, той има високо съзнание. За него светът не е мъртав, човек за човека не е вълк, както е казано в пословицата: "Homo homini lupus". За него важи идеята, която Христос е изказъл, че човек за човека е брат. За човека е възможно само братство. Братството е израз на любовта на новородения. Само той съзнава, какво нещо е братство. Като види един човек в лицето му той вижда брат. 

 

Следователно, всяко учение, което поставя братството за основа на човешкия живот е безсмъртно. Това учение може да се приложи като изкуство за живеене. Всяко изкуство е полезно дотолкова, доколкото има приложение. Защо ви е чуждият език ако не можете да го приложите за придобиване на знания? Защо ви е светлината, ако тя не може да разкрие света пред вас? Без зрение, без светлина, човек остава сляп, невежа. За невежия светът представя затворена книга. В родения от Духа се събуждат нови чувства и способности, каквито и сам той не е подозирал. Той вижда нещата и отдалеч, и отблизо. Той вижда, какво става и в този, и в онзи град. Това са неща, които за обикновено родените са невъзможни. Роденият от Бога не може да попадне в мрежата на разбойници. Той е свободен и от лошите условия. Защо? - Защото всичко предвижда. Като минава през някоя гора, той знае предварително, къде са се настанили разбойници и ги отбягва. Роденият от Бога има светъл ум с който ясно вижда нещата. 

 

Мнозина се стремят към духовния живот, но те трябва да знаят, че духовният живот изисква от човека да разбира възможностите, които са вложени в него. Щом разбира и знае с какви възможности разполага, той може да се ползва от благата на живота. Какви възможности има в рибата? Рибата има една възможност - да плава във водата. Тя не може да говори, не може да пише, не може да слуша лекции. Ако иска да придобие друга възможност, освен тази, която има, рибата трябва да излезе от водата, да напусне тия неблагоприятни условия. Какво може да стане от рибата? Човек не може да стане, но тя има възможност поне птица да стане. И като птица тя не може да има големи възможности. Единствената форма, която дава повече възможности за постижения на блага, това е човешката. Под думата "човек" ние разбираме само онзи, който е роден от Бога. Да се роди човек от Бога, това не е прост процес. За да дойде до новораждане, човек е минал през много процеси. Като не мисли, човек пита, дали има друг свят, освен този на земята. Този човек познава един свят само, но и него не познава, както трябва. Той не знае, че и в света, в който живее, стават ред сложни процеси. И рибата пита, съществува ли друг свят, освен рибния. Има друг свят, освен рибния - той е светът на птиците, на хвъркатите същества. Ако птицата пита, има ли друг свят, освен техния ще - кажем, че съществува друг свят, освен птичия - светът на млекопитаещите. Ако някое млекопитаещо зададе същия въпрос, ще му отговорим, че, освен техния свят, съществува друг, по-организиран и висок - светът на хората. Ако и човек запита, има ли по-висок свят от човешкия, ще му отговорим, че има свят по-висок от човешкия - той е светът на ангелите. Съществата от ангелския свят имат по-правилни и широки разбирания от тия на хората. В ангелския свят няма затвори, бесилки, гробища; в ангелския свят не съществуват мъчения, нещастия, спорове. Там има голямо изобилие на ядене и пиене. Всички имат условия да се учат, да се развиват. Там всеки живее, колкото иска. - Вярно ли е това? - За мене, който виждам нещата, е вярно. Аз не се нуждая от вяра, няма защо да ме уверяват. Вярвам в това, което виждам. Седи един сляп човек при мене и ме пита: Вярваш ли в светлината? - Няма защо да вярвам в светлината, аз я виждам. Слепият се нуждае от вяра, но за онзи, който вижда, вярата се превръща в знание. 

 

"Ако се не родите изново, не можете да влезете в Царството Божие". Новораждането подразбира отваряне на нов свят в който човек трябва да влезе.                                              

 

Беседа от Учителя 14 август, 1935 , 5 ч.с.  

 

Човек сам трябва да се насърдчава. Още със ставането си от сън, кажете си: Аз съм добър и способен човек. Не съм проявил още способностите си, но един ден ще ги проявя. Днес съм неизлюпено яйце, но когато намеря квачката, която е определена да ме измъти, от мене ще излезе човек с дарби и способности. Ако сами не се насърдчавате, отвън никой не може да ви насърдчи. Това е един от методите на самовъзпитанието. 

 

“Път към Живота”, “Правилни отношения” стр. 118. 

 

 ***

 

Числото 3 е място на безопасността.

 

Като знае характера на хората, природата избира специфични методи за възпитанието на всеки човек. Тройката е подбудителна сила, която заставя човека да работи. Числото три е закон на волята, която уравновесява силите на ума и на сърцето.

 

Справедливост,  ,Лекция от Учителя, държана на 13 март, 1931 г. София

 

Тройката означава бъдещето на човека. Търсете ли щастие, търсете го в бъдещето, в закона на числото три.

 

Специфична работа”, стр. 73; 94 

 

В миналото мъдреците са рисували триъгълници, като символи. При нещастие в живота, материалното е горе, а духовното - долу. При щастието, материалният живот е долу, а духовният - горе. Така е в природата, т.е. в разумния живот. И наистина, ако измениш нещата в човека, ти ще произведеш катастрофа..

 

             „равностранен триъгълник, т.е. закон на равновесие” 

 

разумният живот не е нищо друго, освен стремеж нагоре. Като поеме тази посока, разумният човек образува равностранен триъгълник, по който се движат неговите мисли, чувства и постъпки. Разумният живот подразбира хармония между мислите, чувствата и постъпките на човека. Като живее, той образува равностранния триъгълник - форма на разумността.

 

„Разбраната скръб” , Лекция от Учителя, държана на 21 октомври, 1931 г.  

 

Дръжте в ума си образа на равностранния триъгълник, като представа за правилното развитие на човека, в умствено сърдечно и физическо отношение.

 

„Правилна преценка”,  Лекция от Учителя, държана на 29 май, 1931 г.

 

 Равностранният триъгълник е основа на Бялото Братство и затова първият триъгълник в геометрията е равностранният.

 

Беседи и упътвания 1920 г. 96 стр.d3.jpgСега ние употребяваме символичния език, понеже символите съкращават времето

 

“АНАНИЙ И САПФИРА”  Беседа, държана на 20. ХI. 1921 г. в София.  

 

Като започнете да разбирате символите1 на природата, ще четете,по тях и ще се обогатявате със знания.

 

Двете посоки, Лекция от Учителя държана на 5 април, 1922 г.  

 

чертае се равностранен триъгълник, в пресечната точка на височините - центъра на описаната около триъгълника окръжност. Пренасяне на точките на чист лист или на обратната страна на листа, начертаванебез височини. По няколко минути (~3-7) на ден концентрация във фигурата, без мигане, върха на триъгълника да сочи нагоре.

 


 

1 “Както ня­ко­га вли­яни­ето на външ­на­та свет­ли­на е съз­да­ла очи­те от не­чув­с­т­ви­тел­ни органи, точ­но та­ка и от­да­ва­не­то на сим­во­ли­те от ду­хов­ния свят съз­да­ва ор­га­ни за въз­п­ри­ема­не на ду­хов­ния свят..”

 

сим­во­ли­те и об­ра­зи­те и из­в­ле­че­ни­те дейс­т­ви­тел­но от при­ро­да­та и съ­щи­на­та на по­-вис­ши­те све­то­ве съ­от­но­ше­ния меж­ду чис­ла и форми, ко­га­то са при­ети от душата, под­буж­дат в нея ис­тин­с­ки ду­шевни си­ли под фор­ма­та на представи, мисли, идеи и усещания, те имат фор­ми­ра­що въз­дейс­т­ви­е­.”

“сим­во­ли­те са ва­яте­ли на ду­ша­та ни. Те из­пъл­ват ду­ша­та ни със си­ла и въздействие, те са на­й-­ве­ли­ки­те и ефек­тив­ни въз­пи­та­те­ли на чо­веш­кия ни род.” Р.Щайнер – GA 101 - II

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019