История

Космогонията на Боян Мага и Богомилите

Печат

Космогонията на Боян Мага и Богомилите

Спас Мавров, Казанлък

 

В света съществува мнението, че Богомилството и неговата духовно-социална система за живот е ерес в християнството. Аз твърдя, че е точно обратното: Богомилството е последният опит на колобърството дапромени новата държавна религия Християнство, която във Ватиканския и Патриаршеския си вид е ерес спрямо духовното Учение на Иисус Христос. Христовият принцип, ясно изразен в завета, че хората са равни и равноправни братя на Един и Единствен БОГ-ОТЕЦ „Иже си на небесех!”, е пряко и естествено следствие от Основния Завет на българите в Тангризма: Душа - душа да не поробва и Дух духа да не подвежда, пряко от който произтича дори много късната Търновска конституция, в която пише, че всеки роб, стъпил на българска земя става свободен!

Когато говорим за богомилството, ние говорим за идеите и космогоничните възгледи на Боян Мага. Името Боян, както и прозвището Маг не са имена на личността Бениамин, а звания типични за българската колобърска традиция. Сакралната сричка Бо отбелязва специфично духовно ниво на развитие в колобърството, а Ян означава мъж. Така Бо+Ян = душа на мъж в ниво БО. Маг – означава от дълбока древност съвършен учител, лечител и покровител на хората.

Основният принос на Богомилите е техният опит да върнат космогоничните знания на българите в  истинското Учение на Иисус Христос, което пряко произхожда от Тангризма, в епохата на наложилата се християнска идея за отношенията между хората и особено след тежките идейни деформации, които внедрява юдеинът Савел, самонарекъл се Павел. Той „де факто” юдаизира християнството и насажда еврейските вярвания на младия християнски свят. А според твърденията на Богомилите, свързва изкуствено Христовия принцип с расовата доктрина на Мойсей.

Съществената разлика между Космогониите на Тангризма и Християнството, приело юдейската космогония за своя, е в определените от Боян Мага Сили РА и ЗО като основни Творчески принципи във Вселената. Според богомилите вселената е Бинарна. Това противоречи принципно на внушението, че вселената и Творенето в нея принадлежи на антропоморфния Бог в юдаизма, който се проявява в три Свои принципа: Бог, Господ Бог и Господ. Библията регламентира Господ Бог и Господ като творци на планетата Земя и химико-биологичния живот на нея. Така Йехова – Господът на планетата Земя, става естествен и непосредствен творец на видовете. Което не е вярно, защото той само казва на семената и родовете да възпроизведат растителния и животинския свят. Семената и Родовете – не са негови. Йехова само дава разпореждането си  да се проявят те на планетата. Цялата Библия става безпредметна доктрина, щом антропоморфният „творец” Йехова се замени с Бинарността на Вселената.

На второ място богомилството разглежда Как в живота на хората могат да се прилагат принципите на квантовата и атомна предопределеност - Редът във Вселената и Законите на материалната му организация във видимия свят – Видовете и Родовете в  планетарния Живот. Това е принципно нова идея за бинарната вселена и проявите на Силите в четирите реалности: кваркова, квантова, атомна и молекулна. Редът и Видовете определят механизма за реализацията на НЕпроявената вселена в Проявена вселена, които условно можем да наречем Невидим и Видим свят. В духовния свят на хората, преди богомилите, космогония с такава дълбочина и знание за ПредСътворителния период и Сътворението на Света, няма.

Третият и изключително важен въпрос, който юдаизмът, папизмът и патриаршията не успяват да преглътнат, е въпросът за социалната организация на обществото – Общиарията. Общиарният принцип на живот е коренно различен от властолюбието и антагонизма, съществуващи като неразделна част от доктрините на юдаизма, папизма и патриаршеството.

Разгледан е и един съществен въпрос от организацията на Проявения (видим) свят  – Редовият принцип за създаването на Видовете в Царствата. Този въпрос не е анализиран и разглеждан от нито една доктрина в нашата цивилизация. А той е чисто алхимичен и кардинално важен проблем за разбирането на Вселената и проявяването ѝ в материалния свят, какъвто е нашият – на Земята. Този е Четвъртият кардинален въпрос в космогонията на богомилите, коренно различен от библейския. Единствено Богомилската космогония разглежда принципно и детайлно двата основни символа за създаването на Невидимия и Видимия свят:  Творенето и Съ-творенето.

Творенето е творческо пресичане на Идея (непроявен свят) с Възможности (проявен свят). Понятията Идея и Възможности, в смисъла на творческата потентност, трябва да се разглеждат като динамика за която и да е от споменатите четири реалности на Вселената – когато те възникват една от друга.

В Библията на юдаизма липсва ясна космогония на вселената – съществуват неубедителни текстове, които имат повече констативно-информативен характер, вместо разяснителен и познавателен. И това не трябва да ни изненадва, защото Сътворението, описано там, се отнася за ТОЗИ свят – за Съ-творчеството на Княза на планетата – Луцифер, който не притежава космогонични възможности. Той  сам определя, че всичко което става на земята е според Семето и Рода му.

Битие, Първа глава/21: „И сътвори Бог големи риби и всякакъв вид животни-влечуги, които произведе водата, според рода им.”

и стих22: „…да произведе земята живи души според рода им, добитък и гадини и земни зверове според рода им”.

Така описаното тук Сътворение се отнася за проявяването във Видимия свят, в битието, от семената и родовете, които вече са готови, тоест творени са преди  Йехова от БОГ, а не от него - Господа на планетата.

Показателно за твърдението на богомилите, че Вселената и всичко в нея е БИнарно, е текстът от Първи стих, Първа глава от книга Битие:

В начало Бог сътвори небето и земята.

Този текст недвусмислено обозначава Началото на творческата дейност на Бога, а не на Йехова. Сътворението в Библията започва от Небето и Земята, тоест от Проявения, Видим свят – четвъртата  реалност. И нито дума за НЕпроявения – за света на Бога Отец на Вселената. Богът твори Небето и Земята, а не Господът на планетата Йехова.Ако анализираме  внимателно става ясно, че творчеството в Битие започва от проявяването на Атомната  и Молекулната реалности – химико-физичния свят на материята.

За разлика от Библейските констатации за Проявения свят, Богомилското учение разглежда процесите на Творенето и Съ-творенето в неговите ДВЕ съществени и принципни части, плюс изключително важното Равновесие.

Равновесието е Петият кардинален въпрос за еволюцията на Вселената, който доказва дълбокото знание, което богомилите са имали за нея. Без този съществен процес  Вселената не е възможно да се развива.

Равновесието е свързано със знанието, че Вселената има Четири реалностии че трансформациите на тези реалности една в друга задължително са предхождани от цикъла на Равновесието. Ако Йехова знаеше за този Закон за трансмутациите на Вселенните реалности, щеше да обясни откъде идват семената и родовете на растителния и животинския свят и т.н.

Шестият принос е разбирането на богомилите за разделянето на Космогоничните Цикли на Две части с по 36 етапа на проявяване и реализиране. Отново намираме Знание, свързано с битието на Вселената като Цялост: ДВА Цикъла (НЕпроявен(невидим) и Проявен(видим) свят), всеки реализиран в 36 Етапа – нивата на трансмутационните процеси във Вселената и Съзнанието.

Обръщам внимание на този изключителен факт, защото в Тангризма това знание е базово, фундаментално. Богомилите са познавали Тангризма основно и прецизно, защото ТЕ и само ТЕ са завещали на човечеството знанието за 36-те етапа на развитието на енерго-материалния свят във Вселената, включително и 36-те нива на еволюция на човешкото съзнание.

Отбелязах,че Космогонията на богомилите се развива в  Две части с по Шест глави и 36 етапа. Общият сбор на тези етапи дава общия сбор на учениците на Иисус Христос от така наречения негов външен кръг (72 души). А броят на учениците от вътрешния кръг е 12, което ясно определя космогоничните етапи на обучението на душите наричани Посветени или Ученици, в един цикъл на обучение. Богомилите са знаели за този числен състав и неговата сакрална форма, защото вдъхновител и идеолог на Богомилството е Боян Мага – колобър-катар и посветен от ранга на Иисус (но не Христос). Страхът на юдаизма и папизма, че някой може да разкрие тайните на древното българско и единственото монотеистично учение на земята – Тангризма, ги разлюлява до такава степен, че и те като Йехова, когато на хората„им се отварят очите”, пристъпват към безчовечни методи, за да премахнат Знанието, способно да срине из основи Библията и скалъпената от Павел и Църковните Събори „канонизация на християнското” учение. Под булото на измислената ерес ранното църковно християнство заля основите на Христовата църква с кръв и страдания, които преди това бележеха само пътя на доктрината на Мойсей и на католика Борис Първи – Михаил. Те не могат  да издържат на идеите  на Общиарията - при пълно равноправие без значение на пол, раса и прочие характеристики на членовете ѝ изразено ясно в духовните категорииСвобода, Равенство и Братство. Богомилството наистина е ерес по отношение на папизма, патриаршията и най-вече на юдаизма, където за равенство и братство и дума не може да става.

Седмият принос е българският богомилския календар  съобразен със смисъла и същността на космичните закони. Всички месеци са имали по 36 дни, а всяка „седмица” по 6 дни. Всички те съставят хармонично и ритмично Десетте месеца на годината – според Слънчевия ритъм. Датите, дните и празниците са неподвижни. Този принцип за систематизиране на космичните цикли в календар е безпрецедентен на земята и е познат само на българите. А сега да си спомним и факта, че единствено българският календар има Нулев ден – Игнажден (Еднажден) - ден на Равновесието между двата годишни цикъла. Този факт не отбелязва само теоретично космично знание,  а и практика прилагана в бита на българите. Нулевият ден в българския календар е астрономичен репер, а не само календарна компенсация, както е в съвременния Григориански календар, затова трябва да бъде  през декември, а не в края на измисления февруари. Едно е да определиш Ден на Равновесието в реалното астрономично време, друго да го прибавяш или изваждаш през февруари – два месеца след започването на астрономичния цикъл.

Както казах по-горе Богомилите имат знание за дуалността на вселената и световете в нея – едновременното съществуване на двата основни Принципа – Творческата сила РА и Разрушителната сила ЗО. Йехова също не може да избяга от този Вселенен принцип на развитието, затова стриктно пази и крие възможността човеците да познават Принципа за Добро и Зло, което всъщност е знанието за дуалността на  космичното проявление. А когато те го разбират, съвсем по бащински и обичливо ги изгонва от Рая. От страх да не разберат, че Вселената е БИнарна, че добро и зло са Догма на Вселената, въпреки че Първият стих от първата глава на Битие подчертава именно тази идея – Небе и Земя –  имената на Проявената БИнарната вселена: Небесната и Поднебесната.

В Десетте заповеди на Богомилите към Маговете и Първосвещениците - проповедници на богомилството, намираме безпрецедентно знание: знанието за мъртвата точка и живата дейност на двете Сили. За да разберем значението на този факт ще разгледаме тези Два първи етапа от Сътворението в Богомилската Касмогония, които нямат аналог в друга космогония на земята.

ЧАСТЪ ПЪРВА*

МИРОВЪЗРЕНИЕ (Сътворението на света)

Глава Първа:

НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТЪ НА ПЪРВАТА ЧАСТЪ ОТЪ            МИРОВОТО СЪТВОРЕНИЕ

                                                 Етап  0 

                                         Мъртва точка

              Догма: Началото бе мъртва точка, а първичност бяха само

                 Силата на сътворението и Силата на разрушението

РАЗКЪСВАНЕ НА МЪРТВАТА ТОЧКА

Силата на сътворението и силата на разрушението са били затворени дълго време така в тази мъртва точка, от която нищо не се е почвало и в която нищо не се е свършвало.

Силата на сътворението, като творческа сила, не е могла да бъде вечно в тази мъртва точка, в която е била държана от силата на разрушението.

Тласкана от съзнанието за творчество, силата на сътворението влиза в борба със силата на разрушението и тая борба свършва най-сетне с разкъсването на мъртвата точка, за да се премине от небитие към битие, т.е. да се почне мировото сътворение, сътворението на света.

Обърнете  внимание на понятията Мирово сътворение и Сътворение на света. Нека обърнем внимание на факта, че още в началото МИРОВЪЗРЕНИЕ се пояснява в скоби от А. Глогов като Сътворение на света. Става ясно, че самият автор е сметнал за нужно да поясни това понятие. Аз мисля, че мировъзрение, в логиката на възникналата нужда да бъде обяснявано разбираемо за читателите от 1942 година, вече с напълно християнизиран светоглед, означава Мирово – Вселенно сътворение, а не сътворение на Света (земята), което е само част от Мировотои затова е разисквано едва във Втори етап. Така още в самото начало СЪтворението се явява като Мирово и Светово. Разграничението е явно и естествено за космогоничното мислене на богомилите, които са знаели и категорично твърдят, че Творенето е дуален процес като Сили и като Обекти на творчеството – Вселената и Световете в нея. Така е и в Тангризма.

Описаният в книгата процес на Сътворението дава ясна представа за знанието на богомилите за Света на идеите - кварковото зараждане. Преднаносвят – НЕпроявеният (невидим) свят на Вселената( небитие).

Както отбелязва и пояснителният текст в Етап 0, основната разлика в процеса е преминаването на творчеството от НЕбитие в БИтие. В алхимията на Тангризма това означава, че кварковият и квантовият свят са преминали от състояние на организираност в процес на трансмутация. Трансмутацията им се изразява в „свиването” на квантите до нуклони, което „де факто” е разширението им в химически свят - атомната реалност. Това „свиване” се осъществява от Силата, наречена Етер, за която нито Библията, нито науката знаят нещо определено.Опитът на Менделеев да я въведе в научния свят е бил безкомпромисно ликвидиран.

Субстанциите на наносвета са субсъстоянието на Непроявената в нищо Вселена – състоянието Мъртва точка, както я наричат богомилите. В сакралната символика символът който я изразява е

Точката в кръга, която е Словото, Синът, Началото на реализацията, е и… всеки човек, роден в Живота: Аз и Отца едно сме! Всеки от нас ев Центъра на Живота, но и в центъра на Вселената, еднакво далеч от всичко в реалните ѝ граници и еднакво близо до всичко в субективната ѝ същност.

Разделянето на Обективната реалност (Вселената) и Субективния реален свят, в който живее Човекът, е всъщност единственото делене на Цялото. Така НЕвидимата вселена и Видимата вселена са всъщност единно цяло, което субективно може да се определя, но обективно – няма как! Затова богомилите (Боян Мага) са уникални в твърдението, че съществува Мъртва точка – Нулева реалност, която не е Нищо пълно с Нищо, а Нещо, което още не е станало на Неща -реализираните четири реалности. Тогава тези четири реалности (кваркова, квантова, атомна и молекулна) не са нищо друго освен Неща от Нещото, в което обективно съществуват само две Сили - РА и ЗО, а субективно – всичко, което двете могат да реализират чрез собствените си потенции. Според Богомилите Мировата реалност трябва да се дели на Непроявена (етап О) и Проявена (етап 1.          Ако Сингуларността е вярна и има някакво значение, то тя е оправдана само в този символ – код на Вселената. Тя е сингуларност като начало в статичност (точката преди взривът), защото можем да означим идеята за всеобщ космически разум (Бог) – причина за всичко. Точката е геометричният двумерен символ на Бога (кръгът), но не го регистрира, а само обозначава Общото за всички реализации в сферата. Точката е ТО – всичко, което осмисляме и смисляме в творчеството на понятието Бог.

Бог в неговия чист вид за нас е Танг РА (звездата Алциона от съзвездие „Квачката с пиленцата” (Плеяди), която е Централното Слънце на нашата Вселена. БОГ (Танг-РА) е потенцията на Вселената. Господ Бог е Елохимният Син (звезда, Амон Ра), която с плазмената си потенция осъществява „пресукването” на квантовия свят, за да стане атомната реалност. Амон Ра е потенцията на възможността да се образува материалния свят на планетите… на които е в СЪ-творчество с планетният Господ – Княза на планетата. За нашата планета е Луцифер или Йехова както го наричат в юдаизма.

Структурно погледнато Проявяването на  вселената от физическата ѝ реалност (кварков и квантов свят) до химическата ѝ организация (атомна и молекулна) е троично: БОГ, Господ Бог и Господ. Символ на този троичен процес на реализацията на вселената е Триквестерът , който илюстрира трите Качества на Единния (Танг РА).

Всичко казано тук се съдържа в знанието, вложено в Мъртвата точка на богомилското учение – границата между НЕпроявения и Проявения свят:НЕбитие и БИтие.

                          Сега да отидем на следващия етап.          

                                      Етап 1. Първото Сътворение:  ТЯЛО

Догма: Началото бе мъртва точка, а първичност бяха само

Силата на сътворението и Силата на разрушението

СЪТВОРЕНИЕ:

За силата на сътворението първоначално бе нужно осезание, и първото единствено осезание, върху което тя се спря по замисъл и което тя поиска да създаде бе: тяло. От него и започва битието.

  Много важно е да разберем, че под символа Тяло трябва да се разбира възможността наносветът (кварковата и квантова реалности) да започне трансмутационни процеси, при които двете да образуват Атомния свят – първият атом – първото „тяло” (нуклонът) на атомната реалност, която вече е Проявения свят. И Антон Глогов дава веднага указанието че: „ОТЪ него започва битието”. БИтието не може да бъде от друг свят освен от Атомната реалност, защото атомът е първото зародено тяло в Проявената действителност, която наричаме планетарен Живот. Това е зараждането на космическата материя, която е в основата на химическите светове – химиосферите като нашата Земя. Затова следващият Етап при богомилите – Етап 2 – се нарича Сътворение на Земята  - изграждането на цялата химиосфера, а не само на едно тяло (атомът изобщо). Но сега, в Етап 1 все още се разискват проявите на субатомния свят. Разбираме, че Тяло и Земя не са синоними.

Казано алхимично: фаза, в която започва своята велика трансмутация квантовият свят, за да се появи нуклонът – атомната реалност  - тяло – както го наричат богомилите. Нуклонът, ядрото на атома, е  бинарен – протон и неутрон. Във физически смисъл той наистина е първото тяло. После идва Ред на електроните и се получава Тяло, в което атомната потенция се разширява до способността да създава молекулна реалност. Реалност, осъществена от  способността на електрона да образува структура… не само тяло, а вече и структура (молекула) чрез валентността – способността за разширение на атомния свят в молекулен. И… Светът става реалност – химическа реалност. Редът на тази Себеосъщественост на Творческата сила РА позволява в света да се развиват Родовете –  биполярният полов свят.

В сакралната символика на колобрите целият описан тук процес се илюстрира чрез символите  и , които означават Бога  реализиран в Планетите (квадрата)  - Саракта на българите. Така Богът на Българите ТангРА, във физическата реалност  на  планетата Земя, символично става  . Ето какво знание откриваме закодирано в сакралните текстове на Етап О и Етап 1.

 

Спирам дотук с анализа на богомилската космогония. Всички други етапи поотделно и аналитично разглеждат процесите на Творенето и Сътворчеството във вселената в нейните тридесет и шест цикъла на проявяване

Учението на Боян Мага е учение за Единството, в което Субектът (човекът) започва да се идентифицира с Обекта (вселената) и това Дао състояние става реално съзнание. И понеже е реалност в живота, няма как да се изреже от Живота, което означава, че богомилите са имали ясно съзнание за какво е говорил Иисус Христос и кое от Учението му трябва да се реализира като начин на живот в опороченото от институциите християнство.

------------------------------------------

 *Всички цитати са взети от книгата на Антон Глогов Богомилското учение от 1935 г., фототипно преиздадена: през 1942 г. от Издател Ст.Атанасов,София; през 2000 г. от Изд.къща „Глаголица ООД” и през 2006 г. от „Хелиопол”,София. 

 

Ноември 2014 г.

Доклад изнесен на Варненската конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“ XIX национална конференция 

 

Източник: http://www.istor-konf-varna.com