Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Предисловие

Първа част

(Продължение)

"Пътят избира за образец сам себе си"
Егор Лобусов - калиграф
(калиграфия с цинобър)

А в продължение на месеци и години от живота нима не е трудно да бъде постигнато изпълнението на желанието да се достигне безсмъртие, да бъде върнато състоянието на младенец, да се отхвърли старостта, да се преобразува вътрешната същност, за да се отправи практикуващият към небесата - нима всичко това не е толкова трудно да се постигне?! Това е изключително трудно.

Затова адептите от сегашната епоха изпадат в заблуждения и лъжи, които приемат за истина(42), не достигат(43) до истинността на тайнствения Закон(44), гневно отхвърлят, като лъжливи речите на всички свети безсмъртни(45), боят се от проникновенията на небесния механизъм и прилагат числови комбинации към имената(46). Сред тях се срещат такива, които се придържат към метода за задържане на дъха, благодарение на който може да се забрави за механизма и да се пресече мисленето(47). Практиката на тези хора основно се отъждествява със седящата медитация, на която учат двете Колесници(48). Ако усърдно се осъществява това, то може да се изпадне в състояние на ментална съсредоточеност, концентрация и да се извиси Духа извън пределите на физическото тяло.

(42)Тук се заимства от будистката теория - викалпа, което е съзнание на лъжливи ментални състояния, приемащи се за реалност.

(43)Постигат (У) - дословно "осветляват се", "пробуждат се (за истината)". Йероглифът за това състояние, Джан Бодуан използва в заглавието на труда си.

(44)Тайнственият Закон (първоначално - Благо Учение) - философска концепция на Махаянския Будизъм.

(45)Светите безсмъртни - святи, реализиращи целта на Даоизма: безсмъртие.

(46)С други думи, изпитващи страх пред проникване в същността на реалността и абсолютизиращи нумерологията, като единствено явяващ се език за описание на реалността, но не и самата действителност.

(47)Трябва да се достигне до пълно спиране на дейността на съзнанието и мисленето. [мисълта (И) - бел. пр.]

(48)Има се предвид долната Колесница (пътят към просветлението) в Будизма - Колесница на учениците; и Буди (Буди-за-себе-си), съставляващи Хинаяна, малката Колесница (от санскрит, हीनयान, „малка колесница“ или „тесен път“, само земният).

Обаче духът на семенната течност (есенция) се отнася към Ин и благодарение на него е трудно да се укрепи жилището(49) и това не трябва да заменя механизма (способа) за удължаване на телесния живот. Затова и ненамирането на начини за връщане назад и обрат, е като основа на използването на метали и живак, и ако действително е възможно да се върне силата Ян и да се подменят тленните кости с нетленни (безсмъртни), като по сред бял ден се отиде на небесата?(50)

(49)Става въпрос за човешкото тяло.

(50)Това са Небесните безсмъртни (тян сян). [Безсмъртните се делят, според вярването - на три вида: Небесни, Земни и освободени от тялото си. бел. пр.]

Защото претопяването на златен разтвор и дестилирането на цинобъра - това е нещото, което е трудно да се изучи, но при което с лекота се постига успех. Занимавайки се с тази практика е нужно да се проникне в същността на Ин и Ян, да се осъществят задълбочени трансформации, да се повдигнат двете пневми по Жълтия Път(51), да се съединят трите природни същности в Изначалния Дворец(52), да се съберат петте първоелемента(53), да се обединят и хармонизират четирите образа(54), да се направи така, че драконът да засъска, а тигърът да засвири(55), така че мъжът да започне, а жената да го следва, така че в нефритения триножник(56) да се вари храната, огънят да се разгаря в златна пещ(57). В началото съкровената перла притежава образ, а Великото Първоначално се завръща към своята автентичност и всичко това се осъществява мигновено, съхранява се вечно и безпределно дарява блаженство. И така до премахване на опасностите и пресичане на преградата от мисли следва самия най-сериозен образ, отнасящ се до култивиране на придобитото и задържане на добавеното(58), култивиране и правилно разбиране на пълнотата.

(51)Жълтият Път (хуан дао): енергиен срединен канал (меридиан), простиращ се от основата на гръбнака, или перинеума до върха на главата, или общо название на каналите жен май и ду май, идващ вертикално от предната и тилната страна на тялото. Канал ду май (предносрединен меридиан) идва от перинеума, през пъпа към вътрешната страна на долната устна, канал жен май (задносрединен меридиан) - от перинеума, по протежение на гръбначния стълб, през върха на главата (точка бай хуей) до горната устна. Заедно те образуват "Малкият небесен кръг" (сяо джоу тян), играещ значителна роля в даоската вътрешна алхимия. Каналът жен май е свързан с бъбреците и се нарича Чер Път (черният цвят - цветът на стихиите, "код" съответстващ на бъбреците); каналът ду май се нарича Червен Път и съответства на сърцето (цветът на стихията "Огън"). Междинният централен канал се нарича Жълт Път, тъй като жълтото е цвета на стихията "Земя" (център).

 

 

 

 

 

(52)Трите природни същности - "сокът на Дървото", "семето на Метала" и "природата на Земята" - изходните пневми Ян и Ин и тяхното съчетание. Изначалният дворец - Долното цинобърно поле (дан тян), разположено малко по-ниско от пъпа.

(53)Да се съберат петте елемента - събиране в едно на петте описани енергии на вътрешните органи, белязани с петте стихии (елементи).

(54)Съединяване и хармонизиране на четирите образа - тук: да се постигне хармония на пневмите, свързани с функциите на органите на зрението, слуха, дишането и вкуса. 

(55)Образи, означаващи движението на "истинния живак" и рождението на "истинното олово", т.е. пневмите Ин и Ян. Живак - дракон, олово - тигър.

(56)Мъж и жена - пневми Ян (изначален дух) и Ин (изначално семе). Нефритеният триножник (юй дин) - Горното цинобърно поле (ни бан) в мозъка.

(57)Златната пещ (дзин лу) - Средното цинобърно поле в областта на слънчевия сплит. 

(58)Фразата произлиза от "И Дзин" - (хексаграма "недоразвитост" - мън [Тя се състои от две триграми - долна триграма "Вода" - податливост, опасност, капан и горна триграма "Планина" - владетел, висша твърдост. Изразява отношенията между незрелия юноша, ученик и възрастния, учител. Възрастният, благодарение на мъдрата си пасивност е способен да използва видимата си слабост в могъщество. бел. пр.]) и Дао Дъ Дзин, джан 9 - "движение към унищожение" (придържането и оставянето му на тайно място е по-лошо от това просто да се сложи край. 

["Завършиш ли своето дело(колкото и да е велико), оттегли се." бел. пр.]) 

У Джан Бодуан става въпрос за внимателното отношение към стихията (елемента) "Огън" (хо хоу).

Трябва да съхрани своята женственост и да обхване единството(59).

Тогава по естествен начин се възстановява пневмата, пораждаща Ян и бива унищожена пагубната форма Ин, пневмата по време на всички периоди обхваща целия кръг(60), зародишът захвърля утробата и се осъществява божествена трансформация. 

 

 

Името на такъв човек бива занесено в списъка на безсмъртните, ще го нарекат съвършен и това ще е времето, в което се възвеличава подвига на всеки съвършен. Сега някои от тези учени са такива, че едни от тях вярват, че оловото и живака са двете пневми, а на петте вътрешни органа отговарят петте първоелемента. На сърцето и бъбреците съответстват триграмите "Вода" (кан) и "Огън" (ли), на черния дроб и белия дроб съответстват дракона и тигъра. Те използват духа и пневмата, както син и майка, задържат слюнката и сока(61), както оловото и живака, и не знаят за плуващия и потъващия, не могат да направят разлика между стопанина и госта. Защо е нужно за собствено богатство да се смятат чуждите вещи? Защо да се дава чуждо име на своя роден син? Нима не е неясно, как металът и дървото се преодоляват един-друг - това е съкровен финес. Нима не е неясно, как силите на  Ин и Ян взаимодействат една с друга - това е дълбока тайнственост? Когато това е така, Слънцето и Луната изгубват своя път, оловото и живака излизат от пещта. Онези, които желаят да узнаят за концепцията и образуването на дестилацията на цинобъра, не трябва да се отделят от това.

 

 

Казват, че учението на Лао Дзъ, оставено в Дао дъ дзин, е израз на същото виждане за света.  Както и, че майсторството в играта Го (Gо, яп.) или Уейчи (Wei Chi, кит.) е проява на разбирането на книгата на промените .... 

 

(59)Обединение на цитатите джан 22 - "ползата от скромността" и джан 28 - "възвръщане към простотата" на Дао Дъ Дзин: "В този образ съвършено мъдрият обгръща единството и се превръща в образец за Поднебесната" –

["Ето защо Мъдрецът обхваща единствотои служи за пример в Поднебесната." бел. пр.]

(джан 22); 

"Този който познава своята женствена енергия и запазва своята мъжественост се превръща в пътека за Поднебесната" –

["Който знае своята слава,но не се удостоявае пролом в Поднебесната,Който е пролом в Поднебесната,постига постоянната Добродетел,връща се към простото." бел. пр.]

 (джан 28).

В контекста на вътрешната алхимия това значи съхранение покоя на духа по време на процедурите по очистване и нагряване.

(60)Става въпрос за цикъла на приложението на стихията "Огън" в хода на вътрешните алхимически процедури (хо хоу), наподобяващи редуването на сезоните (увеличаване на топлината - лято, намаляване - зима).

(61)Иде реч за тези, които са привързани към материалния израз на енергията - пневмата (или Ци), а не към самите енергии.

От самото си юношество аз обичах Пътя на Дао и се стремих да достигна до всички съчинения и канонически текстове на трите учения, като работих и нагоре към трудовете за закона и наказанието, математика, медицина и семантика, военно дело, астрономия, география, изкуството за определяне на щастливи и нещастни дни, сроковете на смъртта и раждането, но нищо не удовлетворяваше моето сърце напълно.  Само единствено едно - изкуството за златото и цинобъра. Безупречно изучавах всички канони и песни, стихове и трактати; вещината, умението, познанието, способностите, опитността на всички школи на мисълта. 

 

 

 

Превод от руски език: 

Silviya Manuel (Endless)

 

 

Следва продължение

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019