30. Животът на Учителите 2-5

| Печат |

5

 След тръгването му (на Исус ), ние седнахме и един от нас попита Емил, дали всеки от нас може да придобие способността да лекува. Той отговори: Не можем да придобием способността да лекуваме, освен ако не се научим да се върнем към произхода на нещата. Ние няма да получим надмощие над всякакви несъответствия, освен ако не разберем до определена степен, че те не идват от Бог. Божествеността, която оформя вашите съдби, не е мощна личност, която те оформя, както грънчарят оформя своята глина. Това е една голяма божествена сила, която се намира във вас и около вас. Тя се намира също във всяка субстанция и около всяка материя. Можете да прибегнете по желание към тази сила. Ако не разберете това, няма да имате доверие в себе си. Най-голямото лекарство против дисхармонията е да знаете, че тя не идва от Бог, че Бог никога не я е сътворил. 

Мозъкът има способността да събира и регистрира вълните, които са издадени от един предмет и предадени чрез окото. Той регистрира вълните на светлината, на сенките, на цветовете. Той също има способността да ги екстериоризира като ги възпроизведе, благодарение на вътрешното виждане. Тогава ние можем наново да ги приемем като видими образите. Вие използвате този феномен с вашия фотоапарат всеки път, когато излагате на светлината една чувствителна плака. Тя получава и регистрира вибрациите, които са издадени от предмета, който искате да снимате. След което трябва да се фиксират резултатите върху плаката, за да могат да станат трайни и видими. След не много време, вие ще откриете, че може да се регистрират и прожектират движенията и цветовете на фотографираните предмети. Ще се започне с фиксирането, после ще се прожектира светлината и цветовете със скоростта на вибрирането, които те са имали по времето на регистрирането им.

Това същото се отнася и до мислите, думите и действията. Всяка група от избрани мозъчни клетки регистрира серията от вибрации, която им съответства. Когато тези вибрации се проектират повторно, можем да ги възпроизведем точно в първоначалния им ритъм, тъй като селективните клетки са били поддържани всяка една от тях, в своята собствена функция.

Една друга серия от селективни мозъчни клетки може да приеме, регистрира и фиксира, след което отново да възпроизведе и проектира вибрациите на мислите, действията, движенията и външността, излъчени от други тела и форми. Тези клетки позволяват да помогнат на други, и да си помогнат и на себе си да контролират мисълта. Именно чрез тяхното посредничество се получават аварии и катастрофи, като войни, земетресения, наводнения, пожари, и всички тези нещастия, на които смъртният човек е обект. Някой вижда, че пристига нещо, или си го представя, че става. Вибрацията, която му съответства, се фиксира в споменатите клетки, след което е изпратена и се изразява в съответните клетки на различните мозъци, и така нататък, докато това е така добре фиксирано, че накрая това се случва.

Всичките тези безредия могат да бъдат избегнати, ако веднага се отстранят мислите, които отговарят на това, и да не се позволи на съответстващите им вибрации да се фиксират върху мозъчните клетки. Тогава мислите не могат повече да се отразят. Чрез тези клетки са предсказани всичките катастрофи. 

Съществуват още една серия от избрани мозъчни клетки, които могат да получат, регистрират и фиксират вибрациите на идеите и на действията на Божествената Мисъл, в лоното на която са създадени и отразени всички полезни вибрации. Тази Божествена Мисъл, или Бог, прониква цялото вещество. Тя излъчва непрекъснато божествени и полезни вибрации, които ние сме способни да получим и да излъчим на свой ред, ако поддържаме тези мозъчни клетки в тяхната истинска функция. Ние не притежаваме Божията Мисъл, но ние притежаваме мозъчните клетки, които могат да получат и да проектират вибрациите й. 

Емил спря и имаше един момент на дълбока тишина. След което една картина, в началото неподвижна, с появи на стената на стаята, и скоро се раздвижи. След около една минута, декорът се промени. Имаше една последователност от сцени, показващи всичко, което може да се случи в континенталните центрове на просперираща дейност. Сцените се сменяха много бързо, но ние имахме време да разпознаем и назовем много познати места. По-специално една от сцените възпроизвеждаше събитието на нашето пристигане в Калкута в 1894 година. Това се случваше много преди да сме чували нещо за кинематография. Въпреки това, тези картини възпроизвеждаха всички човешки движения и тези на неодушевените предмети. 

Картините продължиха да се появяват в продължение на един час, в интервали от една минута. Докато те се прожектираха, Емил отново взе думата и каза: Тези картини представят сегашните условия на света. Забележете общото състояние на мир и благоденствие, които преобладават в една по-голяма част от земята. Удовлетворението е почти световно. Хората не изглеждат неспокойни, те са по-скоро щастливи. Под тази привидност обаче, съществува eдин кипящ бойлер от раздори, причинени от мисълта на невежите. Омразата, интригите и разправиите царуват между нациите. Хората започват да правят планове за създаването на големи военни организации, такива, каквито никога не сме виждали подобни на земята. Ние правим всичко, което е по силите ни да манифестираме доброто. Но нашите комбинирани усилия ще са недостатъчни за да свалим мъжете, решени да управляват света по собствената си воля. Ние сме убедени, че те ще постигнат своята цел, тъй като хората и народите са заспали, въпреки че точно те трябва да бъдат събудени и да мислят. Ако тези дяволски планове достигнат зрялост, ще видите след няколко години картини като тези. 

В този момент, десет или дванадесет сцени на война се появиха на стената. Никога не сме могли да си представим, че могат наистина да съществуват подобни и им обърнахме само малко внимание. Емил продължи: Против всякаква надежда, ние очакваме, че тези сцени могат да бъдат избегнати. Бъдещето ще го каже. Ето това са условията, които ние искаме да царуват. 

 

Тогава последваха сцени на неописуема красота и мир. Емил каза: Ето сцените, които всеки от вас ще види да се реализират. Колкото до картините на война, бихме искали да ги прогоните от паметта си по всякакъв възможен начин. Това ще ни помогне повече, отколкото можете да си представите. 

След едно късо прекъсване, един от нас попита какви са последствията от думите „Господ Бог“. Емил отговори: думите Господ Бог са били използвани за да се опише съвършеното Същество, което Божественият Принцип, или Бог, създава, за да манифестира своите качества тук, на земята. Това същество е било създадено по образ и подобие на Божественият Принцип. То е имало достъп до всичко, което притежава божествения принцип и възможността да го използва. То е получило властта да доминира върху всичко, което съществува на земята. Имало е всичките възможности на божественият принцип и силата да ги изрази, при условие да сътрудничи с божественият принцип и да развие съответните възможности, предвидени от идеалния план, проектиран от божествения принцип. По-късно това същество е било наречено Господ Бог, което означава Изразена Творческа Дейност, или Закон на Бог. Такова е съвършеното същество, което Принципът желае да види изразено от човека. Такъв е божественият и единствен човек, създаден от Божествения Принцип.

Чрез своята духовна същност, човекът може да има достъп до този Господ Бог, и да стане Единственият Човек. По-късно това божие същество е било познато под името Христос. То е имало власт върху небето и земята и върху всичко, което съдържат. След което, използвайки своята съзидателна сила, Господ Бог създава други същества по негово подобие. Те били наречени Синове на Господ Бог. Техният създател е получил името на Баща и божия принцип това на Бог.

Емил спря за момент и протегна едната си ръка. Почти изведнъж в ръката му се появи едно парче от пластично вещество, което приличаше на глина. Той го сложи на масата и започна да го моделира. Той му даде формата на едно хармонично човешко същество, около петнадесет сантиметра високо. Той работеше толкова сръчно, че статуетката беше свършена за много кратко време. Задържа я за момент в двете си ръце, после я повдигна и духна върху нея, след което тя оживя. Подържа я в ръцете си още малко, след което я постави на масата и тя започна да се движи. Тя реагираше до толкова като едно човешко същество, че ние не зададохме нито един въпрос. Останахме да я гледаме с отворени уста и ококорени очи. 

Тогава Емил цитира писанието: „Тогава Господ Бог създава човека от прахта на земята, вдъхва в ноздрите му дъха на живота, и човекът става една жива душа.“ Тогава Синовете на Господ Бог създадоха човека от прахта на земята. Благодарение на тяхното творчество, те вдъхнаха на статуята дъхът на живота, и тя се превърна в една жива душа.

Един гений може да достигне до същия резултат чрез работата на ръцете си. Ако той остави статуята или картината така, както ръцете му са я формирали, тя остава една картина и той няма повече отговорност към нея. Но ако той отиде по-далеч, и използвайки своята съзидателна сила, за да и вдъхне живот, неговата отговорност не спира никога. Той трябва да наблюдава всяко едно от неговите създания и да ги държи в божествения ред. Той е направил неща като това, после им е дал живот в своя плам, и след това не им е отнел този живот. Те се скитат тук и там по земята, без намерение и цел. Ако им е отнел живота, би останала само картината, и отговорността за човека би имала край.

В този момент, статуята на Емил спря да се движи. Той продължи: Вие видяхте глината в ръцете на грънчаря. Но това не е човекът, това е Бог, който манипулира глината. Ако човекът е направил статуята от чистата субстанция на Бог, както той сам е бил създаден, статуята също щеше да бъде един Син, чист и истински. Всичко това ще се изясни много повече за вас, след като преведете първата серия на таблетите. Но тъй като е късно, мисля, че всички имате желание да си починете.

Щом и последният от домакините замина, ние се приготвихме за нощта, с чувството, че изминалите дни бяха изпълнени до преливане.

Превод от френски Цветанка Бернард

Следва продължение